НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
 

Навчальна лабораторія Інформаційних технологій географії входить до складу кафедри географії України географічного факультету. Лабораторію створено у 2019 році для проведення практичних занять студентів кафедри географії України з таких спецкурсів кафедри, зокрема: «Географічні інформаційні системи», «Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС», «Навчальні географічні інформаційні системи та технології», «Управління проектами та програмами в сфері географічної освіти», «Методика проектного навчання географії та туризму», «Організація шкільної географічної та туристської науково-дослідної роботи», «Географія аутдор та індоррекреації», «Рекреаційно-географічні транспортно-логістичні системи» та ін. Навчальна лабораторія використовується студентами для проведення власних наукових досліджень в рамках курсових та кваліфікаційних проектів.

Навчальна лабораторія Інформаційних технологій географії дозволяє:

 • проводити підготовку майбутніх бакалаврів та магістрів в галузі географії рекреації та туризму, середня освіта: географія, ено- та гастрономічного туризму;
 • здійснювати власні дослідницькі студії в напрямках освітніх програм кафедри;
 • ефективно вивчати та аналізувати ресурсний потенціал регіонів України і світу;
 • досліджувати територіальні моделі розвитку рекреації та туризму у регіонах України;
 • проводити наукові семінари та дискусії.

Використання ресурсу навчальної лабораторії в цілому забезпечує підтримку загальних та фахових компетенцій студентів кафедри, що дозволить їм вдало конкурувати на національному та європейському ринку праці.

Серед завдань роботи навчальної лабораторії Інформаційних технологій ї географії важливими є наступні:

 • забезпечення умов для проведення тематичних лекцій, практичних та семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентами;
 • забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів;
 • формування навчально-практичних, методичних пакетів для студентів з опанування дисциплін, виконання практичних та індивідуальних завдань;
 • навчання студентів кафедри базовим навичкам застосування інформаційних технологій у професійній сфері;
 • організація роботи щодо створення якісного та ефективного методичного і дидактичного забезпечення навчання студентів;
 • допомога викладачам з питань проведення занять з дисциплін;
 • ведення бази публікацій кафедри (викладачів, аспірантів, студентів).РОБОЧІ  ПРОГРАМИ  НАВЧАЛЬНИХ  ДИСЦИПЛІН ОП "НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ"
(для аспірантів)

РПНД_Аакадемічне письмо англійською мовою (ENGLISH  ACADEMIC  WRITING)

РПНД_Філософія науки та інновацій

РПНД Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук

Усне наукове мовлення (Presenting Science)

РПНП асистентської педагогічної практики (2015) 
РПНП асистентської педагогічної практики (2016)
РПНП асистентської педагогічної практики (2019)

РНП ДВА Перелік 1

1. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток (106 "Географія", ОР - доктор філософії)
2. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди    (106 "Географія", ОР - доктор філософії)

РНП ДВА Перелік 2

спеціалізація - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Оцінка характеристик гідрологічного режиму в зв’язку із глобальними кліматичними змінами
Гідроекологічні аспекти руслознавства
Управління якістю водних ресурсів та їхня охорона

спеціалізація - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
Студії з метеорології та кліматології (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Активні впливи на гідрометеорологічні процеси
Моделювання атмосферних процесів в урбанізованому середовищі

спеціалізація - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту. Теоретико-методологічні студії
Сучасні методи в ландшафтній географії
Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів

спеціалізація - біогеографія та географія ґрунтів
Дослідницькі студії з ґрунтознавства і географії ґрунтів (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Моніторинг якості ґрунтів і ґрунтового покриву
Новітні методи картографування ґрунтів і ґрунтового покриву

спеціалізація - геоморфологія та палеогеографія
Теоретико-методологічні студії  у галузі геоморфології та палеогеографії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методика регіональних геоморфологічних та палеогеографічних досліджень
Дистанційні дослідження та ГІС-технології у дослідницьких заходах геоморфології та палеогеографії.

спеціалізація - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Студії з конструктивної географії
Студії з раціонального використання природних та антропогенних ресурсів
Інноваційні методи конструктивно-географічних досліджень

спеціалізація -  економічна та соціальна географія
Студії з економічної та соціальної географії
Студії з політичної географії та географічного країнознавства
Регіональні суспільно-географічні дослідження

спеціалізація -  географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Теорія сучасної картографічної науки (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методологія та організація наукової роботи в географічній картографії
Методика геоінформаційного забезпечення картографічного моделювання

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Метеорологія" освітній рівень магістр

Навчальний план за програмою «Метеорологія» 

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітнім ступенем «Магістр» 

Робочі навчальні програми:

 Обов'язкові дисципліни:

Методи аналізу метеорологічних процесів і полів
Чисельні методи прогнозу погоди
Прикладна метеорологія
Урбометеорологія/Urbometeorology
Хімія атмосфери і зміни клімату/Atmospheric Chemistry and Сlimate Сhange
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Динаміка глобального клімату
Мікрокліматологія
Економічна метеорологія
Моделювання в агрометеорології
Виробнича практика
Асистентська практика
Передатестаційна підготовка магістрів за спеціальністю Науки про Землю / Метеорологія
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня

Дисципліни вибору студента:

Вибірковий блок 1. Спеціалізація «Теоретична метеорологія»

Теоретичні основи прогнозування погоди
Атмосферні аерозолі
Фізичні основи теорії клімату

Вибірковий блок 2. Спеціалізація «Прикладна метеорологія»

Авіаційна метеорологія
Супутникова метеорологія
Інноваційні технології адаптації до змін клімату

Дисципліни вибору з переліку:

Перелік 1:

Взаємодія атмосфери і океану
Гідрометеорологічні ризики та методи їх оцінки

Перелік 2:

Атмосферна оптика, електрика та акустика
Радіаційні процеси в атмосфері

Освітньо-професійна програма "ТУРИЗМ", другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм", галузі знань 24 "Сфера обслуговування"

 - Звіт  (відомості)  про самооцінювання освітньої програми (Освітньо-професійна программа «Туризм», другого (магістерського)
   рівня за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування»).
    
 - Програма візиту експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП "Туризм" (заочна форма навчання)

 - Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування *.pdf 
 - Туризмологія *.pdf 
 - Управління якістю туристичних послуг *.pdf 
 - Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf 
 - Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму *.pdf
 - Ринок туристичних послуг *.pdf
 - Геоінформаційний менеджмент *.pdf
 - Управління проектами в туризмі *.pdf 
 - Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі *.pdf
 - Інноваційно-інформаційна діяльність в туризмі *.pdf 
 - Управління ризиками в туризмі *.pdf
 - Управління кадрами туристичного підприємства *.pdf
 - Соціологія туризму *.pdf
 - Психологія туризму *.pdf
 - Професійна та корпоративна етика *.pdf