Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: магістр; форма навчання: заочна; мова навчання: українська, англійська; н.п. 2022 р.)

Освітньо-наукова програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОПП

Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Міжнародний туризм»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Віртуальний туризм»

Вибір з переліку (студент обирає 2 дисципліни з переліку)

Перелік №1