УВАГА!!! ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!


ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2020 РІК


Всеукраїнська олімпіада з географії для абітурієнтів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
                       
Непоправна втрата спіткала географічний факультет та всю географічну спільноту України. Від страшної хвороби пішов із життя наш шановний декан, Президент українського географічного товариства, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор

Ярослав Богданович Олійник.

Ярослав Богданович був справжнім патріотом географії, вчителем, наставником і другом. Він був прикладом для всіх.
Вічна і світла пам'ять Ярославу Богдановичу! Він назавжди залишиться у наших серцях!
 

 


        

     
   
   
    
   

   
 
     
   
   

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ» (бакалаврат)

Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2.  Вища математика
ОК 3. Фізика
ОК 4. Гідрологія річок
ОК 5. Основи метеорології
ОК 6. Геологія загальна та історична
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Загальна хімія
ОК 9. Гідрологія озер
ОК 10.      Топографія з основами геодезії
ОК 11. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
ОК 12. Навчальна практика 1. Польова комплексна фізико-географічна та топогеодезична
ОК 13. Геоморфологія та палеогеографія
ОК 14. Картографія
ОК 15. Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод
ОК 16. Екологія
ОК 17. Компʼютерні технології та їх застосування в гідрометеорології
ОК 18. Основи наукових досліджень   
ОК 19.  Гідрометрія
ОК 20. Основи гідрохімії     
ОК 21. Океанологія    
ОК 22. Українська та зарубіжна культура
ОК 23. Курсова робота з методів гідрологічних досліджень
ОК 24. Навчальна практика 2.  Польова гідролого-гідрохімічна
ОК 25. Навчальна практика 3. Оглядова гідрографічна
ОК 26. Програмування в гідрометеорології
ОК 27. Воднобалансові розрахунки
ОК 28. Курсова робота з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації
ОК 29. Виробнича практика   
ОК 30. Навчальна практика 4. Гірська гідрометеорологічна
ОК 31. Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності
ОК 32. Соціально-політичні студії
ОК 33. Філософія
ОК 34. Застосування ГІС в гідрометеорології
ОК 35. Річковий стік та гідрологічні розрахунки
ОК 36. Гідравліка
ОК 37. Вплив гідротехнічних споруд на екологічний стан водойм та водотоків
ОК 38. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням

Вибіркові компоненти ОПП
1. Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок 1. «Управління  водними ресурсами»
ВБ1.1.1. Гідрографічна характеристика районів річкових басейнів України
ВБ1.1.2. Біологічні процеси у водному середовищі
ВБ1.1.3. Водопостачання та водовідведення
ВБ1.1.4. Управління русловими процесами
ВБ1.1.5. Управління транскордонними річковими басейнами
ВБ1.1.6. Гідрогеологія
ВБ1.1.7. Математичні методи гідрологічних досліджень
ВБ1.1.8. Методи екологічної оцінки річкових басейнів
ВБ1.1.9 Оцінка режиму та якості поверхневих вод України
ВБ1.1.10 Інтегроване управління водними ресурсами
ВБ1.1.11 Прогнозування режиму водних обʼєктів
ВБ1.1.12 Математичне моделювання гідрологічних процесів
 
Вибірковий блок 2. «Екологія водних ресурсів»
ВБ1.2.1. Екологічна оцінка гідрографічної мережі України
ВБ1.2.2. Біологічна оцінка якості води
ВБ1.2.3. Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення
ВБ1.2.4. Екологічне  руслознавство
ВБ1.2.5. Формування водної політики в Україні
ВБ1.2.6. Бальнеологічне та рекреаційне значення підземних вод
ВБ1.2.7. Математичні методи гідроекологічних досліджень
ВБ1.2.8. Екологія моря
ВБ1.2.9. Оцінка рекреаційного потенціалу водних обʼєктів України
ВБ1.2.10 Екологічна гідрологія
ВБ1.2.11 Прогнозування та математичне моделювання в гідроекології
ВБ1.2.12 Водні обʼєкти урбанізованих територій
  Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
  Перелік 1.
ВБ 2.1.1 Географія України
ВБ 2.1.2 Рекреаційна географія України
ВБ 2.1.3 Оцінка природно-ресурсного потенціалу
  Перелік 2.
ВБ 2.2.1 Основи водного законодавства
ВБ 2.2.2 Екологічне право
ВБ 2.2.3 Водне законодавство країн Евросоюзу
  Перелік 3.
ВБ 2.3.1 Економіка водокористування
ВБ 2.3.2 Менеджмент водних ресурсів
ВБ 2.3.3 Дозвільна діяльність у сфері водокористування

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП "ГЕОГРАФІЯ"  (для аспірантів)

РПНД_Аакадемічне письмо англійською мовою (ENGLISH  ACADEMIC  WRITING)

РПНД_Філософія науки та інновацій

РПНД Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук

РПНД Усне наукове мовлення (Presenting Science)

РПНП асистентської практики для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (2020)

РНП ДВА Перелік 1 

Глобальні проблеми людства та сталий розвиток 
Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди

РНП ДВА Перелік 2

вибірковий блок - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту. Теоретико-методологічні студії
Сучасні методи в ландшафтній географії
Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів

вибірковий блок - біогеографія та географія ґрунтів
Дослідницькі студії з ґрунтознавства і географії ґрунтів (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Моніторинг якості ґрунтів і ґрунтового покриву
Новітні методи картографування ґрунтів і ґрунтового покриву

вибірковий блок - геоморфологія та палеогеографія
Теоретико-методологічні студії у галузі геоморфології та палеогеографії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методика регіональних геоморфологічних та палеогеографічних досліджень
Дистанційні дослідження та ГІС-технології у дослідницьких заходах геоморфології та палеогеографії.

вибірковий блок - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Студії з конструктивної географії
Студії з раціонального використання природних та антропогенних ресурсів
Інноваційні методи конструктивно-географічних досліджень

вибірковий блок - економічна та соціальна географія
Студії з економічної та соціальної географії
Студії з політичної географії та географічного країнознавства
Регіональні суспільно-географічні дослідження

вибірковий блок -  географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Теорія сучасної картографічної науки (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методологія та організація наукової роботи в географічній картографії
Методика геоінформаційного забезпечення картографічного моделювання

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf