Зміст

1. Загальний огляд

2. Основні напрями досліджень

Основні напрямки досліджень на кафедрі гідрології та гідроекології за останній період: розробка нових методик визначення мікроелементів в природних водах; вивчення якості води водойм-охолоджувачів АЕС; розробка основ моніторингу впливу агрохімічних засобів на якість природних вод; вирішення питань утилізації осадів стічних вод на очисних спорудах міст України; розробка теоретичних питань руслових процесів та вирішення прикладних завдань по зміцненню берегів рівнинних водосховищ та гірських річок Закарпаття; гідроекологічні аспекти водопостачання та водовідведення; трансформація хімічного складу поверхневих вод; гідрохімія регіональних басейнових систем; гідрологічний режим річок Україні в умовах зміни клімату.

3. Докторські дисертації Співробітниками кафедри гідрології та гідроекології виконано цілу низку кандидатських і 7 докторських дисертацій. Докторські дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • 1981 р. - В.І. Пелешенко, тема "Дослідження взаємозв'язку хімічного складу різних типів природних вод (оцінка, баланс і прогноз, на прикладі території України)", 11.00.10 - гідрохімія - в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-на-Дону);
 • 1987 р. - Л.М. Горєв, тема "Теоретичні та методологічні основи гідрохімії зрошуваних земель", 11.00.10 - гідрохімія - в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-на-Дону);
 • 1992 р. - Д. В. Закревський, тема "Гідрохімія осушуваних земель (в умовах північного заходу України)", 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія - в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-на-Дону), переатестована в Київському університеті;
 • 1996 р. - В.К. Хільчевський, тема "Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра)", 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія - у Київському університеті;
 • 2002 р. - О.Г. Ободовський, тема "Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів", 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія - у Київському університеті;
 • 2002 р. - С.І. Сніжко (з 2002-2003 н.р. - завідувач кафедри метеорології і кліматології), тема "Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічні систем", 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія - у Київському університеті;
 • 2003 р. - Н.І. Ромась, тема "Гідрохімія водних об'єктів атомної і теплової енергетики", 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси гідрохімія - у Київському університеті;
 • 2011 р. - В.В. Гребінь, тема "Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз)", 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси гідрохімія.

4. Видання кафедри

На кафедрі гідрології та гідроекології видано: 12 підручників і 10 навчальних посібників з грифом Міносвіти і науки України.

Підручники:

 • Горєв Л.М., Пелешенко В.І. Основи меліоративної гідрохімії. К., 1991;
 • Горєв Л.М., Пелешенко В.І. Хільчевський В.К. Гідрохімія України, К., 1995;
 • Горєв Л.М., Основи моделювання в гідроекології. К., 1996;
 • Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. К., 1997;
 • Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти. К., 1999;
 • Загальна гідрологія / за редакцією С. Лісогора. К., 2000;
 • Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості поверхневих вод. К.,;
 • Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. К. 2001;
 • Пелешенко В.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології. Частина 1. Гідрогеологія. К., 2002;
 • ПелешенкоВ.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології. Частина 2. Інженерна геологія. К., 2003;
 • Загальна гідрологія / за редакцією В.К. Хільчевського і О. Г. Ободовського. К., 2008;
 • Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. 2-е видання, доповнене. К., 2008.

Навчальні посібники з грифом Міносвіти і науки України:

 • Пустовойт С.П. Гідрометрія К., 1974;
 • Основи загальної гідрології. / за редакцією Левківського С.С., К., 1975;
 • Левківський С.С. Комплексне використання і охорона водних ресурсів СРСР., К., 1982;
 • Горєв Л.М., Пелешенко В.І.. Меліоративна гідрохімія. К., 1984;
 • Горєв Л.М., Пелешенко В.І. Методика гідрохімічних досліджень. К. 1985;
 • Гідрологічні і водно-балансові розрахунки / за редакцією Галущенка М.Г., К., 1987; Горєв Л.М., Никаноров А.М., Пелешенко В.І. Регіональна гідрохімія. К., 1988;
 • Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Радіоактивність природних вод. К., 1993;
 • Сніжко С.І. Інженерна гідрохімія. К., 2001;
 • Хільчевський В.К. Гідрохімія океанів і морів. К., 2003.

Викладачами кафедри гідрології та гідроекології видано в університетському видавництві також ряд навчальних посібників та методичних розробок для виконання практичних і лабораторних робіт.

Монографії

За участю співробітників кафедри видано понад 30 монографій. За останні роки:

 • Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). К., 2002;
 • Гідрохімія і радіогеохімія річок і боліт Житомирської області. / за ред.. С.І. Сніжка і А. А. Орлова, Житомир, 2002;
 • Аксьом С.Д., Хільчевський В.К. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод в басейні Дніпра. К., 2002;
 • Ромась М.І. Гідрохімія водних об'єктів атомної і теплової енергетики. К., 2003;
 • Мониторинг, использование и управлениеводными ресурсами в басейнер. Припять / под ред. М. Ю. Калинина иА.Г. Ободовского. Минськ, 2003;
 • Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / за ред. В.К. Хільчевського. К., 2004;
 • Будник С.В., Хильчевський В.К. Гидродинамика и гидрохимия склонов водотоков. К., 2005;
 • Ободовський О.Г., Ярошевич О.Е. Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну Верхньої Тиси. К., 2006;
 • Забокрицька М.Р., Хільчевський В.К., Манченко А.П. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. К., 2006;
 • Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / за ред. В.К. Хільчевського. - К., 2007;
 • Національний атлас України. К., 2007 / В.К. Хільчевський і О.І. Лук'янець співавтори гідрохімічних і гідрологічних карт;
 • Екологічна енциклопедія. Т.1 .- К., 2006; Т.2 .- К., 2007; Т.3 .- К., 2008 / В.К. Хільчевський, член редколегії;
 • Водні ресурси і якість річкових вод басейну Південного Бугу / за ред. В.К. Хільчевського. - К., 2009;
 • Гідроекологічний стан басейну річки Рось / за ред. В.К. Хільчевського. - К., 2009;
 • Струтинська В.М., Гребінь В.В. Термічний і льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини ХХ ст. - К., 2010;
 • Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). - К., 2010;
 • Руслові процеси річки Лімниця / за ред. О.Г. Ободовського, - К., 2010;
 • Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС / за ред. В.К. Хільчевського. - К., 2011.

Основні напрями досліджень кафедри гідрології та гідроекології

Наукові дослідження кафедри гідрології та гідроекології значною мірою визначаються науковими напрямками, які розробляють вчені - завідувачі кафедри. Так, з першим завідувачем кафедри доктором технічних наук, професором В.О. Назаровим (1949-1961 рр.), пов'язані дослідження, присвячені питанням формування стоку, водного режиму і гідрологічного прогнозування, для потреб Гідрометслужби України. З приходом на завідування кафедрою відомого вченого-гідротехніка і гідролога, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР Б.А. Пишкіна (1962-1967 рр.) спільно з відділом гідродинаміки хвиль Інституту гідромеханіки АН УРСР (який він також очолював) кафедрою розробляється новий науковий напрямок - динаміка берегів водосховищ (а саме, дослідження Каховського, Кременчуцького та Київського водосховищ Дніпра). Протягом 1968-1976 рр.. кафедрою завідував кандидат географічних наук, в.о. професора С.П. Пустовойт. У цей час співробітники кафедри розвивають дослідження з комплексного використання і охорони водних ресурсів, беруть участь у створенні "Атласу природних умов і природних ресурсів Української РСР" (1978 р.). Період 1976-1993 рр., коли кафедру очолював доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.І. Пелешенко, характерний становленням і розвитком нового комплексу досліджень - гідрохімічних. Це вивчення взаємозв'язку хімічного складу різних типів природних вод, оцінка антропогенного впливу на іонний стік річок, прикладні гідрохімічні дослідження на меліорованих землях, вивчення якості води водойм-охолоджувачів АЕС, участь у створенні "гідрохімічного атласу СРСР" (1990 р.). Протягом 1993-1999 рр.. кафедрою завідував доктор географічних наук, професор Л.М. Горєв, який розвивав гідрохімічні дослідження на зрошуваних територіях, розробляв питання оптимізації антропогенного впливу на хімічний склад природних вод.

У 2000 р. кафедру очолив доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.К. Хільчевський (в університеті працює з 1976 р., на кафедрі викладає з 1989 р.). На базі гідрохімічних і гідрологічних досліджень на експериментальних водозборах в різних природних зонах України він розробив новий науковий напрямок в гідрохімії - агрогідрохімія. Також він займається питаннями моніторингу якості води, гідроекологічними аспектами водопостачання та водовідведення, теоретичними питаннями гідроекології. Тенденція до зближення і поєднання гідрологічних і гідрохімічних досліджень на кафедрі при виконанні наукової тематики перейшла у формування нового, більш широкого напрямку - гідроекологічного, що в поєднанні з відповідними навчально-методичними напрацюваннями зумовило в 2002 р. зміну назви кафедри гідрології і гідрохімії на кафедру гідрології та гідроекології.

На базі кафедри в 2000 р. було засновано періодичний науковий збірник "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія", який постановою ВАК України № 1-01/10 від 13 грудня 2000 р. було включено до переліку фахових видань з географічних наук. Це перше наукове видання такого напрямку в країні.

В 2001 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка була проведена Перша Всеукраїнська наукова конференція "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія", на якій широко обговорювалися досягнення проблеми і перспективи в цій галузі вченими України за участю зарубіжних колег. Було прийнято рішення зробити проведення конференції з цією назвою і тематикою традиційним. Друга і третя Всеукраїнські конференції відбулися в 2003 і 2006 рр.. на базі Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (м. Київ). Четверта - в 2009 р. - на базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ), п'ята - в 2011 р. на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Співробітники кафедри брали активну участь в роботі над створенням фундаментальних наукових праць: "Національного атласу Україна", в 2007 р. (карти з якості річкових вод України - В. К. Хільчевський у співавторстві з співробітниками УкрНДГМІ, карти гідрологічні - О. І. Лук'янець);томної "Екологічної енциклопедії", виданої в 2006-2008 рр.. (В. К. Хільчевський - член редколегії і автор статей, автори статей, - В. В. Гребінь, С. С. Дубняк, О. І. Лук 'янець, М. І. Ромась).

Науково-дослідний сектор гідроекології та гідрохімії

Варто відзначити також важливу роль у розвитку кафедри науково-дослідної лабораторії гідроекології та гідрохімії (з 2008р. - сектор). Виконуючи дослідження з фундаментальних бюджетних тем і за прикладними науковими проектами в лабораторії пройшли своє становлення, як вчених, значна кількість викладачів кафедри. Протягом 1972-2000 рр. лабораторією завідував доктор географічних наук, старший науковий співробітник Закревський Дмитро Васильович, який розробляв питання гідрохімії осушуваних земель, антропогенного впливу на стік хімічних речовин річок України. У 2001-2009 рр.. лабораторію очолював доктор географічних наук, старший науковий співробітник Ромась Микола Іванович, який займався дослідженнями гідрохімічного режиму і якості води водойм-охолоджувачів АЕС та інших енергетичних об'єктів. У 2008 р. лабораторія стала науково-дослідним сектором. Завідувач - канд. тех. наук В.В. Оніщук.

У 2001-2005 рр. в н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії виконано бюджетну тему: «Дослідження регіональних гідролого-гідрохімічних процесів та явищ клімату України та їх наслідків». Науковий керівник теми - проф. В.К. Хільчевський. Керівники підрозділів: проф. В.К. Хільчевський, проф. А.Г. Ободовський, д. геогр. наук Н.І. Ромась.

У 2006-2010 рр. в н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії виконано бюджетну тему: «Аналіз антропогенного впливу на гідрологічний, русловий і гідрохімічний режими річок і рівень забруднення атмосферного повітря території України». Науковий керівник теми - проф. В.К. Хільчевський. Керівники підрозділів: проф. О.Г. Ободовський, доц. В.В. Гребінь, доц. В.І. Затула.

У 2011-2015 рр. в н.-д. секторі гідроекології та гідрохімії виконується бюджетна тема: «Аналіз динаміки стоку наносів, трансформації хімічного складу води річок і синоптично-циркуляційних умов формування катастрофічних паводків» (11БВ-050-03). Науковий керівник теми - проф. В.К. Хільчевський. Керівники підрозділів: проф. А.Г. Ободовський, доц. С.М. Курило, доц. Л.В. Паламарчук.

Важливим внеском у дослідження кафедри є розробки викладачів кафедри докторів наук, які ведуть свої наукові напрями. Зокрема, доктор геогр. наук, професор О.Г. Ободовський займається дослідженнями з гідролого-екологічної оцінки руслових процесів на річках України, питаннями менеджменту водних ресурсів у басейнах річок, у тому числі транскордонних. Важливими є його дослідження на річках Закарпаття, спрямовані на реалізацію протипаводкових заходів.

Доктор геогр. наук, доцент В.В. Гребінь досліджує зміни параметрів гідрологічного режиму річок України, які відбуваються в результаті кліматичних змін.

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні державних наукових програм та міжнародних проектів, пов'язаних з протипаводковим захистом в басейні Тиси, дослідженням антропогенного впливу на р. Дунай, організацією моніторингу якості води транскордонних річок Уж, Латориця, Західний Буг, Прип'ять. Вони також беруть участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема, традиційних з проблеми управління водними ресурсами і якістю води в басейні р. Дунай, проходять наукове стажування за кордоном, зокрема в Бухарестському університеті (Румунія), Мюнстерському університеті (ФРН), підтримують тісні творчі зв'язки з ученими з Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Росія) і Люблінського університету ім. М.Склодовської-Кюрі (Польща).

Кафедра гідрології та гідроекології

Рекомендована фахова література

1. Методичні вказівки до магістерських робіт *.pdf
2. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля: навч. Посібник. Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л.  . - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 192 с.
3. Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу /С.О. Афанасьєв, О.В. Бонь у т.ч.  В.В. Гребінь, О.Г. Ободовський, В.К. Хільчевський та ін. - Київ: Інтерсервіс, 2015. - 32 с.
4. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона: навчальний посібник / За ред. В.К. Хільчевського. Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л.  Чунарьов О.В.  - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 154 с.
5. Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом: Монографія / За редакцією В. А. Сташука; В.А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов. –Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 250 с.
6. Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.Б. Мокін, В.А. Сташук, В.К. Хільчевський та ін. - Київ: Інтерпрес, 2013. - 55 с.
7. Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось: навчальний посібник / За ред. В. К. Хільчевського. Хільчевський В.К., Савицький В.М., Красова Л.А., Гончар О.М. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2012. - 144 с.
8. Основи гідрохімії: підручник. Хільчевський В. К.,  Осадчий В.І.,  Курило С.М.  - Київ: Ніка-Центр, 2012. - 312 с.
9. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) / В.В.Гребінь. – К.: Ніка-Центр, 2010. - 316 с.
10. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичні методи в гідрометеорології» для студентів географічного факультету / Упорядник О.І.Лук’янець. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. - 52 с.
11. Основи океанології: підручник  / Хільчевський В. К., Дубняк С.С. 2-ге вид., доповн. і перероб. — К.: ВПЦ «Київський університет». — 2008. — 255 с.
12. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на грунти і природні води: навчальний посібник /  За ред. В.К. Хільчевського. Савицький В.М., Хільчевський В.К., Чунарьов О.В.  - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. - 152 с.
13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Гідрологічні прогнози”/ Упорядник О.І.Лук’янець. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. - 25 с.
14. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра: монографія. Хільчевський В.К.  - Київ: ВПЦ "Київський унiверситет", 1996. - 222 с.
15. Регіональна гідрохімія України: підручник / В.К. Хільчевський, Осадчий В.І., Курило С.М. К: – ВПЦ "Київський університет", 2019. – 343 с.
16. Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку / За ред. В.К. Хільчевського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – 124 с.
17. Нариси історії гідрохімії в Україні / В.К. Хільчевський. - К.: ДІА. 2020. - 136 с.


Графіки консультацій викладачів кафедри гідрології та гідроекології"
 
 

Участь у МІЖНАРОДНОМУ ГЕОГРАФІЧНОМУ КОНГРЕСІ 26-30 серпня 2012 року у м. Кьольн (Німеччина) відбувся 32-й Міжнародний Географічний Конгрес (IGC), у діяльності якого брали учать близько 2400 делегатів з більше ніж 85 країн світу. Делегація географів Київського національного університету імені Тараса Шевченка на Конгресі була представлена у складі президента Українського географічного товариства, д.геогр.н., професора П.Г.Шищенка; віце-президента Українського географічного товариства, к.геогр.н., доцента В.І.Олещенка; завідувача кафедри країнознавства та туризму, д.геогр.н., професора О.О.Любіцевої;; к.геогр.н., доцента кафедри географії України В.В.Удовиченко; асистента кафедри географії України Н.В.Муніч; к.геогр.н., асистента кафедри економічної та соціальної географії О.Дронової. Міжнародні географічні конгреси відбуваються один раз на чотири роки та реалізуються у рамках діяльності Міжнародного Географічного Союзу (IGU).

Кафедра географії України

Можливість працевлаштування

Випускники кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – успішно працюють у галузях економіки в підрозділах, пов’язаних з використанням засобів і методів відстеження, оцінки та прогнозу стану довкілля та ефективного використання природних ресурсів, у т.ч. при міжнародному екологічному співробітництві, – в режимних, оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях Інституту географії НАНУ, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державних комітетів України з геології та водного господарства, а також інших міністерств та відомств, пов’язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, морським, річковим та залізничним транспортом, геологічними пошуками, виробленням та транспортуванням енергії. Рівень спеціальної підготовки випускників кафедри дозволяє використовувати їх на посадах управлінського персоналу виробничих установ Мінприроди України, МНС України, МОН України, Державної служби туризму і курортів України, Державної служби заповідної справи України, Державної геологічної служби, Державної комісії з запасів корисних копалин, Національному космічному агентстві України, науково-дослідні, проектні, інженерно-вишукувальні та інші підприємства, інститути, організації та фірми різноманітних відомств та форм власності, які у своїй діяльності використовують матеріали досліджень, що виконуються щодо різних компонентів географічного середовища України. Вони також працюють на посадах молодшого наукового співробітника та менеджера міжнародних екологічних проектів і програм у науково-дослідних інститутах, викладають географію в школах та вищих навчальних закладах.