Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна/заочна; н.п. 2021 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1. Суспільна географія (Human geography)
ОК 2. Дослідження рельєфу та геологічної будови
ОК 3. Метеорологічні та гідрологічні дослідження
ОК 4. Біогеографічні та ґрунтознавчі дослідження
ОК 5.  Картографія з основами топографії
ОК 6.  Вступ до університетських студій
ОК 7.  Іноземна мова
ОК 8.  Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 9.  Географічне країнознавство та краєзнавство
ОК 10.  Географія Європи, Північної Америки, Північного Льодовитого та Атлантичного океанів  
ОК 11.  Географія країн Європи, Північної Америки
ОК 12.  Навчальна практика з основ польових економіко-географічних досліджень
ОК 13.  Географія населення та розселення
ОК 14.  Економічна географія (Economic geography)
ОК 15.  Математико-статистичні методи в географії 
ОК 16.  Географія Азії, Океанії, Австралії, Індійського та Тихого океанів
ОК 17.  Географія країн Азії, Океанії, Австралії
ОК 18.  Українська та зарубіжна культура
ОК 19.  Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 20.  Соціальна географія (Social geography) 
ОК 21.  Географія Африки, Південної Америки, Антарктиди
ОК 22.  Географія країн Африки, Південної Америки
ОК 23.  Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 24. Медична та рекреаційна географія
ОК 25. Урбаністична географія (Urban geography)
ОК 26.  Географія послуг
ОК 27.  Географія культури і релігії
ОК 28.  Соціально-політичні студії 
ОК 29.  Географія України
ОК 30.  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 31.  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 32.  Виробнича практика
ОК 33.  Політична географія (Political geography)
ОК 34. Філософія
ОК 35. Географія світового господарства
ОК 36. Моделювання в географії 
ОК 37.  Географічні інформаційні системи та віддалене спостереження 
ОК 38.  Сталий розвиток міст та регіонів
ОК 39.  Поведінкова географія
ОК 40. Кваліфікаційна робота бакалавра 
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні долідження»
ВК 1.1.1. Історико-географічні основи формування політичної карти світу
ВК 1.1.2. Методи країнознавчих та політико-географічних досліджень
ВК 1.1.3. Географія міжнародної мобільності
ВК 1.1.4. Проблеми країнознавчого аналізу
ВК 1.1.5. Країнознавчі та політико-географічні студії
ВК 1.1.6. Країни світу: географічне середовище розвитку
ВК 1.1.7. Електоральна географія
ВК 1.1.8. Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне позиціонування
ВК 1.1.9. Географія глобальних проблем людства
ВК 1.1.10. Географія глобальних виробничих систем
Вибірковий блок 2 «Географія рекреації та туризму»
ВК 1.2.1. Географія аутдор та індоррекреації
ВК 1.2.2. Методи рекреаційно-географічних досліджень
ВК 1.2.3. Географія рекреаційних ресурсів
ВК 1.2.4. Географія подорожей та туризму
ВК 1.2.5. Рекреаційні ландшафти
ВК 1.2.6. Спеціалізовані види рекреації та туризму
ВК 1.2.7. Атрактивність географічного середовища
ВК 1.2.8. Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС
ВК 1.2.9. Географічні основи організації подорожей та екскурсій
ВК 1.2.10. Спеціалізовані рекреаційно-географічні технології
Вибірковий блок 3 «Регіональний розвиток та регіональна економіка»
ВК 1.3.1. Теорії розміщення та регіональної економіки
ВК 1.3.2. Методи регіональних досліджень
ВК 1.3.3. Суспільно-географічна картографія
ВК 1.3.4. Географія сільського господарства та продовольства
ВК 1.3.5. Географія промисловості
ВК 1.3.6. Суспільно-географічна районологія
ВК 1.3.7. Територіальне планування
ВК 1.3.8. Регіональне бізнес-планування
ВК 1.3.9. Географія транспорту і торгівлі
ВК 1.3.10. Регіональна суспільна географія України
Вибірковий блок 4 «Управління розвитком регіону та просторове планування»
ВК 1.4.1. Теорія і практика планування
ВК 1.4.2. Методи просторового аналізу
ВК 1.4.3. Географія природноресурсного потенціалу
ВК 1.4.4. Просторове планування громад і регіонів
ВК 1.4.5. Географія праці та гендеру
ВК 1.4.6. Географія науки та освіти
ВК 1.4.7. Міське планування та основи містобудування
ВК 1.4.8. Географія сільської місцевості
ВК 1.4.9. Географія виробництва і споживання
ВК 1.4.10. Теорії управління регіональним розвитком
Вибір з переліку
(студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
ВК 2.1.1. Історична географія
ВК 2.1.2. Геоекологія
ВК 2.1.3. Макроекономіка
Перелік 2
ВК 2.2.1. Менеджмент
ВК 2.2.2. Урбоекологія
ВК 2.2.3. Мікроекономіка
Перелік 3
ВК 2.3.1. Соціологія
ВК 2.3.2. Оцінка впливу на довкілля
ВК 2.3.3. Рекреаційне природокористування
Перелік 4
ВК 2.4.1. Маркетинг
ВК 2.4.2. Еволюція біосфери Землі
ВК 2.4.3. Міжнародний туризм
Перелік 5
ВК 2.5.1. Психологія
ВК 2.5.2. Фінанси
ВК 2.5.3. Організація туристсько-краєзнавчої роботи

Освітньо-наукова програма «Урбаністика та  регіональний розвиток»  за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Урбаністика та регіональний розвиток» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Теорії просторової організації
ОК 2. Contemporary Debates in Human Geography(Сучасні дискусії в суспільній географії) 
ОК 3. Управління міським та регіональним розвитком
ОК 4. Якість життя населення міст та регіонів
ОК 5. Географія ризиків та сталий розвиток
ОК 6. Урболабораторія (Urban lab)
ОК 7. Соціологія простору 
ОК 8. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Виробнича практика
ОК 11. Асистентська практика
ОК 12. Науково-дослідницький практикум з урбаністичних та регіональних студій
ОК 13. Кваліфікаційна робота магістра
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок «Урбаністичні студії»

ВК 1.1.1. Сучасні концепції міського розвитку
ВК 1.1.2. Міська аналітика (Urban Analytics)
ВК 1.1.3. Міста Центральної та Східної Європи (CEE Cities)
ВК 1.1.4 Міське фермерство

Вибірковий блок «Регіональні студії»

ВК 1.2.1. Сучасні методи регіональних досліджень (Advanced Methods in Regional Studies)
ВК 1.2.2. Географія Столичного регіону
ВК 1.2.3. Територіальна ідентичність
ВК 1.2.4. Гендер і географія

Вибір з переліку 1 (студент обирає одну дисципліну з переліку)

ВК 2.1. Прикладні ГІС
ВК 2.2. Креативні міста
ВК 2.3. Міграції та міська культура
ВК 2.4. Geoglobalistics (Геоглобалістика)

Вибір з переліку 2 (студент обирає одну дисципліну з переліку)

ВК 2.5. Imaginary Geography and Place Branding (Іма- жинарна географія та брендинг місця)
ВК 2.6. Партисипативне міське планування
ВК 2.7. Система підтримки прийняття рішень
ВК 2.8. Управління географічними дослідницькими проєктами

Освітньо-наукова програма «Економічна та соціальна географія»/«Economic and Social Geography» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Економічна та соціальна географія» (рівень: магістр, форма навчання: денна; мова: укр./англ; н.п. 2019 р.) 

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Методологія суспільної географії
ОК 2. Theorising Human Geography (Теорії суспільної географії)
ОК 3. Географія Столичного регіону
ОК 4. Професійна та корпоративна етика
ОК 5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності  
ОК 6. Виробнича практика
ОК 7. Асистентська практика
ОК 8. Магістерська робота
ОК 9. Науково-дослідний практикум з суспільної географії
ОК 11. Географія ризиків та сталий розвиток
ОК 12. Основи регіональної політики
ОК 13. Суспільно-географічне прогнозування
ОК 14. Прикладна економічна та соціальна географія
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»)
ВБ 2.1.1 Теорії просторової організації
ВБ 2.1.2 Регіональна логістика
ВБ 2.1.3 Географія ринків товарів і послуг
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Управління розвитком регіону та міське планування»)
ВБ 2.2.1 Сучасні концепції регіонального розвитку
ВБ 2.2.2 Сучасні концепції міського розвитку
ВБ 2.2.3 Територіальне управління
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1 Системи підтримки прийняття рішень
ВБ 3.1.2 Управління географічними дослідницькими проектами
ВБ 3.1.3 Методика викладання географічних дисциплін у ЗВО
ВБ 3.2.1 Статистичне забезпечення територіального управління
ВБ 3.2.2 Управління використанням природних ресурсів
ВБ 3.2.3 Методика викладання екологічних дисциплін у ЗВО
Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1 Природнича географія
ОК 2 Суспільна географія (Human geography)
ОК 3 Вступ до урбаністичних студій
ОК 4 Картографія з основами топографії
ОК 5 Географія світу: міста та регіони
ОК 6 Вступ до університетських студій
ОК 7 Іноземна мова 
ОК 8 Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 9 Історична географія
ОК 10 Міський туризм
ОК 11 Навчальна практика з основ польових урбаністичних досліджень
ОК 12 Географія населення та розселення
ОК 13 Економічна географія (Economic geography)
ОК 14 Методи урбаністичних досліджень  
ОК 15 Теорія і практика планування
ОК 16 Ландшафтна екологія
ОК 17 Українська та зарубіжна культура
ОК 18 Навчальна практика з методів обробки географічної інформації  
ОК 19 Соціальна географія (Social geography)
ОК 20 Вступ до міського планування
ОК 21 Урбоекологія
ОК 22 Навчальна оглядова професійно-орієнтована практика
ОК 23 Географія України 
ОК 24 Оцінка впливу міста на довкілля
ОК 25 Планування міського землекористування та оцінка землі
ОК 26 Географія будівництва та ринок міської нерухомості
ОК 27 Правові основи міського та територіального планування
ОК 28 Соціально-політичні студії
ОК 29 Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 30 Виробнича практика
ОК 31 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 32 Філософія
ОК 33 Соціологія міста
ОК 34 Моделювання в географії
ОК 35 Географічні інформаційні системи для міського планування
ОК 36 Сталий розвиток міст та регіонів
ОК 37 Географія Києва та метрополітенського регіону
ОК 38 Теорія та практика урбаністики (Urban Theory and Practice)
ОК 39 Кваліфікаційна робота бакалавра
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 «Урбаністична географія»
ВК 1.1.1. Міський транспорт і комунікації
ВК 1.1.2. Урболабораторія 1: Просторовий аналіз
ВК 1.1.3. Урболабораторія 2: Міський дизайн
ВК 1.1.4. Географія праці та гендеру
ВК 1.1.5. Урболабораторія 3: Регенерація міст
ВК 1.1.6.  Зміни клімату
ВК 1.1.7. Регіональний розвиток та регіональна політика
ВК 1.1.8.  Спецсемінар з проблем міського розвитку
ВК 1.1.9.  Географія сільської місцевості
ВК 1.1.10. Урболабораторія 4: Міські публічні простори
Вибірковий блок 2 «Урбоекологія»
ВК 1.2.1. Геоморфологія міста
ВК 1.2.2.  Урболабораторія 1: Структура та управління блоками геоданих
ВК 1.2.3.  Урболабораторія 2: Естетика ландшафту
ВК 1.2.4.  Водопостачання та водовідведення
ВК 1.2.5.  Урболабораторія 3: Дизайн та планування ландшафту
ВК 1.2.6.  Основи планування природоохоронних територій
ВК 1.2.7.  Урбометеорологія
ВК 1.2.8.  Спецсемінар з проблем урбоекології
ВК 1.2.9. Екологічний моніторинг атмосфери
ВК 1.2.10. Урболабораторія 4: Міська зелена економіка
Вибір з переліку
(студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
ВК 2.1.1. Гідрологія
ВК 2.1.2. Географія послуг
ВК 2.1.3.  Макроекономіка
Перелік 2
ВК 2.2.1. Метеорологія
ВК 2.2.2.  Адміністративно-територіальний устрій
ВК 2.2.3.  Мікроекономіка
Перелік 3
ВК 2.3.1. Медична та рекреаційна географія
ВК 2.3.2. Глобальні екологічні проблеми
ВК 2.3.3. Суспільно-географічна картографія
Перелік 4
ВК 2.4.1. Політична географія
ВК 2.4.2.  Геоекологічні проблеми Європи
ВК 2.4.3.  Публічне адміністрування
Перелік 5
ВК 2.5.1. Поведінкова географія
ВК 2.5.2.  Інженерно-геоморфологічна оцінка території
ВК 2.5.3.  Психологія