Освітньо-наукова програма «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

 Навчальний план за програмою "«Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2018 р.)


   Обов’язкові компоненти ОП
  Небезпечні природні процеси в довкіллі (Hazardous Processes in the Environment)
  Управління екологічними проектами та міжнародне співробітництво в галузі охорони природи
  Ерозієзнавство та руслові процеси
  Геопланування та ландшафтна організація території
  Професійна та корпоративна етика
  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
  Виробнича практика
  Асистентська практика
  Науково-дослідницький практикум із спеціальності «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»
  Екологічна оцінка ґрунтів України
  Екологічна геоморфологія та інженерний захист території
  Ритміка природних процесів
  Палеогеоморфологія України
  Ландшафтно-геоморфологічна індикація 
  Геоморфологічне районування та прогноз
  Магістерська робота
  Кваліфікаційний іспит із спеціальності “Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування”
  Вибіркові компоненти ОП
 

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1. «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»

  Систематика і класифікація ґрунтів
  Охорона та раціональне використання ґрунтового покриву
  Науковий семінар з теоретичного ґрунтознавства
  Використання ГІС для картографування ґрунтового покриву
  Територіальне планування в умовах децентралізації
  Землеустрій територій об’єднаних громад
  Вибір з переліку 
Перелік 1
  Ґрунти урбанізованих територій
  Методика та практика картографування ґрунтів
  Перелік 2
  Експертна оцінка ґрунтів
  Землеустрій та кадастр

 

 

Документи, що регламентують діяльність КНУ імені Тараса Шевченка:

 1. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затверджено наказом МОН України від 22.02.2017 р. за №280 
 2. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введено в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32
 3. Етичний кодекс університетської спільноти
 4. Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін
 5. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р.
 6. Правила прийому на навчання та вимоги до вступників
 7. Додаток до правил прийому ПОРЯДОК поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 8. Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 “Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо- наукових) програм”
 9. Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 “Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника”з додатками (додаток 1,додаток 2додаток 3додаток 4додаток 5додаток 6додаток 7) та змінами згідно Наказу ректора від 05.07.2019 за №595-32
 10. Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти
 11. Наказ ректора “Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм” від 08.07.2019 року за №601-32
 12. Концепція національно-патріотичного виховання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 13. Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 14. Положення про створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату від 19.06.2019 року
 15. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (макет), введене в дію наказом ректора від 08.07.2019 року за №603-32
 16. Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.08.2019 року
 17. Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 16.09.2019 року за №718-32
 18. Положення про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нова редакція), введене в дію наказом ректора від 12.11.2019 року за №880-32
 19. Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введений в дію наказом ректора від 14.02.2020 року за №105-32
 20. Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №197-32
 21. Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №196-32
 22. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, директору УФМЛ від 06.01.2016 року №056/002 щодо започаткування соціологічних опитувань студентів як інструмента забезпечення якості освітнього процесу. Додаток:Анкета
 23. Концепція розвитку інклюзивної освіти «Університет рівних можливостей» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 12.06.2020 року за №383-32
 24. Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 25. Положення про Наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 26. Перелік пропозицій інститутів/факультетів щодо затвердження та перезатвердження
  Наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 27. Положення про стимулювання співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за результатами наукової діяльності (публікації в науково метричних базах даних), введене в дію наказом ректора від 31.01.2014 року за №71-32
 28. Акредитація освітніх програм(за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 74 c.
 29. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE : монографія / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Л. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський Університет”, 2018. – 343 c.
 30. Інші діючі положення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Освітньо-наукова програма «Урбаністика та  регіональний розвиток»  за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Навчальний план за програмою "Урбаністика та регіональний розвиток (2019)"


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Урбаністика та регіональний розвиток» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2019 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Методологія суспільної географії
ОК 2. Contemporary Debates in Human Geography
ОК 3. Управління міським та регіональним розвитком
ОК 4. Якість життя населення міст
ОК 5. Географія ризиків та сталий розвиток
ОК 6. Урболабораторія (Urban lab)
ОК 7. Соціологія простору 
ОК 8. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Виробнича практика
ОК 11. Асистентська практика
ОК 12. Дизайн наукової роботи (Research Design)
ОК 13. Магістерська робота
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 2.1.1. Сучасні концепції міського розвитку
ВБ 2.1.2. Сучасні концепції регіонального розвитку
ВБ 2.1.3. Міська аналітика (Urban Analytics)
Вибірковий блок 2
ВБ 2.2.1. Міграції та міська культура
ВБ 2.2.2. Партисипативне міське планування
ВБ 2.2.3. Спеціальні методи регіональних досліджень (Special Methods in Regional Studies)
Вибір з переліку (2 дисципліни з переліку)
ВБ 2.3.1. Міста Центральної та Східної Європи (CEE Cities)
ВБ 2.3.2. Міське фермерство
ВБ 2.3.3. Креативні міста
ВБ 2.4.1. Геополітика України
ВБ 2.4.2. Гендер і географія
ВБ 2.4.3. Географія транспорту 

Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Навчальний план за програмою «Економічна географія» (2020)

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1. Суспільна географія (Human geography)
ОК 2. Дослідження рельєфу та геологічної будови
ОК 3. Метеорологічні та гідрологічні дослідження
ОК 4. Біогеографічні та ґрунтознавчі дослідження
ОК 5.  Географічна картографія
ОК 6.  Вступ до університетських студій
ОК 7.  Іноземна мова
ОК 8.  Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 9.  Географічне країнознавство та краєзнавство
ОК 10.  Географія Європи, Північної Америки, Арктики, Північного Льодовитого та Атлантичного океанів
ОК 11.  Географія країн Європи, Північної Америки
ОК 12.  Навчальна практика з основ польових економіко-географічних досліджень
ОК 13.  Географія населення та розселення
ОК 14.  Економічна географія (Economic geography)
ОК 15.  Математико-статистичні методи в географії 
ОК 16.  Географія Азії, Океанії, Австралії, Індійського та Тихого океанів
ОК 17.  Географія країн Азії, Океанії, Австралії
ОК 18.  Українська та зарубіжна культура
ОК 19.  Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 20.  Соціальна географія (Social geography) 
ОК 21.  Географія Африки, Південної Америки, Антарктиди
ОК 22.  Географія країн Африки, Південної Америки
ОК 23.  Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 24. Медична та рекреаційна географія
ОК 25. Урбаністична географія (Urban geography)
ОК 26.  Географія послуг
ОК 27.  Географія культури і релігії
ОК 28.  Соціально-політичні студії 
ОК 29.  Географія України
ОК 30.  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 31.  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 32.  Виробнича практика
ОК 33.  Політична географія (Political geography)
ОК 34. Філософія
ОК 35. Географія світового господарства
ОК 36. Моделювання в географії 
ОК 37.  Географічні інформаційні системи та віддалене спостереження 
ОК 38.  Сталий розвиток міст та регіонів
ОК 39.  Поведінкова географія
ОК 40. Кваліфікаційна робота бакалавра 
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні долідження»
ВК 1.1.1. Історико-географічні основи формування політичної карти світу
ВК 1.1.2. Методи країнознавчих та політико-географічних досліджень
ВК 1.1.3. Географія міжнародної мобільності
ВК 1.1.4. Проблеми країнознавчого аналізу
ВК 1.1.5. Країнознавчі та політико-географічні студії
ВК 1.1.6. Країни світу: географічне середовище розвитку
ВК 1.1.7. Електоральна географія
ВК 1.1.8. Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне позиціонування
ВК 1.1.9. Географія глобальних проблем людства
ВК 1.1.10. Географія глобальних виробничих систем
Вибірковий блок 2 «Географія рекреації та туризму»
ВК 1.2.1. Географія аутдор та індоррекреації
ВК 1.2.2. Методи рекреаційно-географічних досліджень
ВК 1.2.3. Географія рекреаційних ресурсів
ВК 1.2.4. Географія подорожей та туризму
ВК 1.2.5. Рекреаційні ландшафти
ВК 1.2.6. Спеціалізовані види рекреації та туризму
ВК 1.2.7. Атрактивність географічного середовища
ВК 1.2.8. Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС
ВК 1.2.9. Географічні основи організації подорожей та екскурсій
ВК 1.2.10. Спеціалізовані рекреаційно-географічні технології
Вибірковий блок 3 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»
ВК 1.3.1.

Теорії РПС та регіональної економіки

ВК 1.3.2. Методи регіональних досліджень
ВК 1.3.3. Суспільно-географічна картографія
ВК 1.3.4. Географія сільського господарства та продовольства
ВК 1.3.5. Географія промисловості
ВК 1.3.6. Суспільно-географічна районологія
ВК 1.3.7. Територіальне планування
ВК 1.3.8. Регіональне бізнес-планування
ВК 1.3.9. Географія транспорту і торгівлі
ВК 1.3.10. Регіональна суспільна географія України
Вибірковий блок 4 «Управління розвитком регіону та просторове планування»
ВК 1.4.1. Теорії управління регіональним розвитком
ВК 1.4.2. Методи просторового аналізу
ВК 1.4.3. Географія природноресурсного потенціалу
ВК 1.4.4. Районне планування
ВК 1.4.5. Географія праці та гендеру
ВК 1.4.6. Географія науки та освіти
ВК 1.4.7. Міське планування та основи містобудування
ВК 1.4.8. Географія сільської місцевості
ВК 1.4.9. Географія міст України та світу
ВК 1.4.10. Спецсемінар з проблем регіонального розвитку
Вибір з переліку
ВК 2.1.1. Історична географія
ВК 2.1.2. Геоекологія
ВК 2.1.3. Макроекономіка
ВК 2.2.1. Менеджмент
ВК 2.2.2. Урбоекологія
ВК 2.2.3. Мікроекономіка
ВК 2.3.1. Соціологія
ВК 2.3.2. Оцінка впливу на довкілля
ВК 2.3.3. Рекреаційне природокористування
ВК 2.4.1. Маркетинг
ВК 2.4.2. Еволюція біосфери Землі
ВК 2.4.3. Міжнародний туризм
ВК 2.5.1. Психологія
ВК 2.5.2. Фінанси
ВК 2.5.3. Організація туристсько-краєзнавчої роботи