Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Освітньо-наукова програма «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика», другого (магістерського) рівня за спеціальністю 106 «Географія», галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП / Mandatory components of ESP

Дисципліни вибору студента / Disciplines by students’ choice
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Географія глобальних трансформацій») / Block by choice No.1 (Specialization Geography of Global TRansformations)
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Країнознавчі дослідження глобальних процесів») / Block by choice No.2 (Speciality Regional Studies of Global Processes)
Вибір з переліку /Choice from the list
Перелік №1 вільного вибору студента / List №1 of free student’s choice
Вибір з переліку / Choice from the list
Перелік №2 вільного вибору студента / List №2 of free student’s choice