Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП “КАРТОГРАФІЯ” (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський); форма навчання: денна; уведена в дію у 2019 р.)

Освітньо-професійна програма “КАРТОГРАФІЯ” за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки