Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2018 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1 Іноземна мова для географів
ОК 2 Географія світу: міста та регіони
ОК 3 Історична географія
ОК 4 Міський туризм
ОК 5 Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 6 Навчальна практика з основ польових урбаністичних досліджень
ОК 7 Методи урбаністичних досліджень
ОК 8 Географія населення та розселення
ОК 9 Теорія і практика планування 
ОК 10 Економічна географія
ОК 11 Ландшафтна екологія 
ОК 12 Українська та зарубіжна культура
ОК 13 Вступ до міського планування  
ОК 14 Соціальна географія  
ОК 15 Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 16 Навчальна оглядова професійно-орієнтована практика
ОК 17  Оцінка впливу природного середовища  
ОК 18  Соціально-політичні студії
ОК 19  Географія України
ОК 20 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 21  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 22  Виробнича практика  
ОК 23  Філософія
ОК 25  Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 26 Вступ до урбаністичних студій
ОК 27  Суспільна географія
ОК 28 Природнича географія
ОК 29  Картографія
ОК 30  Вступ до університетських студій 
ОК 31  Урбоекологія  
ОК 32 Правові основи міського та територіального планування
ОК 33 Планування міського землекористування та оцінка землі  
ОК 34  Географія будівництва та ринку міської нерухомості
ОК 35 Географічне моделювання
ОК 36 Соціологія міста
ОК 37 Сталий розвиток
ОК 38 Географія Києва та метрополітенського регіону
ОК 39 Географічні інформаційні системи для міського планування
ОК 40 Стратегічне просторове планування

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Урбаністична географія»)
ВБ 2.1.1. Міський транспорт і комунікації
ВБ 2.1.2. Урболабораторія 1: Просторовий аналіз
ВБ 2.1.3. Урболабораторія 2: Міський дизайн
ВБ 2.1.4. Урболабораторія 3: Регенерація міст
ВБ 2.1.5. Регіональний розвиток та регіональна політика
ВБ 2.1.6. Зміни клімату
ВБ 2.1.7. Географія праці
ВБ 2.1.8. Спецсемінар з проблем міського розвитку
ВБ 2.1.9. Географія сільської місцевості
ВБ 2.1.10. Урболабораторія 4: Міські публічні простори
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Урбоекологія»)
ВБ 2.2.1. Геоморфологія та рельєф міста
ВБ 2.2.2. Урболабораторія 1: Структура та управління блоками геоданих
ВБ 2.2.3. Урболабораторія 2: Естетика ландшафту
ВБ 2.2.4. Урболабораторія 3: Функціональне зонування міста
ВБ 2.2.5. Водопостачання та водовідведення
ВБ 2.2.6. Планування ландшафту і природоохоронних територій
ВБ 2.2.7. Геоекологічна експертиза
ВБ 2.2.8. Спецсемінар з проблем урбоекології
ВБ 2.2.9. Прикладна метеорологія
ВБ 2.2.10. Урболабораторія 4: Міська зелена економіка
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1. Макроекономіка
ВБ 3.1.2. Гідрологія
ВБ 3.1.3. Географія послуг
ВБ 3.2.1. Мікроекономіка
ВБ 3.2.2. Метеорологія
ВБ 3.2.3. Географія аутдор та індоррекреації
ВБ 3.3.1. Адміністративно-територіальний устрій
ВБ 3.3.2. Геоекологічні проблеми Європи
ВБ 3.3.3. Географія рекреаційних ресурсів
ВБ 3.4.1. Публічне адміністрування
ВБ 3.4.2. Екологія людини
ВБ 3.4.3. Політична географія
ВБ 3.5.1. Психологія
ВБ 3.5.2. Інженерно-геоморфологічна оцінка території
ВБ 3.5.3. Поведінкова географія