Інформаційний лист Програми навчання та міжнародного співробітництва

Programm...

Аналіз освітніх пропозицій за напрямками: географія, екологія, туризм та рекреація

дивитися презентацію...

Н а у к о в а  д і я л ь н і с т ь

Факультет має науково-дослідні лабораторії та сектори: регіональної економіки і політики, гідроекології та гідрохімії, ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища, картографії та геоінформатики, наукові та науково-допоміжні співробітники яких проводять дослідження різних аспектів географічної науки:

Назви бюджетних тем які виконуються на факультеті

 1. БФ050-01 «Комплексний географічний аналіз великого міста». Науковий керівник – завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор Бортник С.Ю.
 2. БФ050-02 «Суспільно географічні основи дослідження трансформації системи природокористування в Україні». Науковий керівник – декан, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, член-кор. НАПН України Олійник Я.Б.
 3. БФ050-03 «Аналіз динаміки стоку наносів, трансформації хімічного складу води річок, та синоптично-циркуляційних умов формування катастрофічних паводків». Науковий керівник – завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор Хільчевський В.К.
 4. БФ050-04 «Теоретичні та прикладні картосеміотичні основи моделювання стану навколишнього середовища». Науковий керівник – кандидат географічних наук, професор Молочко А.М.

Напрями наукової діяльності:

 • Розробка проблем в контексті сталого розвитку України, створення перспективних методик (моделей) управління в природокористуванні, екологічний аналіз та розробка заходів з небезпечних проявів природних процесів, розробка і реалізація теоретико-методичних основ суспільно-географічних досліджень, розробка нових картографічних творів з застосуванням ГІС-технологій та дистанційного зондування земної поверхні.
 • Проведено збір інформації та сформований банк даних гідролого-гідрохімічних характеристик басейну річки Дніпро. Вивчено сучасний стан проблеми в Україні та за кордоном щодо накопичення та утилізації відходів стічних вод очисних споруд біологічного типу, розглянуто загальні еколого-економічні та нормативні засоби діяльності в сфері поводження з відходами.
 • Проведена оцінка умов та факторів руслоформування гірських річок і проаналізовано умови формування паводків на річках Закарпаття, проведено аналітичний огляд матеріалів з визначення найбільш раціональних способів регулювання стоку води і наносів на гірських річках. Виконана розробка відомчого нормативного документа "Порядок організації та здійснення державного моніторингу вод в системі Держводгоспу України". Проведено обгрунтування заходів з регулювання руслових процесів та якості річкових вод в схему комплексного протипаводкового захисту басейну р. Тиси у Закарпатській області. Дано оцінку сучасного впливу Хмельницької та Рівненської АЕС на водні ресурси річок Горинь та Стир, розроблено прогноз цього впливу.
 • Запропоновано спосіб оцінки впливу висоти відкритих ландшафтів над рівнем моря на сезонний хід і географічний розподіл гідрометеорологічних характеристик. Виконано розробку напівемпіричної моделі сезонного ходу і географічного розподілу основних характеристик гідрометеорологічного режиму рік України.
 • Розроблено концептуальні географічні основи регіональної політики України. Виконані дослідження щодо сутності Київського столичного регіону, механізму його формування, структури та особливостей функціонування. Виділено географічні проблеми Київського столичного регіону, обгрунтована система факторів його формування в ринкових умовахРозроблено теоретико-методологічні основи дослідження особливостей управління регіоном з виділенням етапів прогнозування його розвитку. Встановлено методологічні принципи дослідження суспільно-географічних основ природокористування в регіоні.
 • Запропоновано комплексний підхід щодо використання системи загальнонаукових і спеціальних методів дослідження і розроблені методичні основи вивчення регіону. Визначено загальні принципи використання карт у здійсненні екологічної регіональної політики, розглянуто принципи використання ГІС у конкретному регіоні та можливості картографічних ресурсів Інтернет при здійсненні картографування. Обгрунтовано геодезичний моніторинг як основу побудови регіональних систем з метою дослідження екологічного стану території стосовно тектонічних рухів та інших динамічних зсувів.

На факультеті створені і функціонують такі наукові напрями в рамках програми "Регіональні проблеми раціонального природокористування":

- Регіональний географо-екологічний аналіз (Наукові керівники - чл.-кор. НАПН України, проф.Шищенко П.Г., член-кор. НАН України, проф.Гродзинський М.Д., проф.Бортник С.Ю., проф.Дмитрук О.Ю.). ;

- Суспільно-географічні дослідження в Україні (наукові керівники - член-кор НАПН України, проф. Олійник Я.Б., проф. Любіцева О.О., проф. Молочко А.М.);

- Гідроекологічні дослідження (наукові керівники - проф. Хільчевський В.К., проф. Ободовський О.Г., проф . Сніжко С.І.).

Сучасні наукові публікації на факультеті

 1. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. - К.: ВПЦ "Київський університет". 2005. - Т.1 - 431 с.; Т.2 - 503 с.
 2. Хільчевський В.К., Ободовський О.Г., Гребінь В.В. та ін. Загальна гідрологія / За ред. В.К. Хільчевського, О.Г. Ободовського. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2008 – 349 с.
 3. Олійник Я.Б., Стецюк В.В Природні та етнокультурні феномени України. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2008 – 246 с.
 4. Кіптенко В.К. Географія в інформаційному суспільстві. - К.: ВГЛ «Обрії», 2008 – 276 с.
 5. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2008 – 272 с.
 6. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2008 – 300 с.
 7. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство. Підручник. - К.: Знання – Прес, 2008 – 296 с.
 8. Шищенко П.Г., Аріон О.В., Удовиченко В.В. та ін. Фізична географія материків і океанів. Т.1. Азія. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2009 – 410 с.
 9. Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2008 – 400 с.
 10. Смірнов І.Г. Логістика туризму. - К.: Знання, 2009 -с.
 11.  Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно–гідрологічний аналіз). - К.: Ніка-Центр, 2010. – 316 с.
 12. Ободовський О.Г., Онищук В.В., Гребінь В.В. та ін. Руслові процеси річки Лімниця. - К.: Ніка-Центр, 2010. – 256 с.
 13. Стецюк В.В., Вахрушев Б.О., Ковальчук І.П. та ін. Рельєф України. Навчальний посібник / За ред. В.В. Стецюка. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.
 14. Божок А.П., Барановський В.Д., Білоус В.В. та ін. Топографія з основами геодезії. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2010 – 304 с.
 15. Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. та ін. Фізична географія материків і океанів. Т.2. Європа. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2010 – 464 с.
 16. Сніжко С.І., Паламарчук Л.В., Затула В.І. Метеорологія. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2010 – 592 с.
 17. Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний туризм. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2011. – 416 с.
 18. Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Смірнов І.Г. та ін. Географія світового господарства (з основами економіки). – К.: Знання, 2011. – 640 с.
 19. Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Основи гідрохімії. Підручник. - К.: Ніка-Центр, 2012. – 312 с.

Конференції

 1. З’їзди Українського географічного товариства (10 з’їздів).
 2. Міжнародна наукова конференція «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (5 конференцій).
 3. Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія» (5 конференцій).
 4. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна» (9 конференцій).
 5. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молоді науковці - географічній науці» (7 конференцій).

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на ІІ семестр 2019/2020 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на І семестр 2019/2020 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на ІІ семестр 2018/2019 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на І семестр 2018/2019 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на І семестр 2017/2018 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на І семестр 2016/2017 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на ІІ семестр 2015/2016 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на І семестр 2015/2016 н.р.   Заходи... 

План заходів із відзначення 70-ї річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Європі       Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на ІІ семестр 2014/2015 н.р.   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на І семестр 2014/2015 н.р.   Заходи...

План заходів географічного факультету з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка   Заходи...

План заходів виховної роботи на географічному факультеті на І семестр 2013/2014 н.р.   Заходи.. 
 Перелік наукових фахових видань
Київського національного університету імені Тараса Шевченка з географічних наук,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
 
Назва видання

Галузі науки 

 Друковане чи електронне
видання
 Періодичність виходу
Наявність електронної чи
друкованої версії видання у НБ ім. М.Максимовича
Дата
затвердження
ВАК (МОН) України

Назви БД, до яких включене видання, місяць і рік включення

1 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Географія географічні  друк.  2 рази на рік 
друк. - електрон.
10.03.2010 

З 2017 року включений до наукометричної бази Index Copernicus.
Станом на 2017р- базова підготовка до включення в SCOPUS

2 Географія та туризм географічні  друк.   6 раз на рік 
друк. - електрон.
10.03.2010

З 2017 року включений до наукометричної бази Index Copernicus.
Станом на 2017р- базова підготовка до включення в SCOPUS

3 Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія географічні   друк.   4 рази на рік  
друк. - електрон.
10.03.2010 Станом на 2014 р. - початкова підготовка до включення в SCOPUS
4 Економічна та соціальна географія географічні   друк.   2 рази на рік
друк. - електрон.
 
10.03.2010

З 2017 року включений до наукометричної бази Index Copernicus.
Станом на 2017р- базова підготовка до включення в SCOPUS

5 Фізична географія та геоморфологія географічні   друк.  4 рази на рік 
друк. - електрон.
 
 10.03.2010 Станом на 2014 р. - початкова підготовка до включення в SCOPUS
6 Часопис картографії географічні  друк.   3 рази на рік
друк. - електрон.
 
  22.12.10 Станом на 2014 р. - початкова підготовка до включення в SCOPUS