Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "ГІДРОЛОГІЯ" освітній рівень магістр

Обов’язкові компоненти ОНП

Вибіркові компоненти ОНП

1. Дисципліни вільного вибору студента за блоками
Вибірковий блок 1. «Гідрологія»