Викладачі кафедри геодезії та картографії

Будзяк Ольга Степанівна

професор кафедри геодезії та картографії,
доктор економічних наук, професор

Науковий профіль:

Освіта:

 • 1988-1993 рр. студентка географічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка
 • 1999-2002 рр. аспірантка Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України
 • 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Наукові основи регіонального сільськогосподарського землекористування (на прикладі Львівської області) в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, спеціальність: 08.08.01 економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 • 2010 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, спеціальність: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 • 2013 р. захистила докторську дисертацію «Організаційно-економічний механізм екологобезпечного використання земель України» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, спеціальність: 08.00.06 економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри екології та економіки землекористування.

Підвищення кваліфікації:

2016 р. ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Міністерства екології та природних ресурсів України за програмою: «Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання», (свідоцтво № 7-08)
2019 р. ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Міністерства екології та природних ресурсів України за програмою: «Проблеми сталого природокористування, заповідної справи та збереження біорізноманіття», (свідоцтво № 63/2-2)

Досвід роботи:

 • 2002-2010 рр. працювала у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України на посадах: наукового (відділ проблем використання і охорони земельних ресурсів) та старшого наукового співробітника (відділ проблем розвитку сільського господарства та відділ економічних проблем лісокористування та природоохоронних територій)
 • 2011-2012 рр. працювала в ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на посаді старшого наукового співробітника (відділ економічних проблем лісокористування і природоохоронних територій та відділ стратегічного потенціалу сталого розвитку)
 • 2006-2012 рр. – на посаді доцента кафедри туризму (за сумісництвом) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
 • 2012-2013 рр. – доцент кафедри екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
  2014-2015 рр. – на посаді доцента кафедри екології (за сумісництвом) Київського національного університету імена Тараса Шевченка
 • 2013-2020 рр. завідувач кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

Основний напрямок наукових досліджень:

Дослідження закономірностей трансформації земельних відносин, ефективності відтворення та охорони земель, управління сталим та екологобезпечним землекористуванням в умовах змін клімату.

Вітчизняні наукові проекти та держбюджетні теми:

 • 2000-2005 рр. – виконавець НДР: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу» (№ держ. реєс. 0100U000657), «Теоретико-методологічні основи вдосконалення інституціональних аспектів землекористування в Україні» (№ держ. реєс. 0199U000783), «Проблеми сталого розвитку і основні напрямки структурних трансформацій в економіці України» (№ держ. реєс. 0101U007882), в якій обґрунтовано напрями сталого сільськогосподарського землекористування;
 • 2006-2008 рр. – виконавець НДР «Розробка теорії і методів оцінки, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів в умовах сучасного землекористування» (№ держ. реєс. 0102U006925), «Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку» (№ держ. реєс. 0105U008892);
 • 2009-2012 рр. – виконавець НДР «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегій інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (№ держ. реєс. 0107U004762), «Розробка прогнозу змін клімату та оцінка його впливу на економіку і системи життєдіяльності населення» (№ держ. реєс. 0108U004426), «Просторовий розвиток продуктивних сил України та удосконалення їх системної організації» (№ держ. реєс. 0108U009959).

Публікації:

Автор та співавтор понад 130 публікацій наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: три монографії (одна одноосібна), три  навчаль­ні посібники; 8 авторських свідоцтв на твір наукового характеру; 2 публікацій індексованих в наукометричній базі Scopus.

Основні праці:

 • Будзяк О. С. Екологобезпечне використання земель: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. 326 с.
 • Будзяк О. С. Особливості та прогноз впливу погодно-кліматичних факторів на сільське господарство в умовах змін клімату. Тенденції змін планетарного клімату та їх можливого впливу на основні сектори української економіки : колективна монографія. Київ, 2012. С. 197-210.
 • Будзяк О. С., Бєляєва С. С., Чернихівська А. В. Нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності та екологічного туризму на природно-заповідних територіях з метою дотримання екологічних вимог забезпечення їх збереження : навч. посіб. Київ : ДЕА, 2013. 152с.
 • Будзяк В. М., Будзяк О. С. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості : навч. посіб. Київ : ТОВ «Гліф Медіа», 2014. 303 с.
 • Будзяк О.С. Організаційно-економічний механізм та стратегічні пріоритети екологобезпечного використання земельних ресурсів / Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні : колективна монографія. Харків, 2015. С. 203-216.
 • Екологія землекористування : навч. посіб. / А. М. Третяк, О. С. Будзяк та ін. Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 178 с.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Історія земельних відносин» (ОР бакалавр), «Охорона земель та моніторинг», «Управління земельними ресурсами та оцінка нерухомості» (ОР магістр).

Наукові та державні відзнаки:

Грамота Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

Володіння іноземними мовами: Російська – вільно. Французька – А2.