Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2018 р.)

Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Урбаністична географія»)
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Урбоекологія»)

Вибір з переліку