Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Науки про Землю» (рівень вищої освіти: 3-й; форма навчання: денна; мова навчання: українська)

(Освітньо-наукова програма "Науки про Землю", третього рівня за спеціальністю 103 "Науки про Землю", галузі знань 10 "Природничі науки" )

спеціалізація - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

РНП ДВА Перелік 2

спеціалізація - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
спеціалізація - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
спеціалізація - біогеографія та географія ґрунтів
спеціалізація - геоморфологія та палеогеографія
спеціалізація - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
спеціалізація - економічна та соціальна географія
спеціалізація - географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)