Освітньо-професійна програма “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі” за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

 Навчальний план ОПП “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі”

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП  “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі” (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський); форма навчання: денна; уведена в дію у 2019 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2. Вступ до університетських студій
ОК 3.  Українська та зарубіжна культура
ОК 4. Правознавство (трудове право, законодавство з основ підприємницької діяльності, галузеве законодавство)
ОК 5. Соціально-політичні студії
ОК 6. Філософія
ОК 7. Основи оптико-електроніки
ОК 8. Вступ до геоінформатики
ОК 9. Основи наук про Землю (Модуль 1. Основи геології; Модуль 2. Основи геоморфології; Модуль 3. Основи гідрології; Модуль 4. Основи метеорології )
ОК 10. Основи природничої географії (Модуль 1. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства; Модуль 2. Основи біогеографії; Модуль 3. Основи ландшафтознавства)
ОК 11. Географія України
ОК 12. Картознавство
ОК 13. Вища математика
ОК 14. Основи дистанційного зондування Землі
ОК 15. Економічна теорія
ОК 16. Теорія ймовірностей та математична статистика
ОК 17. Основи ГІС і баз даних
ОК 18. Комп’ютерна графіка для картографії та ГІС
ОК 19. Топографія з основами геодезії
ОК 20. Топографічні зйомки
ОК 21. Основи супутникових технологій
ОК 22. Метрологія і стандартизація
ОК 23. Навчальна топографо-геодезична практика
ОК 24. Навчальна практика циклу наук про Землю (геологічна, гідрологічна, метеорологічна, ґрунтознавча, біогеографічна, геодезична)
ОК 25. Виробнича практика
ОК 26. Комплексний іспит за спеціальністю 103 Науки про Землю  (Картографія, ГІС, ДЗЗ)
ОК 27. Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)
ОК 28. Аналітична та цифрова фотограмметрія
ОК 29. Цифрова картографія
ОК 30. Навчальна практика з топографічних зйомок і супутникових технологій
ОК 31. Сучасні фотограмметричні технології
ОК 32. Основи наукових досліджень
ОК 33. Навчальна практика з ГІС-технологій з відривом від теоретичного навчання
ОК 34. Програмування в ГІС
ОК 35. Основи землеустрою та кадастру
ОК 36. Дослідницькі методи геоінформатики та дистанційного зондування
ОК 37. Організація та управління фахово-орієнтованим виробництвом з основами безпеки життєдіяльності
ОК 38. Інфраструктури просторових даних
ОК 39. Фахова кошторисна справа
ОК 40. Картографічний метод дослідження
ОК 41. Космічна картографія
ОК 42. Основи програмування фахово-орієнтованих задач
  Вибіркові компоненти
Вибір з блоку “Картографія, ГІС, ДЗЗ”
ВБ.1.01 Проектування та укладання карт
ВБ.1.02 Математична картографія
ВБ.1.03 Загальногеографічні карти
ВБ.1.04 Тематичні карти (карти природи)
ВБ.1.05 Тематичні карти (соціально-економічні карти)
ВБ.1.06 Тематичні карти (гіперсфери)
ВБ.1.07 Спеціальні карти
ВБ.1.08 Технології видання карт
ВБ.1.09 Веб-картографія
ВБ.1.10 Проектування ГІС
ВБ.1.11 Геоінформаційне картографування на основі ДЗЗ
Вибір з переліку № 1
ВБ.3.01.01 Електронні геодезичні прилади
ВБ.3.01.02 Менеджмент
ВБ.3.01.03 Психологія
Вибір з переліку № 2
ВБ 3.02.01 Цифрова обробка та дешифрування знімків (зображень)
ВБ 3.02.02 Геохімія ландшафту
ВБ 3.02.03 Педагогіка
  Вибір з переліку № 3
ВБ 3.03.01 Геоінформаційні технології (практикум)
ВБ 3.03.02 Прикладна екологія
ВБ 3.03.03 Соціологія
  Вибір з переліку № 4
ВБ.3.04.01 ГІС в управлінні територіями
ВБ.3.04.02 Екологічна експертиза
ВБ.3.04.03 Географія туризму
  Вибір з переліку № 5
ВБ.3.05.01 Прикладні геоінформаційні системи (ГІС та ДЗЗ в задачах моніторингу; муніципальні ГІС; кадастрові ГІС)
ВБ.3.05.02 Екологічний менеджмент
ВБ.3.05.03 Організація туристсько-краєзнавчої роботи

 

Освітньо-професійна програма «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2021 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами статистики та теорії імовірностей
ОК 3. Аналітична хімія
ОК 4. Основи загальної та історичної геології
ОК 5. Кліматологія з основами метеорології
ОК 6. Топографія з основами геодезії
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Фізичні та хімічні процеси в гідросфері
ОК 10. Вступ до ґрунтознавства
ОК 11. Географія біорізноманіття
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Екологія
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Основи ландшафтної екології
ОК 19. Основи соціальної географії
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Основи підприємництва
ОК 24. Соціально-політичні основи земельних відносин
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Сучасні концепції природознавства
ОК 28. Основи ГІС
ОК 29. Еволюція біосфери Землі
ОК 30. Історико-географічні системи землекористування  
ОК 31. Управління геоданими
ОК 32. Геотеледетекція 
ОК 33. Екзогенний геоморфогенез 
ОК 34. Земельний кадастр та бонітування
ОК 35. Інженерно-геоморфологічна оцінка, інженерна підготовка та захист території
ОК 36. Геопросторове моделювання
ОК 37. Рельєф і геологічна будова Європи та України 
ОК 38. Ґрунти Європи та України
ОК 39. Клімат Європи та України
ОК 40. Водні ресурси Європи та України
ОК 41. Біоресурси Європи та України
ОК 42. Ландшафтне різноманіття Європи та України   
ОК 43. Просторове та ландшафтне планування в умовах децентралізації в Україні
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра 
Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору студента
 Вибірковий блок
ВБ 2.1. Просторове та ландшафтне планування
ВБ 2.2. Фізика  ґрунту
ВБ 2.3. Хімія  ґрунту
ВБ 2.4. Генезис та морфологія ґрунтів
ВБ 2.5. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія 
ВБ 2.6. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Світу
ВБ 2.7. Методи ґрунтознавчих досліджень 
ВБ 2.8. Систематика і класифікація ґрунтів  
ВБ 2.9. Просторове та ландшафтне планування природоохоронних території
ВБ 2.10. Земельні ресурси України
ВБ 2.11. Просторове планування транскордонних територій
ВБ 2.12. Моніторинг якості  ґрунтів та ґрунтового покриву 
ВБ 2.13. Агроекологія та екологічні функції ґрунтів
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1. Латинська мова 
 ВБ 3.1.2. Семінар з проблем сучасного ґрунтознавства
 ВБ 3.1.3. Природничо-географічне моделювання
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Меліоративне ґрунтознавство
 ВБ 3.2.3. Міжнародний досвід просторового та ландшафтного планування  
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Антропогенні ґрунти
 ВБ 3.3.3. Методологія  просторового планування в Україні 
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Глобальні функції ґрунтового покриву 
 ВБ 3.4.3. Просторове планування урботериторій
 ВБ 3.5.1. Психологія
 ВБ 3.5.2. Картографування ґрунтів 
 ВБ 3.5.3. Просторове планування агротериторій
Освітньо-професійна програма «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2019 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2. Математичний аналіз та теорія графів
ОК 3. Аналітична хімія
ОК 4. Основи загальної та історичної геології
ОК 5. Кліматологія з основами метеорології
ОК 6. Топографія з основами геодезії
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Фізичні та хімічні процеси в гідросфері
ОК 10. Вступ до ґрунтознавства
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Екологія
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Основи ландшафтної екології
ОК 19. Основи соціальної географії
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Основи підприємництва
ОК 24. Соціально-політичні основи земельних відносин
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Сучасні концепції природознавства
ОК 28. Основи ГІС
ОК 29. Еволюція біосфери Землі
ОК 30. Історико-географічні системи землекористування  
ОК 31. Структура та управління блоками геоданих
ОК 32. Геотеледетекція
ОК 33. Екзогенний геоморфогенез
ОК 34. Земельний кадастр та бонітування
ОК 35. Інженерно-геоморфологічна оцінка, інженерна підготовка та захист території
ОК 36. Геопросторове моделювання
ОК 37. Рельєф і геологічна будова Європи та України 
ОК 38. Ґрунти Європи та України
ОК 39. Клімат Європи та України
ОК 40. Водні ресурси Європи та України
ОК 41. Біоресурси Європи та України
ОК 42. Ландшафтне різноманіття Європи та України   
ОК 43. Просторове та ландшафтне планування в умовах децентралізації в Україні
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням  
ОК 45. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 103Науки про Землю (Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування)
Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору студента
 Вибірковий блок
ВБ 2.1. Просторове та ландшафтне планування
ВБ 2.2. Фізика  ґрунту
ВБ 2.3. Хімія ґрунту
ВБ 2.4. Генезис та морфологія ґрунтів
ВБ 2.5. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
ВБ 2.6. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Світу
ВБ 2.7. Методи ґрунтознавчих досліджень 
ВБ 2.8. Систематика і класифікація ґрунтів
ВБ 2.9. Просторове та ландшафтне планування природоохоронних території
ВБ 2.10. Земельні ресурси України
ВБ 2.11. Просторове планування транскордонних територій
ВБ 2.12. Моніторинг якості  ґрунтів та ґрунтового покриву 
ВБ 2.13. Агроекологія та екологічні функції ґрунтів
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1. Латинська мова
 ВБ 3.1.2. Семінар з проблем сучасного ґрунтознавства
 ВБ 3.1.3. Природничо-географічне моделювання
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Меліоративне ґрунтознавство
 ВБ 3.2.3. Міжнародний досвід просторового та ландшафтного планування  
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Антропогенні ґрунти
 ВБ 3.3.3. Методологія просторового планування в Україні
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Глобальні функції ґрунтового покриву 
 ВБ 3.4.3. Просторове планування урботериторій
 ВБ 3.5.1. Психологія
 ВБ 3.5.2. Картографування ґрунтів 
 ВБ 3.5.3. Просторове планування агротериторій
Освітньо-професійна програма «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2018 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12.

Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень

ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 29. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування)
Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору ЗВО
 ВБ 1.1. Основи ГІС
 ВБ 1.2. Еволюція біосфери Землі
 ВБ 1.3. Вступ до фаху 
 ВБ 1.4. Структура та управління блоками геоданих
 ВБ 1.5. Дистанційне зондування Землі
 ВБ 1.6. Динамічна геоморфологія  
 ВБ 1.7. Земельний кадастр та бонітування
 ВБ 1.8. Інженерно-геоморфологічна оцінка, інженерна підготовка та захист території
 ВБ 1.9. Основи ГІС-картографування
 ВБ 1.10. Рельєф і геологічна будова України
 ВБ 1.11. Ґрунти України
 ВБ 1.12. Клімат України
 ВБ 1.13. Поверхневі води України
 ВБ 1.14. Біогеографія України
 ВБ 1.15. Ландшафти України 
 ВБ 1.16. Просторове та ландшафтне планування в умовах децентралізації в Україні
Дисципліни вибору студента
 Вибірковий блок
ВБ 2.1. Просторове та ландшафтне планування
ВБ 2.2. Фізика  ґрунту
ВБ 2.3. Хімія  ґрунту
ВБ 2.4. Генезис та морфологія ґрунтів
ВБ 2.5. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія 
ВБ 2.6. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Світу
ВБ 2.7. Методи ґрунтознавчих досліджень 
ВБ 2.8. Систематика і класифікація ґрунтів  
ВБ 2.9. Просторове та ландшафтне планування природоохоронних території
ВБ 2.10. Земельні ресурси України
ВБ 2.11. Просторове планування транскордонних територій
ВБ 2.12. Моніторинг якості  ґрунтів та ґрунтового покриву 
ВБ 2.13. Агроекологія та екологічні функції ґрунтів
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1. Латинська мова 
 ВБ 3.1.2. Семінар з проблем сучасного ґрунтознавства
 ВБ 3.1.3. Природничо-географічне моделювання
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Меліоративне ґрунтознавство
 ВБ 3.2.3. Міжнародний досвід просторового та ландшафтного планування  
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Антропогенні ґрунти
 ВБ 3.3.3. Методологія  просторового планування в Україні 
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Глобальні функції ґрунтового покриву 
 ВБ 3.4.3. Просторове планування урботериторій
 ВБ 3.5.1. Психологія
 ВБ 3.5.2. Картографування ґрунтів
 ВБ 3.5.3. Просторове планування агротериторій
Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2021 р.)
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики та теорії ймовірностей
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Основи ГІС
ОК 29. Палеоекологія
ОК 30. Вступ до фаху
ОК 31. Динамічна геоморфологія
ОК 32. Дистанційне зондування Землі
ОК 33. Основи ГІС-картографування
ОК 34. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
ОК 35. Урбогеоморфологія
ОК 36. Структурна геоморфологія
ОК 37. Палеогеографія антропогену та четвертинні відклади
ОК 38. Рельєф і геологічна будова України
ОК 39. Клімат та поверхневі води України
ОК 40. Ґрунти України
ОК 41. Біогеографія України
ОК 42. Ландшафти України
ОК 43. Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 45. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Геоморфологія та природопізнавальний туризм)
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 
 ВБ 2.1. Основи природопізнавального туризму
 ВБ 2.2. Природничотуристичні атракції Світу
 ВБ 2.3. Літолого-петрографічна основа рельєфу
 ВБ 2.4. Класифікація та паспортизація об’єктів природопізнавального туризму
 ВБ 2.5. Методи геоморфологічних досліджень
 ВБ 2.6. Морфометричний аналіз рельєфу
 ВБ 2.7. Камінь в архітектурі та мистецтвіві
 ВБ 2.8. Реталізація природних об’єктів
 ВБ 2.9. Природничотуристичні атракції України
 ВБ 2.10. Морська геоморфологія
 ВБ 2.11. Спецрозділи з природопізнавального туризму
 ВБ 2.12. Природничотуристичне проектування
 ВБ 2.13.  Правові та економічні основи природопізнавального туризму
  Вибір з переліку
 ВБ 3.1.1. Латинська мова
 ВБ 3.1.2. Географія рекреаційних ресурсів
 ВБ 3.1.3. Етнокультурні феномени України
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Інтернет-ресурс у геоморфологічних та природничотуристичних дослідженнях
 ВБ 3.2.3. Географія мінеральних ресурсів
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Методи дослідження приодничотуристичного потенціалу території
 ВБ 3.3.3. Методи рекреаційно-туристичних досліджень
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Основи геоархеології
 ВБ 3.4.3. Методи палеогеографічних досліджень
 ВБ 3.5.1. Психологія
 ВБ 3.5.2. Геоархеологічні пам’ятки України та Світу
 ВБ 3.5.3. Пам'ятки історії розвитку природи антропогену