Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2017 р.)

(Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»)

Обов’язкові компоненти ОП

Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень:

Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106-«Географія» (Природнича географія)

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента. Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія, геоархеологія, геотуристика»:

Вибірковий блок спеціалізації

«Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»:

Вибірковий блок спеціалізації

«Міжнародне екологічне співробітництво і екологія ландшафту»:

Вибір з переліку