Викладачі кафедри географії України

Петрина Наталія Василівна

Фізико-географ, доцент,
кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

2002 -2005 – Політико-правовий коледж «АЛСКО». Спеціальність: Правознавство. Спеціалізація: господарсько-правова. Кваліфікація: юрист

1994 – 1997 – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спеціальність: Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсі

1989 – 1994 – географічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка Спеціальність: Географія. Кваліфікація: Географ. Фізико-географ, геоеколог. Викладач

 

Науковий ступінь:

з 2000 – кандидат географічних наук. Тема дисертації: «Ландшафтно-геохімічне обґрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області)» (за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів; науковий керівник – д. геогр. н., проф. П. Г. Шищенко).

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

з 2007 і дотепер – доцент кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2001 – 2007 – асистент кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1998 – 2002 – інженер І категорії НТР, згодом – молодший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії ландшафтної екології НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1995 – молодший науковий співробітник Українського НДІ сільськогосподарської радіології (УкрНДІСГР)

 Тематика НДР, у виконанні яких брала участь (1994 – 2001): «Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території України»; Ландшафтно-геохімічне обгрунтування регіональних та локальних систем агромоніторингу (на прикладі Київської та Черкаської областей)»; «Методи і технологічні проекти оптимізації структури сільськогосподарського виробництва на території України, забрудненій радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС», «Регіональні геоекологічні проблеми України»

Наукові інтереси:

географія природної спадщини України та світу, проблеми розвитку екотуризму, екологічне право, фізична географія, геохімія ландшафтів, туристське та природоохоронне картографування

Публікації:  

автор та співавтор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема трьох підручників (два з них – з грифом МОН України), двох навчальних та шести навчально-методичних посібників, карт; співавтор розділу «Ландшафти та фізико-географічне районування» і ландшафтно-геохімічної карти України у Національному атласі України.

Вибрані підручники, навчальні та навчально-методичні посібники:

  • Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Африка: Підручник. К., 2016. 495 с.
  • Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. та ін. Фізична географія материків та океанів: Підручник у 2-х т. Т.2. Європа. К., 2010. 464 с.
  • Шищенко П.Г., Аріон О.В., Петрина Н.В. та ін. Фізична географія материків та океанів: Підручник у 2-х т. Т. 1. Азія. К., 2009. 643 с.
  • Петрина Н.В. Географія України. Частина 1. Фізична географія України: Навчально-методичний посібник. К., 2021. 100 с.
  • Петрина Н. В. Основи екологічних експертиз. Конспект лекцій у схемах і таблицях: Навчальний посібник. К., 2014. 84 с.
  • Петрина Н. В. Заповідна справа. Конспект лекцій у схемах і таблицях: Навчальний посібник. К., 2007. 116 с.
  • Петрина Н. В., Петрина В. Т. Фізична географія материків та океанів. Африка: Серія карт. К., 2017

Вибрані публікації за останні 5 років:

  • Петрина Н.В., Боднар К.О. Ленд-арт як один з напрямків популяризації географічних знань. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Науковий збірник. – К., 2020. – Вип. 31.  – С. 26-32;
  • Petryna N.V. Landscape-geochemical regional izationof the territoryof Ukraine: currentstate and problems. The development of nature sciences: problems and solutions. Riga, 2018. Vol. 2. P. 185-188;
  • Петрина Н.В., Левасюк Н.В. Рекреація та туризм у межах морських національних парків та резерватів Кенії. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Науковий збірник. – К., 2017.  – Вип. 17. –  С. 76-89

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

 «Географія України (Фізична географія України», «Географія природної спадщини України», «Рекреаційні ландшафти», «Екологічна експертиза», «Оцінка впливу на довкілля», інші дисципліни; навчальні практики: «Методи набуття географічної інформації», «Методи організації наукових досліджень в географії»

 Гарант освітньо-наукової програми «Географія» (на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014 – Середня освіта (Географія) в галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка)

 Громадська діяльність, професійні асоціації: член експертної комісії з географії; член редколегії наукового журналу «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Наукові та державні відзнаки:

Грамоти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2018, 2019)