Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень:

Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106-«Географія» (Природнича географія)

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента. Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Природоохоронна справа та геотуризм»:
Дисципліни вибору студента. Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Ландшафтне планування та дизайн ландшафту»:

Вибір з переліку