Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2020 р.)

Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
Спеціалізація «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні долідження»
Вибірковий блок 2
Спеціалізація «Географія рекреації та туризму»
Вибірковий блок 3
Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»
Вибірковий блок 4
Спеціалізація «Управління розвитком регіону та просторове планування»

Вибір з переліку