Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП "Туризм" (заочна форма навчання)

Освітньо-професійна програма "ТУРИЗМ", другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм", галузі знань 24 "Сфера обслуговування"