Колектив співробітників навчально-наукової лабораторії геодезії та картографії кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом багатьох років виконує геодезичні та фотограмметричні дослідження пам'ятників природи, архітектури, археології, культурної і історичної спадщини. На базі лабораторії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів-картографів.

Наукові дослідження лабораторії включають:

 • стереофотограмметричну зйомку та складання обмірних креслень існуючих пам'ятників архітектури;
 • відтворення історичного вигляду втрачених пам'ятників по архівним кіно- і фотодокументам;
 • дослідження стійкості, осідань і кренів споруд та виконання інших геодезичних робіт;
 • кадастрові зйомки.

До числа виконаних за ці роки робіт, серед багатьох інших відносяться:

 • дослідження стійкості споруд Києво-Печерської Лаври;
 • відтворення по архівних знімках креслень Успенського собору Києво-Печерської Лаври;
 • створення обмірних креслень Володимирського собору в Херсонесі, місто Севастополь (мал.1, 2, 3);
 • створення планів інтер'єрів театру імені Івана Франка, місто Київ;
 • відтворення по архівних знімках фронтальних планів Свято-Преображенського кафедрального собору, місто Одеса; створення фронтальних планів фасаду та креслень інтер'єру Будинку актора (караімська кенаса), місто Київ.

За багато років робіт розроблена та впроваджена передова технологія і сучасна інструментальна база проведення фотограмметричних виконавчих зйомок споруд, яка ґрунтується на використанні високоточних знімальних фото- і цифрових камер, аналітичних і цифрових фотограмметричних станцій (мал. 4, 5, 6) та сучасного програмного забезпечення.

Відео про лабораторію

НАВЧАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Науковий керівник – м.н.с Галаган. О.О.

Навчальна екологічна лабораторія є структурним підрозділом кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету. Вона була створена 1990 р. з метою підвищення якості підготовки студентів та аспірантів з лабораторно-аналітичних досліджень ландшафту та його компонентів і впровадження в навчальний процес і наукову діяльність кафедри дослідницьких експериментальних робіт з геохімії ландшафтів, екології ґрунтів і природних вод, екоменеджменту, оцінки забруднюючих речовин у природному середовищі.Лабораторія забезпечує науково-практичну базу для отримання знань і умінь з оцінки екологічного стану компонентів природного та техногенного середовища та отримання студентами професійних навичок польової та лабораторної науково-дослідної роботи. На базі лабораторії зі студентами проводяться заняття за програмами професійно орієнтованої практики, науково-дослідницького практикуму та низки спецкурсів.

Лабораторію укомплектовано приладами провідних зарубіжних виробників. Студенти та співробітники кафедр використовують атомно-абсорбційний спектрофотометр, рН-метри та іонометри, кондуктометри, центрифуги, ваги аналітичні та технохімічні, дистилятор, муфельну піч, сушильні шафи, аспіратор, набори тест-систем та інші прилади, а також лабораторний посуд, реактиви та методично-наукову літературу.

Лабораторія надає інформаційну підтримку студентам, аспірантам та науковцям з методів і методик проведення лабораторних досліджень. В ній проводяться науково-дослідні роботи викладачами, науковими співробітниками, аспірантами та магістрами кафедри фізичної географії та геоекології, географії України і кафедри землезнавства та геоморфології.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР ГІДРОЕКОЛОГІЇ І ГІДРОХІМІЇ


  Науково-дослідний сектор гідроекології і гідрохімії реалізовує свою діяльність у виконанні фундаментальних та прикладних тематик, наданні консультаційних послуг та супроводу державних і приватних проектів, а також освітньої діяльності в галузях пов’язаних із гідрологією поверхневих вод, управлінням водними ресурсами, вивченням руслових процесів на рівнинних та гірських річках, гідроекологічними аспектами еволюції водних об’єктів, гідрохімічними дослідженнями, моніторингу гідрометеорологічних умов природних та урбанізованих територій, а також аналізом екстремальних гідрологічних явищ (паводки, повені, посухи) та розробленням рекомендацій щодо зменшення їх негативних наслідків. Сектор об’єднує кваліфікованих фахівців з різних напрямків гідрології та суміжного комплексу географічних та геофізичних дисциплін, що дозволяє виконувати широкий спектр наукових задач.

До основних напрямків нашої наукової діяльності відносяться:

 • гідрологічні розрахунки та прогнози;
 • аналіз руслових процесів та гідроморфологічна оцінка за національними і європейськими підходами;
 • оцінка стоку наносів та крупності руслового алювію;
 • визначення інтенсивності руслових деформацій та їх кількісна оцінка;
 • аналіз гідрологічних та кліматичних умов територій;
 • вивчення ландшафтних особливостей та підстильної поверхні водозборів;
 • виконання гідрографічної зйомки, проведення комплексу польових гідроморфологічних досліджень;
 • аналіз гідроекологічних умов водних об’єктів;
 • проведення гідрохімічних досліджень;
 • виконання комплексу гідроенергетичних розрахунків;
 • аналіз та визначення басейнових складових засобами ГІС;
 • розроблення рекомендацій щодо раціонального використання водних ресурсів;
 • розроблення інтегрованого басейнового управління русловими процесами;
 • вивчення та управління ризиками екстремальної дії вод
 • оцінка та моделювання гідрометеорологічних змін у річкових басейнах.
     Відео про лабораторію 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Лабораторія картографії та геоінформатики


Перші наукові дослідження на кафедрі астрономії та геодезії, заснована 1838 р. при математичному відділенні філософського факультету (нині кафедра геодезії та картографії) були спрямовані на визначення вихідних геодезичних і відлікових метричних ординат для картографування Південно-західного краю Російської імперії. Вагомим результатом досліджень стало астронометричне визначення Київського меридіану для спостереження небесних тіл, які проходить через місцевий меридіан, що набувало на той час вагомого значення при високоточному визначенні географічних координат. Визначив відповідну геодезичну сталу - перший директор Астрономічної обсерваторії університету Св. Володимира проф. В.Ф.Федоров.

Проводилася наукова робота і раніше 1933 р.

Подальші свідчення про науково-дослідну роботу, що проводилася на кафедрі геодезії та картографії, відомі з часу включення її до складу геолого-географічного факультету університету (1933 р.). Окрема структурна одиниця - лабораторія картографії, безпосередня функція якої була наукова картографічна діяльність, організовано вперше у 1958 р., коли за розпорядженням к.техн.н., проф. А. С. Харченка, на той час був декан географічного факультету, була створена наукова група, для роботи над Атласом Київської області (виданий 1962 р.).

Пізніше у Київському університеті організовано лабораторію комплексного картографування виробничих сил Української РСР. Було визначено основний напрямок роботи - розробка наукових основ комплексного картографування виробничих сил Української РСР і складання атласів природних ресурсів, населення, промисловості, сільського господарства, комплексних фізико-географічних і соціально-економічних карт.

Згодом лабораторія увійшла до складу Сектору географії АН УРСР, а на кафедрі геодезії та картографії почала працювати науково-дослідна група картографії, завдання якої полягало у створенні шкільного краєзнавчого атласу Української РСР.

У 1972 р. науково-дослідну групу кафедри було реорганізовано у "Лабораторію комплексного картографування", співробітники якої виконували тему "Національний атлас Української РСР". Була розроблена концепція створення багатотомного Атласу УРСР, першим томом якого було визначено Атлас природных русловий и естественных ресурсов УССР; почалися роботи над картами для "Атласу історії України" та атласу "Київська область".

У 1975 р. кафедральну науково-дослідну лабораторію в статусі картографічної групи було приєднано до гідрохімічної лабораторії для виконання теми "Наукові основи картографічного забезпечення удосконалення управління народним господарством та розробка заходів по охороні навколишнього середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів УРСР" (науковий керівник - проф. В. І. Пелешенко). Велися роботи над шкільно-краєзнавчими атласами для Атласу історії та багатотомної історії України.

У 1980 р. на базі картографічної групи створено Сектор геодезії та картографії (науковий керівник - проф. В. М. Сердюков), де виконувалися наукові дослідження з декількох напрямків геодезії, картографії та фотограмметрії.

1983 р. сектор отримав статус Науково-дослідної лабораторії геодезії, картографії та фотограмметрії. Пріоритетним напрямком роботи цього науково-виробничого підрозділу стало тематичне й атласне картографування, прикладні геодезичні та фотограмметричні дослідження. 1983 - 1990 рр. роботу очолював к.техн.н. В. В. Пастух. В лабораторії виконувалися теми: "Розробка системи карт, географічних основ для шкільно-краєзнавчих атласів. Картографо-геодезичне забезпечення соціально-економічного розвитку і планування УРСР" (1981-1985 рр.); "Дослідження способів картографічного моделювання природних і соціально-економічних територіальних систем (на прикладі УРСР та її регіонів) (1986-1990 рр.);"Розробка та удосконалення методів стійкості споруд на території Києво-Печерського заповідника" (науковий керівник - д.т.н. А. Г. Григоренко) та інші.

1990-1995 рр. завідувачем НДЛ був к.г.н., доц. А. М. Молочко. 1995-2012 рр. лабораторію очолював д.г.н. проф. В. О. Шевченко.

2003 р. НДЛ змінює назву на Науково-дослідну лабораторію "Картографії та геоінформатики", яка 2008 р. реорганізована в Науково-дослідний сектор "Картографії та геоінформатики". У цей час роботи були спрямовані на вирішення проблем з тем: "Картографічне моделювання, розробка концепції і визначення основних географічних сталих параметрів території України (1990-1996 рр.); "Розробка основ тематичного ГІС-картографування для потреб освіти в Україні" (1997-2000 рр.); "Геоінформаційне картографування для вирішення військових і народно-господарських завдань" (2001-2005 рр.); "Географічна наука: понятійно-термінологічний апарат" (2002-2005 рр.); "Геоінформаційне картографування: проблемно-орієнтований підхід та семіотичні основи" (2006-2010 рр.).

З квітня 2012 р. завідувачем НДС призначено д.г.н., доц. Даценко Л.М., під її керівництвом виконується держбюджетна тема "Теоретичні та прикладні картосеміотичні основи моделювання стану навколишнього середовища" (2011-2015 рр.), яка є надзвичайно актуальною для України в контексті підвищеної уваги до моделювання змін у сучасному світі.

В нинішньому НДС успішно розвиваються сучасні напрями тематичного й проблемно-орієнтованого картографування: для забезпечення туристської діяльності, еколого та медико-географічного ГІС-картографування, для потреб вищої школи. Проводиться аналіз існуючого досвіду картографічного моделювання. Колектив лабораторії (сектору) тривалий час забезпечує науково-організаційні умови для практичної реалізації загальноукраїнського періодичного видання, присвяченого загальним питанням картографії (1996-2009 рр. - "Картографія та вища школа", з 2010 р. - "Часопис картографії". З 2000 р. (вип. 4) збірник зареєстровано у ВАК України як фахове видання з географічних наук.