Англомовна меморіальна розробка кафедри фізичної географії та геоекології

Побачила світ електронна версія англомовного підручника кафедри фізичної географії та геоекології Samoilenko V. Dibrova I. Assessment of landscape anthropization. Kyiv: NikaTsentr, 2023. 320 p. [Самойленко В., Діброва І. Оцінка антропізації ландшафтів. Київ: Ніка-Центр, 2023. 320 с.]. Підручник продовжує цикл навчальних видань кафедри англійською мовою передусім для підготовки магістрів за ОНП “Транскордонне природоохоронне співробітництво”.

Підручник присвячується світлій пам’яті про Михайла Гродзинського (1957-2022), видатного українського ландшафтного еколога, завідувача кафедри, колегу та друга авторів цієї публікації.

У підручнику викладено концептуальні підвалини та інструментарій інтероперабельної для загальноєвропейських і українських підходів методики аналізу міри антропізації ланд­шафтів і фізико-географічних таксонів. Розглянуто категорійно-класифікаційну схему міри антропізації ландшафтів в залежності від міри антропогенного впливу на них систем землекористування та/або його наслідків. Цей вплив задається через відповідні рівні гемеробності, інтенсивність впливу, геоекологічну позитивність / негативність і рівні натуральності землекористувальних систем. Сконструйовано септильно параметризовану нелінійну шкалу міри антропізації ландшафтів. Наведено генералізовані шкали міри антропізації суходільних і аква-теральних ландшафтів. Побудовано шкалу геоекологічної ситуації в землекористуванні. Здійснено реалізацію методики для зон мішаних і широколистяних лісів та лісостепу з моделюванням та комплексним аналізом міри антропізації фізико-географічних таксонів на регіональному, крайовому, обласному та районному рівнях. Подані аналітичні підходи може бути втілено в схемах і проектах природокористування для його оптимізації та реалізації ефективних природоохоронних заходів, зокрема і у пост-воєнний період. Ці заходи має бути спрямовано на регулювання антропогенного навантаження на ландшафти з метою його зниження, зважаючи й на транскордонний вимір.

Підручник, розміщений на веб-сайтах географічного факультету та www.researchgate.net, призначено для студентів і викладачів природничих, насамперед географічних, спеціальностей університетів і вищих закладів освіти, а також фахівців у сфері збереження й відновлення довкілля на основі оптимізації ресурсокористування з урахуванням міжнародного природоохоронного співробітництва.