Наукові журнали факультету

Журнал «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія»

ISSN (друковане видання): 2306-5680

У науковому періодичному збірнику публікуються статті, в яких викладено методичні розробки, а також результати теоретичних та прикладних гідрологічних, гідрохімічних і гідроекологічних досліджень, що виконано в різних установах України.

Офіційний сайт: https://hydro-chemistry-ecology.knu.ua/

Галузь знань: Природничі науки (спеціальність: 103–Науки про Землю)

Тематична спрямованість журналу: теоретичні та експериментальні гідрологічні, гідрохімічні та гідроекологічні дослідження водних об’єктів; вплив кліматичних змін на елементи гідрологічного режиму; оцінка антропогенного впливу на водні об’єкти; аналіз катастрофічних гідрологічних явищ та їхній вплив на водні об’єкти; управління, використання та охорона водних ресурсів; якість води в джерелах водопостачання; географічні аспекти досліджень глобального гідрологічного циклу

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська або інші офіційні мови Європейського Союзу

Індексується в: Google Scholar (з 2014 р.)

Включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р.)

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра гідрології та гідроекології

Контактна інформація редколегії:
Поштова адреса редакції: МCП 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра гідрології та гідроекології.

Головний редактор – Хільчевський Валентин Кирилович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Заступник головного редактора – Гребінь Василь Васильович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Відповідальний секретар – Лук’янець Ольга Іванівна, кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контактний телефон: +38-067-496-33-72

Архів номерів:
на сайті збірника – з 2019 р.: https://hydro-chemistry-ecology.knu.ua/
на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з 2010 р.) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/…