Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Картографія» (рівень: магістр, форма навчання: денна; мова навчання: українська)

Освітньо-наукова програма «Картографія» за спеціальністю103 – Науки про Землю галузі знань 10 «Природничі науки»

Код н/д Назва освітнього компонента

Обов’язкові компоненти ОП

Дисципліни вибору ВНЗ