Первинна профспілкова організація Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ППО КНУ) — громадська організація, яка об’єднує співробітників та студентів Університету. ППО володіє потужною законодавчою базою, що дозволяє вирішувати різноманітні питання, які можуть виникнути протягом навчання в Університеті.

Більш детальну інформацію про ППО КНУ можна дізнатися за посиланням http://www.prof.univ.kiev.ua/

Забезпеченням повноцінної роботи ППО КНУ на Географічному факультеті займається Профбюро студентів географічного факультету.

Склад Профбюро студентів географічного факультету

    

Горганюк Павло

Студент 2-го курсу, група РПС.

Голова профбюро студентів географічного факультету.

TG: @pkryvka

+380681894013

 
   

Григоращук Михайло

Студент 2-го курсу, група ГРТ.

Заступник голови профбюро студентів географічного факультету.

TG: @mishutka0312

+380684710152

   

Супурко Дар'я

Студентка 2-го курсу, група ГРТ.

Секретар профбюро студентів географічного факультету.

TG: @Svinarchuk

+380978495835

   

Пашкова Аліна

Студентка 2-го курсу, група СО.

Голова Комісії з виховної роботи серед студентів.

TG: @alinaspng

+380683294410

   

Тарабарова Інна

Студентка 2-го курсу, група МТ-2

Голова організаційної комісії, діловодства.

TG: @tarabarovaa

+380661492470

   

Роман Валентина

Студентка 1-го курсу , група ПГГ.

Голова комісії з правового захисту студентів географічного факультету.

TG: @v_roman06

+380682409808

   

Кононенко Владислава

Студентка 2-го курсу, група ПГГ.

Голова культ-масової комісії.

TG: @xoxogg13

+380679587538

   

Голуб Владислава

Студентка 2-го курсу, групи СО.

Голова спортивної комісії.

TG: @Vlada_Golub

+380975355256

   

Романюк Ярослава

Студентка 2 курсу, група ПГГ

Голова соціальної комісії.

TG: @yaroslava_romaniuk

+380668262300

  

     До складу Профбюро студентів географічного факультету також входять ті студенти, які займаються інформаційною діяльністю серед студентів географічного факультету, здійснюють подання необхідної інформації в прийнятому вигляді — члени інформаційної комісії.

   

Попович Вікторія

Студентка 2 курсу , група СО.

ТG: @popoviiik

+380954872680

   

Мовчан Данило

Студент 2-го курсу, група РПС.

TG: @movchanchik

+380999660013

 

Освітньо-наукова програма "ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ГЕОГЛОБАЛІСТИКА / GEOGLOBALISTICS AND REGIONAL STUDIES" редакція 2020 (Проект); (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська/англійська) (другого рівня вищої освіти 2020 (надалі ОНП ГКГГ/GGRS)

 

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП  «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Mandatory components of ESP
            Обов’язкові компоненти ОП
           
ОК1 Geoglobalistics Геоглобалістика
ОК2

Pedagogic and Psychology of High School. Methodology of Teaching Specialized Disciplines at Higher Education Institution

Педагогіка та психологія вищої школи. Методика викладання профільних дисципліну ЗВО

ОК3 Sustainable Development: Conceptual and Indicator Analysis Сталий розвиток: концептуальний та індикаторний аналіз
ОК4 Evolution of Geographic Enquiry in Postmodernist Perspective Еволюція географічної думки у постмодерністській перспективі
ОК5 Geospatial Governance Геопросторове управління
ОК6 Imaginary Geography and Place Branding Імажинарна географія та брендінг місця
ОК7

Methodology and Organization of Scientific Research and Fundamentals of the Intellectual Property

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК8 Global Inequality and Geoconflictology Глобальна нерівність та геоконфліктологія
ОК9 Glocalization: Contextual Analysis of Socio-spatial Organization Transformations Глокалізація: контекстний аналіз трансформацій суспільно- просторової органіазції
ОК10 Democracy: from Theory to Practice Демократія від теорії до практики
ОК11 Professional and Corporate Ethics Професійна та корпоративна етика
ОК12 Traineeship Виробнича практика
ОК13 Professional Analytics, Research Design and Project Management under Informational Transformation of Social Development (scientific seminar) Фахова аналітика, дизайн та менеджмент дослідних проєктів в умовах інформаційної трансформації суспільного розвитку (науковий семінар)
ОК14 AssistantTtraineeship (full-time) Асистентська практика (без відриву від теоретичного навчання)
ОК15 Master Thesis Магістерська робота
Selective components
Вибіркові компоненти
Selective block No.1 (Socio-Political Geoglobalistics)
Вибірковий блок 1 («Суспільно-політична геоглобалістика»)
ВБ 2.1.1. Secessionism and Modern Protest Movements Сецессіонізм та сучасні протестні рухи
ВБ 2.1.2 Political Modernization Політична модернізація
ВБ 2.1.3. Spatial Dimension of Power in Global World Просторовий вимір сили у глобальному світі
ВБ 2.1.4. Geostrategic Positioning of Contry under Globalization Геостратегічне позиціонування країни в умовах глобалізації
Elective block No.2 (Geoglobalistics and Regional, Country Studies)
Вибірковий блок 2 («Країнознавча геоглобалістика»)
ВБ 2.2.1. Global and Regional Environment for Development and Cooperation: Countries/Regions of the World Країни світу: глобальне та регіональне середовище розвитку та співробітництва
ВБ 2.2.2. Geopolitical and Geoeconomic Transformations: Countries/Regions of the World Країни світу: геополітичні та геоекономічні трансформації
ВБ 2.2.3. Anthropogenic Transformation of Earth’s sphheres: Countries/Regions of the World Країни світу: антропогенна трансформація географічної оболонки
ВБ 2.2.4. Interaction of Civilizations: Countries/Regions of the World Країни світу: міжцивілізаційна взаємодія
Elective components from the list (selection of two disciplines from the list)
Вибіркові компоненти з переліку (вибір двох дисциплін з переліку)
ВБ 3.1 Global Political Geography Глобальна політична географія
ВБ 3.2 International Communications and Global Media Міжнародні комунікації та глобальні медіа
ВБ 3.3 Transborder Ecologic Cooperation Транскордонне екологічне співробітництво
ВБ 3.4 Geography of Information Society Географія інформаційного суспільства
ВБ 3.5 Modern Political History of Ukraine and Adjacent Areas Новітня політична історія України та суміжних земель
ВБ 3.6 Political and Geographic Aspects of Elections Engineering Політико-географічні аспекти виборчої інженерії

 


09 вересня 2020 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.09 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

 Долинської Олесі Олегівни на тему: «Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю.

 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету.

 Члени спеціалізованої вченої ради:

 - доктор географічних наук, професор  Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії – Голова ради

 - доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету

 - доктор географічних наук, доцент Машіка Ганна Василівна, Мукачівський державний університет, завідувач кафедри туризму і географії

 - доктор географічних наук, професор Запотоцький Сергій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної та соціальної географії

 - кандидат географічних наук, доцент Мельничук Анатолій Леонідович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри економічної та соціальної географії

    Початок о 12.00 годині.

1. Звіти самооцінювання


2. Програми візиту експертних груп Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти