Освітньо-професійна програма "Управління та екологія водних ресурсів" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Управління та екологія водних ресурсів» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2.  Вища математика
ОК 3. Фізика
ОК 4. Гідрологія річок
ОК 5. Основи метеорології
ОК 6. Геологія загальна та історична
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Загальна хімія
ОК 9. Гідрологія озер
ОК 10.      Топографія з основами геодезії
ОК 11. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
ОК 12. Навчальна практика 1. Польова комплексна природничо-географічна та топогеодезична
Частина 1/ Частина 2 / Частина 3 / Частина 4 / Частина 5
ОК 13. Геоморфологія та палеогеографія
ОК 14. Картографія
ОК 15. Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод
ОК 16. Екологія
ОК 17. Компʼютерні технології та їх застосування в гідрометеорології
ОК 18. Основи наукових досліджень   
ОК 19.  Гідрометрія
ОК 20. Основи гідрохімії     
ОК 21. Океанологія    
ОК 22. Українська та зарубіжна культура
ОК 23. Курсова робота з методів гідрологічних досліджень
ОК 24. Навчальна практика 2.  Польова гідролого-гідрохімічна
ОК 25. Навчальна практика 3. Оглядова гідрографічна
ОК 26. Програмування в гідрометеорології
ОК 27. Воднобалансові розрахунки
ОК 28. Курсова робота з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації
ОК 29. Виробнича практика   
ОК 30. Навчальна практика 4. Гірська гідрометеорологічна
ОК 31. Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності
ОК 32. Соціально-політичні студії
ОК 33. Філософія
ОК 34. Застосування ГІС в гідрометеорології
ОК 35. Річковий стік та гідрологічні розрахунки
ОК 36. Гідравліка
ОК 37. Вплив гідротехнічних споруд на екологічний стан водойм та водотоків
ОК 38. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням

Вибіркові компоненти ОПП
1. Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок 1. «Управління  водними ресурсами»
ВБ1.1.1. Гідрографічна характеристика районів річкових басейнів України
ВБ1.1.2. Біологічні процеси у водному середовищі
ВБ1.1.3. Водопостачання та водовідведення
ВБ1.1.4. Управління русловими процесами
ВБ1.1.5. Управління транскордонними річковими басейнами
ВБ1.1.6. Гідрогеологія
ВБ1.1.7. Математичні методи гідрологічних досліджень
ВБ1.1.8. Методи екологічної оцінки річкових басейнів
ВБ1.1.9 Оцінка режиму якості поверхневих вод України
ВБ1.1.10 Інтегроване управління водними ресурсами
ВБ1.1.11 Прогнозування режиму водних обʼєктів
ВБ1.1.12 Математичне моделювання гідрологічних процесів
 
Вибірковий блок 2. «Екологія водних ресурсів»
ВБ1.2.1. Екологічна оцінка гідрографічної мережі України
ВБ1.2.2. Біологічна оцінка якості води
ВБ1.2.3. Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення
ВБ1.2.4. Екологічне  руслознавство
ВБ1.2.5. Формування водної політики в Україні
ВБ1.2.6. Бальнеологічне та рекреаційне значення підземних вод
ВБ1.2.7. Математичні методи гідроекологічних досліджень
ВБ1.2.8. Екологія моря
ВБ1.2.9. Оцінка рекреаційного потенціалу водних обʼєктів України
ВБ1.2.10 Екологічна гідрологія
ВБ1.2.11 Прогнозування та математичне моделювання в гідроекології
ВБ1.2.12 Водні обʼєкти урбанізованих територій
 Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
 Перелік 1.
ВБ 2.1.1 Географія України
ВБ 2.1.2 Рекреаційна географія України
ВБ 2.1.3 Оцінка природно-ресурсного потенціалу
 Перелік 2.
ВБ 2.2.1 Основи водного законодавства
ВБ 2.2.2 Екологічне право
ВБ 2.2.3 Водне законодавство країн Евросоюзу
 Перелік 3.
ВБ 2.3.1 Економіка водокористування
ВБ 2.3.2 Менеджмент водних ресурсів
ВБ 2.3.3 Дозвільна діяльність у сфері водокористування