Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Навчальний план за програмою «Економічна географія» (2017)

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2017 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1. Іноземна мова 
ОК 2. Математико-статистичні методи в географії
ОК 3. Українська та зарубіжна культура
ОК 4. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 5.  Соціально-політичні студії
ОК 6.  Філософія
ОК 7.  Суспільна географія (Human Geography)
ОК 8.  Географія населення та розселення
ОК 9.  Географічне країнознавство та краєзнавство
ОК 10.  Географія Європи, Північної Америки, Арктики, Північно-Льодовитого та Атлантичного океанів
ОК 11.  Географія країн Європи, Північної Америки
ОК 12.  Географія Азії, Океанії, Австралії, Індійського та Тихого океанів
ОК 13.  Географія країн Азії, Океанії, Австралії
ОК 14.  Географія Африки, Південної Америки, Антарктиди
ОК 15.  Географія країн Африки, Південної Америки
ОК 16.  Географія України
ОК 17.  Економічна географія (Economic geography)
ОК 18.  Соціальна географія (Social geography)
ОК 19.  Навчальна практика з методів набуття географічної інформації (за спеціалізаціями)
ОК 20.  Навчальна практика з основ польових економіко-географічних досліджень
ОК 21.  Навчальна практика з методів обробки географічної інформації (за спеціалізаціями)
ОК 22.  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації (за спеціалізаціями)
ОК 23.  Навчальна практика (професійно-орієнтована за спеціалізаціями)
ОК 24. Виробнича практика
ОК 26. Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)
ОК 27.  Вступ до університетських студій
ОК 28.  Дослідження рельєфу та геологічної будови
ОК 29.  Метеорологічні та гідрологічні дослідження
ОК 30.  Біогеографічні та грунтознавчі дослідження
ОК 31.  Географічна картографія
ОК 32.  Медична та рекреаційна географія
ОК 33.  Географія культури і релігії
ОК 34.  Урбаністична географія
ОК 35. Географія послуг
ОК 36. Політична географія
ОК 37. Географічне моделювання
ОК 38.  Географія світового господарства і міжнародної торгівлі
ОК 39.  Географічна інформатика та віддалене спостереження
ОК 40.  Географічні інформаційні системи
ОК 41. Поведінкова географія
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Географія рекреації та туризму»)
ВБ 2.1.1. Географія аутдор та індоррекреації   
ВБ 2.1.2. Методи рекреаційно-географічних досліджень
ВБ 2.1.3. Географія рекреаційних ресурсів
ВБ 2.1.4. Географія подорожей та туризму
ВБ 2.1.5. Рекреаційні ландшафти
ВБ 2.1.6. Спеціалізовані види рекреації та туризму
ВБ 2.1.7. Атрактивність географічного середовища
ВБ 2.1.8. Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС
ВБ 2.1.9. Географічні основи організації подорожей та екскурсій
ВБ 2.1.10. Спеціалізовані рекреаційно-географічні технології
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні дослідження»)
ВБ 2.2.1. Історико-географічні основи формування політичної карти світу
ВБ 2.2.2. Географія міжнародної мобільності
ВБ 2.2.3. Методи країнознавчих  та політико-географічних досліджень
ВБ 2.2.4. Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне позиціонування
ВБ 2.2.5. Країнознавчі та політико-географічні студії
ВБ 2.2.6. Країни світу: географічне середовице розвитку
ВБ 2.2.7. Країни світу: макро- та мезо-структури країноустрою
ВБ 2.2.8. Географія глобальних виробничих систем
ВБ 2.2.9. Електоральна географія
ВБ 2.2.10. Географія глобальних проблем людства
Вибірковий блок 3 (Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»)
ВБ 2.3.1. Теорії РПС та регіональної економіки
ВБ 2.3.2. Суспільно-географічна картографія
ВБ 2.3.3. Методи регіональних досліджень
ВБ 2.3.4. Географія сільського господарства та продовольства
ВБ 2.3.5. Географія промисловості
ВБ 2.3.6. Суспільно-географічна районологія
ВБ 2.3.7. Територіальне планування
ВБ 2.3.8. Регіональне бізнес-планування
ВБ 2.3.9. Регіональна суспільна географія України
ВБ 2.3.10. Географія транспорту і торгівлі
Вибірковий блок 4 (Спеціалізація «Управління розвитком регіону та міське планування»)
ВБ 2.4.1. Теорії управління регіональним розвитком
ВБ 2.4.2. Географія природноресурсного потенціалу
ВБ 2.4.3. Методи просторового аналізу
ВБ 2.4.4. Географія праці та гендеру
ВБ 2.4.5. Географія науки та освіти
ВБ 2.4.6. Районне планування
ВБ 2.4.7. Міське планування та основи містобудування
ВБ 2.4.8. Географія сільської місцевості
ВБ 2.4.9. Географія міст України та світу
ВБ 2.4.10. Спецсемінар з проблем регіонального розвитку
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1. Менеджмент
ВБ 3.1.2. Загальна екологія
ВБ 3.1.3. Психологія
ВБ 3.2.1. Маркетинг
ВБ 3.2.2. Прикладна екологія
ВБ 3.2.3. Педагогіка
ВБ 3.3.1. Фінанси
ВБ 3.3.2. Геоекологія
ВБ 3.3.3. Соціологія
ВБ 3.4.1. Бухоблік
ВБ 3.4.2. Екологічна експертиза
ВБ 3.4.3. Основи викладання географії в школі
ВБ 3.5.1. Основи підприємницької діяльності
ВБ 3.5.2. Екологічний менеджмент
ВБ 3.5.3. Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі

 

Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
Іноземна мова для географів
Вища математика з основами математичної статистики 
Хімія з основами геохімії 
Геологія
Метеорологія
Топографія
Вступ до університетських студій 
Фізика з основами геофізики
Гідрологія та океанологія 
Ґрунтознавство
Біогеографія
Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
Частина 1 Польова топографічна зйомка
Частина 2 Геологічні дослідження
Частина 3 Метеорологічні дослідження
Частина 4 Гідрологічні дослідження
Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження 
Частина 6 Біогеографічні дослідження
Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
Геоморфологія
Картографія 
Основи геоекології 
Фізична географія материків та океанів
Ландшафтознавство
Економічна та соціальна географія світу
Українська та зарубіжна культура
Навчальна  практика з методів обробки географічної інформації
 Навчальна професійно-орієнтована практика 
 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 
 Соціально-політичні студії 
 Навчальна  практика з методів поширення географічної інформації 
 Виробнича практика 
 Філософія 
 Основи ГІС
 Еволюція біосфери Землі
 ГІС в природничій географії
 Структура та управління блоками геоданих 
Історичне ландшафтознавство
Глобальні екологічні проблеми
Геоекологічні проблеми Європи
Дистанційне зондування Землі
Динамічна геоморфологія 
Рельєф і геологічна будова України  
Ґрунти України 
Клімат України 
Поверхневі води України
Біогеографія України 
Природничо-географічне моделювання
Ландшафти України  
Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням 
Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Природнича географія)

Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Природоохоронна справа та геотуризм»
Вступ до фаху
Геотуристичні атракції Світу 
Заповідна справа
Методи просторово-часового аналізу земної поверхні 
Літолого-петрографічна основа рельєфу
Природоохоронне законодавство України 
Основи планування природоохоронних територій
Структурна геоморфологія
Геотуристичне проектування
Ревіталізація та валоризація природних та природно-антропогенних об’єктів
Палеогеографія антропогену та основи геоархеології
Геотуристичні атракції України
Організація, правові та економічні основи геотуризму

Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Ландшафтне планування та дизайн ландшафту»
Перцепційна географія
Методи досліджень ландшафту
Геофізика ландшафту
Геохімія ландшафту
Ландшафтна екологія
Ландшафтний дизайн
Основи планування природоохоронних територій
Фізіономіка ландшафту
Геопросторовий аналіз
Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
Агро- та урбоекологія
Комп'ютерні методи в плануванні та дизайні ландшафту
Екологія рослин та декоративна дендрологія

Вибір з переліку
Геопозиціонування та зйомка ландшафту
Географія рекреаційних ресурсів
Психологія 
Геоекологічні проблеми України 
Екскурсійна справа 
Соціологія
Екологічні стандарти та критерії якості довкілля
Основи планування ландшафту
Етнокультурні феномени України
Камінь в архітектурі та мистецтві
Геоархеологічні пам’ятки України та Світу
Охорона палеоприродної спадщини
Екологічний менеджмент
Геотуристичні маршрути та стежки Світу
Організація туристсько-краєзнавчої роботи 

 

Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2019 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
Іноземна мова для географів
Вища математика з основами математичної статистики
Хімія з основами геохімії
Геологія
Метеорологія
Топографія
Вступ до університетських студій
Фізика з основами геофізики
Гідрологія та океанологія
Ґрунтознавство
Біогеографія
Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
Частина 1 Польова топографічна зйомка
Частина 2 Геологічні дослідження
Частина 3 Метеорологічні дослідження
Частина 4 Гідрологічні дослідження
Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
Частина 6 Біогеографічні дослідження
Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
Геоморфологія
Картографія
Основи геоекології
Фізична географія материків та океанів
Ландшафтознавство
Економічна та соціальна географія світу
Українська та зарубіжна культура
Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
Навчальна професійно-орієнтована практика
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Соціально-політичні студії
Навчальна  практика з методів поширення географічної інформації
Виробнича практика
Філософія
Основи ГІС
Еволюція біосфери Землі
ГІС в природничій географії
Структура та управління блоками геоданих
Історичне ландшафтознавство
Глобальні екологічні проблеми
Геоекологічні проблеми Європи
Дистанційне зондування Землі
Динамічна геоморфологія
Рельєф і геологічна будова України
Ґрунти України
Клімат України
Поверхневі води України
Біогеографія України
Природничо-географічне моделювання
Ландшафти України
Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106-«Географія» (Природнича географія)

Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія та геотуризм»
Основи геотуризму
Геотуристичні атракції світу
Методи палеогеографічних та геоархеологічних досліджень
Методи геоморфологічних досліджень
Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні
Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
Четвертинні відклади України
Структурна геоморфологія
Геотуристичне проектування
Організація, правові та економічні основи геотуризму
Палеогеографія антропогену та основи геоархеології
Геотуристичні атракції України
Інтернет-ресурс у геоморфологічних, геоархеологічних та геотуристичних дослідженнях

Вибірковий блок спеціалізації  «
Ґрунтознавство та моніторинг ґрунтів»
Методологія та методи ґрунтознавчих досліджень
Фізика та хімія ґрунту
Рельєф як фактор ґрунтоутворення
Систематика та класифікація ґрунтів 
Земельний кадастр та бонітування ґрунтів
Ґрунти та земельні ресурси України і світу
Картографування ґрунтового покриву
Генезис та морфологія ґрунтів
Моніторинг якості ґрунтового покриву
Меліоративне ґрунтознавство
Агроекологія та екологічні функції ґрунтів
Антропогенні ґрунти  
Науковий семінар з теоретичного та прикладного ґрунтознавства

Вибірковий блок спеціалізації  «
Екологія та дизайн ландшафту»
Перцепційна географія
Методи досліджень ландшафту
Геофізика ландшафту
Геохімія ландшафту
Ландшафтна екологія
Дизайн та планування ландшафту
СЕО та ОВД
Естетика ландшафту
Геопросторовий аналіз
Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
Агро- та урбоекологія
Комп'ютерні методи в плануванні та дизайні  ландшафту
Екологія рослин та декоративна дендрологія

Вибірковий блок спеціалізації  «
Ландшафтне планування та екологічна експертиза»
Основи експертології
Методи досліджень ландшафту
Геоекологічна експертиза
Екологічний моніторинг
Ландшафтна екологія
Дизайн та планування ландшафту
СЕО та ОВД
Естетика ландшафту
Геопросторовий аналіз
Міжнародний досвід планування ландшафту
Планування екомереж
Комп'ютерні методи в плануванні та дизайні  ландшафту
Основи планування природоохоронних територій

Вибір з переліку
Геопозиціонування та зйомка ландшафту
Рельєф дна Світового океану
Психологія
Геоекологічні проблеми України
Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
Латинська мова
Екологічні стандарти та критерії якості довкілля
Класифікація та паспортизація природних об'єктів
Соціологія
Камінь в архітектурі і мистецтві
Рекультивація земель та ревіталізація природних об'єктів
Педагогіка
Екологічний менеджмент
Менеджмент земельних ресурсів
Геоархеологічні пам'ятки України та світу

 

 

Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2017 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
Іноземна мова для географів
Вища математика з основами математичної статистики
Хімія з основами геохімії
Геологія
Метеорологія
Топографія
Вступ до університетських студій
Фізика з основами геофізики
Гідрологія та океанологія
Ґрунтознавство
Біогеографія
Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
Частина 1 Польова топографічна зйомка
Частина 2 Геологічні дослідження
Частина 3 Метеорологічні дослідження
Частина 4 Гідрологічні дослідження
Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
Частина 6 Біогеографічні дослідження
Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
Геоморфологія
Картографія
Основи геоекології
Фізична географія материків та океанів
Ландшафтознавство
Економічна та соціальна географія світу
Українська та зарубіжна культура
Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
Навчальна професійно-орієнтована практика
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Соціально-політичні студії
Навчальна  практика з методів поширення географічної інформації
Виробнича практика
Філософія
Основи ГІС
Еволюція біосфери Землі
ГІС в природничій географії
Структура та управління блоками геоданих
Історичне ландшафтознавство
Глобальні екологічні проблеми
Геоекологічні проблеми Європи
Дистанційне зондування Землі
Динамічна геоморфологія
Рельєф і геологічна будова України
Ґрунти України
Клімат України
Поверхневі води України
Біогеографія України
Природно-географічне моделювання
Ландшафти України
Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106-«Географія» (Природнича географія)
 
Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія, геоархеологія, геотуристика»
Основи геотуристики
Геотуристичні  атракції світу
Методи палеогеографічних та геоархеологічних досліджень
Методи геоморфологічних досліджень
Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні
Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
Четвертинні відклади України
Структурна геоморфологія
Геотуристичне проектування
Організація, правові та економічні основи геотуристики
Палеогеографія антропогену та основи геоархеології
Геотуристичні атракції України
Інтернет у геоморфологічних, геоархеологічних та геотуристичних дослідженнях

Вибірковий блок спеціалізації

«Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»
Морфологічна організація території та просторове планування  
Фізика  ґрунту
Хімія  ґрунту
Земельний кадастр та бонітування 
Просторове та ландшафтне планування
Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Світу
Генезис та морфологія ґрунтів
Методи ґрунтознавчих досліджень
Інженерно-геоморфологічна оцінка, інженерна підготовка та захист території
Меліоративне ґрунтознавство
Ґрунтовий покрив та земельні ресурси України
Агроекологія та екологічні функції ґрунтів 
Моніторинг якості  ґрунтів та ґрунтового покриву
 
Вибірковий блок спеціалізації
 «Міжнародне екологічне співробітництво і екологія ландшафту»
Методи фізико-географічних досліджень
Геохімія ландшафту
Геофізика ландшафту
Естетика і дизайн ландшафту
Ландшафтна екологія
Основи планування ландшафту і природоохоронних територій
Екологія людини
Міжнародні екологічні угоди
Геопросторовий аналіз в дослідженнях ландшафтів
Агро- та урбоекологія
Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
Созологія та заповідна справа
Дипломатичний протокол та етикет
 
Вибір з переліку
Геоекологічна експертиза
Рельєф дна Світового океану
Психологія
Екологічний моніторинг
Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
Латинська мова
Екологічні стандарти та критерії якості довкілля
Класифікація та паспортизація природних об'єктів
Соціологія
Камінь в архітектурі і мистецтві
Рекультивація земель та ревіталізація природних об'єктів
Педагогіка
Екогідрохімія
Менеджмент земельних ресурсів
Геоархеологічні пам'ятки України та світу