Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі” (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський); форма навчання: денна; уведена в дію у 2019 р.)

Освітньо-професійна програма “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі” за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
Спеціалізація «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні долідження»
Вибірковий блок 2
Спеціалізація «Географія рекреації та туризму»
Вибірковий блок 3
Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»
Вибірковий блок 4
Спеціалізація «Управління розвитком регіону та просторове планування»

Вибір з переліку