РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП "ГЕОГРАФІЯ"  (для аспірантів)

РПНД_Аакадемічне письмо англійською мовою (ENGLISH  ACADEMIC  WRITING)

РПНД_Філософія науки та інновацій

РПНД Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук

РПНД Усне наукове мовлення (Presenting Science)

РПНП асистентської практики для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (2020)

РНП ДВА Перелік 1 

Глобальні проблеми людства та сталий розвиток 
Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди

РНП ДВА Перелік 2

вибірковий блок - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту. Теоретико-методологічні студії
Сучасні методи в ландшафтній географії
Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів

вибірковий блок - біогеографія та географія ґрунтів
Дослідницькі студії з ґрунтознавства і географії ґрунтів (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Моніторинг якості ґрунтів і ґрунтового покриву
Новітні методи картографування ґрунтів і ґрунтового покриву

вибірковий блок - геоморфологія та палеогеографія
Теоретико-методологічні студії у галузі геоморфології та палеогеографії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методика регіональних геоморфологічних та палеогеографічних досліджень
Дистанційні дослідження та ГІС-технології у дослідницьких заходах геоморфології та палеогеографії.

вибірковий блок - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Студії з конструктивної географії
Студії з раціонального використання природних та антропогенних ресурсів
Інноваційні методи конструктивно-географічних досліджень

вибірковий блок - економічна та соціальна географія
Студії з економічної та соціальної географії
Студії з політичної географії та географічного країнознавства
Регіональні суспільно-географічні дослідження

вибірковий блок -  географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Теорія сучасної картографічної науки (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методологія та організація наукової роботи в географічній картографії
Методика геоінформаційного забезпечення картографічного моделювання

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ

  1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
 
2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
  3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
  2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
  3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf

Академічне письмо англійська мова

РНП Регіональні студії 2017

РНП Регіональні студії 2020

РНП Управління міжнародними проєктами 2017

РНП Управління міжнародними проєктами 2020

РНП Управління туристичними дестинаціями 2017

РНП Управління туристичними дестинаціями 2020

Філософія науки та інновації 2017

Філософія науки та інновації 2020 

Cуспільно-географічні студії в туризмі і рекреації 2017

Суспільно-географічні студії в туризмі і рекреації 2020

Актуальні проблеми географії туризму 2017

Актуальні проблеми географії туризму 2020

Асистенська практика 2017

Асистенська практика 2020

Геопросторові студії в туризмі 2017

Геопросторові студії в туризмі 2020

Студії з організації туризму і рекреації 2017

Студії з організації туризму і рекреації 2020

Тур-рекр.діяльність.Соц-ек.студії 2017

Тур-рекр.діяльність.Соц-ек.студії 2020

Феноменологія туризму 2017

Феноменологія туризму 2020

Якісні методи дослідження в туризмі 2018

Якісні методи дослідження в туризмі 2020

Програма комплексного іспиту зі спеціальності 242 Туризм 2020

Методологія та організація наукової роботи в туризмі і рекреації

Студії з організації баз просторових даних в туризмі і рекреації 2020

Картографічні студії в туризмі і рекреації 2020

Країнознавчі та краєзнавчі студії в туризмі і рекреації 2020