Науково-дослідна робота на географічному факультеті виконується в межах комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального природокористування» (Науковий керівник – Олійник Ярослав Богданович, акад. НАПН України, проф., д.е.н.). Основні наукові результати досліджень реалізуються в межах окремих наукових напрямків, які за своєю сутністю представляють сформовані наукові школи. Серед останніх виокремлюються наступні:

 • регіональних природничо-географічних досліджень (чл.-кор. НАНУ проф. Гродзинський М.Д.,чл.-кор. НАПНУ, проф. Шищенко П.Г., проф. Бортник С.Ю., проф. Герасименко Н.П.);
 • суспільно-географічних досліджень (акад. НАПН України, проф. Олійник Я.Б., проф. Мезенцев К.В., проф. Любіцева О.О., проф. Дмитрук О.Ю.);
 • конструктивно-географічних досліджень (проф. Дмитрук О.Ю., проф. Шищенко П.Г.);
 • картографо-геодезичних досліджень (проф. Даценко Л.М., проф. Бондаренко Е.Л.);
 • досліджень у сфері туризму та курортів (проф. Любіцева О.О., проф Смирнов І.Г., проф. Бейдик О.О.);
 • гідрометеорологічних досліджень (проф. Хільчевський В.К., проф. Ободовський О.Г., проф. Сніжко С.І ., проф. Гребінь В.В.).

Основна тематика регіональних природничо-географічних досліджень торкається питань антропізації, планування та естетики ландшафтів, геоекології і природокористування, ландшафтознавства, урбоекології, кластерних моделей в реалізації освіти для цілей сталого розвитку, вивчення геоморфологічних процесів в Україні та світі, історії розвитку природи, сценаріїв майбутніх змін природного середовища та ін. Конструктивно-географічні дослідження спрямовані на здійснення регіонального геоекологічного аналізу, вивчення систем природокористування та охорони довкілля. Тематика суспільно-географічних досліджень є досить широкою, серед основних напрямків якої можна виділити соціально-географічні, економіко-географічні, урбогеографічні та країнознавчі дослідження. Науковці в межах даних напрямків спрямовують свої вишукування в сферу прогнозування та управління регіональним розвитком, міський розвиток та трансформації міських територій, проблематику адміністративної реформи й формування територіальних громад, оцінку геополітичної ситуації, природно-ресурсного та рекреаційно-туристичного потенціалу територій, демографічної ситуації та ринку праці, територіальної організації виробництва та сфери послуг, рівня економічної, соціальної та природно-техногенної безпеки, якості життя населення. Гідрометеорологічний науковий напрямок спрямований на вивчення руслових процесів, водного балансу та оцінки якості води, управління водними ресурсами та ревіталізацію річок урбанізованих територій, дослідження змін клімату, забруднення атмосферного повітря, вивчення біоклімату урбанізованих територій, дослідження хвиль тепла та ін. Картографо-геодезичні дослідження ґрунтується на практичному й теоретичному розвитку ідеї географічної картографії, геоінформаційних систем і технологій, розвитку цифрової картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі. Дослідження у сфері туризму та курортів спрямовані перш за все на вивчення сучасних тенденцій розвитку туристичного ринку, організації туристичних подорожей і екскурсій; комплексного туристичного обслуговування, регіональних пріоритетів розвитку туризму  в цілому та окремих його форм і видів.

На географічному факультеті функціонує науково-дослідний сектор гідроекології та гідрохімії, де науковці проводять дослідження в межах держбюджетної науково-дослідної теми 18БП050-01: «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін» Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Ободовський О.Г.

Основні напрями наукової діяльності науково-дослідного сектору:

 • вивчення проблематики енергетичного потенціалу річок з використанням передового світового досвіду; оцінка перспектив реалізації енергетичного потенціалу в Україні та за кордоном;
 • збір інформації та формування банку даних гідрологічних характеристик річок басейну річки Дніпро; польові дослідження енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра;
 • дослідження умов та факторів руслоформування гірських річок й аналіз умов формування паводків на річках Закарпаття, визначення найбільш раціональних способів регулювання стоку води і наносів на гірських річках. Обґрунтування заходів з регулювання руслових процесів та якості річкових вод в системі комплексного протипаводкового захисту басейну р. Тиси у Закарпатській області;
 • вивчення впливу Хмельницької та Рівненської АЕС на водні ресурси річок Горинь та Стир, розробка прогноз такого впливу.

При кафедрі землезнавства та геоморфології сформовано науковий підрозділ, силами якого виконуються наукові дослідження в рамках фундаментального дослідження №19БФ050-01 «Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час». Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Герасименко Н.П.

Колективом кафедри економічної та соціальної географії під керівництвом професора К.В. Мезенцева виконуються дослідження в межах білатерального проекту  19ДП050-02 «Неоднозначні приміські простори: порівняльний аналіз місцевих траєкторій розвитку та мінливі повсякденні практики» та грантової тематики «Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика, міська політика».

Фахівці кафедри гідрології та гідроекології щорічно виконують роботи в межах госпдоговірної тематики. В 2019 році вони проводили дослідження в межах теми  19ДП050-01  «Систематизація природних та антропогенних чинників для визначення складових водогосподарського балансу суббасейну Нижнього Дніпра, району басейну річок Приазов’я та району басейну річок Криму».  Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Гребінь В.В.

Активно відбувається наукова робота в межах кафедр. На факультеті успішно здійснюються дослідження в рамках трьох кафедральних науково-дослідних тем, зокрема:

 • 19КП050-01 «Індикаторний аналіз сталого розвитку в Україні». Науковий керівник - кандидат географічних наук, доцент Кіптенко В. К.;
 • 19КП050-02 «Проектування та розробка картографічного інтерактивного ресурсу з географії для закладів вищої освіти»

     Науковий керівник -  кандидат географічних наук, доцент Остроух В.І.;

 • 20КП050-01 «Географічні зазначення та їх роль у розвитку еногастрономічних туристичних дестинацій»

     Науковий керівник -  кандидат географічних наук, доцент Мотузенко О.О.;

Колектив кафедри тісно співпрацює з установами НАН України та іншими відомствами.  Так, Олійник Я.Б. є академіком, членом Президії НАПН України; брав участь у розробці Стратегії  сталого розвитку України спільно з Інститутом економіки природокористування і сталого розвитку НАН України. Провотар Н.І. бере активну  участь у виконанні НДР «Передумови та перспективи формування метрополітенських регіонів України» спільно з Інститутом географії НАН України. Дронова О.Л. бере участь у виконанні НДР «Збалансований розвиток міст України (методологія і практика оцінювання)», «Оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій природного, природно-антропогенного і соціального характеру в Україні» спільно з Інститутом географії НАН України; підтримує співпрацю з Центром організації дорожнього руху м. Києва  Київської міської держадміністрації щодо організації виробничої практики студентів, Громадською спілкою Донбас щодо програми реабілітації Донбасу через застосування кращих урбаністичних практик; з НУО «Всеукраїнська екологічна ліга» щодо надання наукових рекомендацій і  практичної допомоги в організації конференції «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні».

Відповідно до Угоди про співробітництво з КМДА щодо сприяння розвитку туризму в м. Києві співробітниками кафедри країнознавства та туризму розроблена програма  «Free tour», впроваджена разом з Національною організацією роздрібної торгівлі, Всеукраїнською асоціацією гідів, ТОВ «Юніверсум-2000» - Туристичні інформаційні центри м. Києва, яка полягає у проведенні силами студентів спеціальності «Туризм», в рамках навчально-методичної практики з екскурсознавства, безкоштовних пішохідних екскурсій, тривалістю 60-80 хв., основними історичними місцями Києва. Проект «Весняні тури», у рамках діяльності Історико-краєзнавчого клубу «Витоки», за підтримки Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Круківська А.В. проводила дослідження процесів формування водних ресурсів в агроландшафтах, брала участь в розробці методів регулювання їх балансу та якості за різних систем землеробства» , держ. реєстр. № 0116U002706 в межах співробітництва з Інститутом водних проблем і меліорації (ІВПіМ) ААНУ.

В. Гребінь, П. Масляк, Н.Провотар, О.Лукянець, С. Москаленко ‑  члени журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

На факультеті функціонують 2 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, які охоплювали 7 географічних спеціальностей. За період 2019 року на спецраді Д 26.001.07 захищено 11 дисертацій (4 докторських та 7 кандидатських), на спецраді К 26.001.22 за звітний період захищено 4 кандидатських дисертації.

На факультеті ефективно працює наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) та рада молодих вчених (РМВ). За період 2019 року за участю молодих вчених  була організована та успішно проведена  XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська Весна – 2019: географія» – 11 квітня 2019 року. За результатами роботи секцій були обрані три найкращі доповіді: секція суспільна географія ‑ Тимофій Нагорний та Віктор Можгін, секція гідрометеорологія – Анна Богушенко. Члени ради молодих вчених факультету взяли участь та організовували спільно з головами рад молодих вчених інших факультетів Університету VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» з нагоди Міжнародного дня науки 13-14 листопада 2019 р. НТСА географічного факультету провели Семінар-воркшоп Urbex з тематики вивчення міських просторів. Спікери: Сергій Дьомін «Процес урбанізації: причини та наслідки», Семен Поломаний «Адаптація міста до зміни клімату».

 Сучасні наукові публікації на факультеті

 1. Samoilenko V., Dibrova I. Geoecological Situation in Land Us // Environmental Research, Engineering and Management. – 2019. – Vol. 75. – No 2. – P.36-46. – Available at: http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.75.2.22253, SCOPUS, SJR 0,121 (2018)
 2. Svidzinska, D., Grodzynskyi, M. Open source GIS platform for water resource modelling: FREEWAT approach in the Bakumivka river irrigation-drainage network catchment, Ukraine // 18th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects; 13-16 05, 2019 Київ, Європейська асоціація геологів та інженерів (EAGE), SCOPUS
 3. Bortnyk SY., Gerasimenko NP., Rogozin YP., Pohorilchuk NM, Kovtonyuk OV., Bonchkovsky OS. The structure of GIS-database of geoarchaeological sites of Ukraine for palaeoecological studies //18 International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects, 2019 (Scopus)
 4. Mezentsev K., Gentile M., Mezentseva N., Stebletska I. An island of civilization in a sea of delay? Indifference and fragmentation along the rugged shorelines of Kiev’s newbuild archipelago // Journal of Urban Affairs. – 2019. – Vol. 41(5). – P. 654-678. (Scopus, WoS)
 5. Mezentsev K., Sehida K., Morar C., Husieva N., Peresadko V., Telebienieva I. Niemets L., Innovation and investment potential of region as a factor of its "smart transformation" - a case study of Kharkiv region (Ukraine) // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University - Series Geology, Geography, Ecology. – 2018. – Vol. 49. – P. 137-159. (WoS)
 6. Gnatiuk O., Melnychuk A. Identities with historical regions – are they adapting to modern administrative division? The case of Ukraine // European Spatial Research and Policy. – 2019. – Vol. 26(1). – P. 175-194. (Scopus, WoS),
 7. Guds P., Oliinyk Ya., Ivanchenkov V., Korepanov G., Shkurupska I., Boyko A. Innovative Social Technologies in the Region Management System // International Journal of Engineering and Advanced Technology. – 2019. – Vol. 9(1). – P. 1562-1567. (Scopus)
 8. Bilan Yu., Simionescu M., Vojtovic S., Zapototskyi S. The Impact of Religiosity on Individual Perception of Wellbeing and Living Standards: A Cross-cultural Study on Selected Developing Economies // Journal of Population and Social Studies. – 2019. – Vol. 27(4). – P. 347-358. (Scopus, WoS)
 9. Уліганець С.І. Reputation Risk Management Companies Based on Competence Approach // TEM Journal, 2019 с.516-524 (Scopus)
 10. Didovets I., Krysanova V., Bürger G., Snizhko S., Balabuch V., Bronstert A. Climate change impact on regional floods in the Carpathian region //Journal of Hydrology: Regional Studies. 2019. №22. DOI: 10.1016/j.ejrh.2019.01.002. Journal Metrics: CiteScore: 3.91 Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.639. SCImago Journal Rank (SJR): 1.378
 11. Соціальна географія : підручник / [Л. М. Нємець та ін.] ; за ред.: Людмили Нємець та Костянтина Мезенцева ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Київ : Фенікс, 2019. - 303 с.
 12. Олійник, Я. Ринок житла Київського регіону суспільно-географічний вимір [Текст] : монографія / Я. Олійник, С. Запотоцький, В. Запотоцька. - Київ : Київський університет, 2019. - 172 с.
 13. Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії [Текст] : монографія / [Г. І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф., голови Держ. коміс. України по запасах корис. копалин Г. І. Рудька та д-ра геогр. наук, проф., акад. Громад. об-ня "Нац. акад. наук вищ. освіти України" В. В. Стецюка ; Держ. коміс. по запасах корис. копалин України, Громад. об-ня "Нац. акад. наук вищ. освіти України". - Київ [та ін.] : Букрек, 2019. - 502 с.
 14. Смирнов І.Г. Tourism logistics as part of service logistics: problem of sustainable development on example of urban tourism. The Actual Problems of the World Today. Monograph. – London: Science Publishing, 2019. – Vol.1.
 15. Ryabchenko O., Snizhko S., Trypolska G. Technology needs assessment report adaptation. UNEP DTU Partnership, UN Environment.
 16. Гавриленко О.П. Геоекологія і природокористування: монографія / О.П. Гавриленко. – К.: Видавець Бихун В.Ю., 2018. – 393 с.
 17. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Колективна моногра­фія / За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Ме­зенцевої. – К.: Видавництво «Фенікс». – 2017.

 Конференції на факультеті та за його участю.

 • Міжнародна наук.-практ. конференція «Рельєф, клімат та поверхневі води як об’єкти природничо-географічних досліджень (до 70-річчя кафедр землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології)» Київ, 2-4 жовтня 2019 року.
 • Міжнародна науково - практична конференція «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації  Європейського досвіду» м.Київ, 30 травня 2019 року
 • Перший Всеукраїнський з’їзд вчителів географії. м. Київ, 25 жовтня 2019 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років   досягнення та перспективи» (GTSNU);
 • Сьома міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних країн CAT-ference. (CAT – Cities after Transition)
 • З’їзди Українського географічного товариства (12 з’їздів).
 • Міжнародна наукова конференція «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (7 конференцій).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія» (7 конференцій).
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна» (17 конференцій).
 • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молоді науковці - географічній науці» (14 конференцій).