Описи освітніх програм

Освітньо-професійна програма "Гідрологія" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Гідрологія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2016 р.)

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1. «Гідрологія»
Вибірковий блок 2. «Екологічна гідрологія»
Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
Перелік 1.
Перелік 2.
Перелік 3.