Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2017 р.)

(Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»)

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
Спеціалізація «Географія рекреації та туризму»
Вибірковий блок 2
Спеціалізація «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні дослідження»
Вибірковий блок 3
Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»
Вибірковий блок 4
Спеціалізація «Управління розвитком регіону та міське планування»

Вибір з переліку