Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр; форма навчання: заочна (д/з); н.п. 2021 р.)

(Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»)

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
«Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні долідження»
Вибірковий блок 2
«Географія рекреації та туризму»
Вибірковий блок 3
«Регіональний розвиток та регіональна економіка»
Вибірковий блок 4
«Управління розвитком регіону та просторове планування»

Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1
Перелік 2
Перелік 3
Перелік 4
Перелік 5