Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна/заочна; н.п. 2021 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1. Суспільна географія (Human geography)
ОК 2. Дослідження рельєфу та геологічної будови
ОК 3. Метеорологічні та гідрологічні дослідження
ОК 4. Біогеографічні та ґрунтознавчі дослідження
ОК 5.  Картографія з основами топографії
ОК 6.  Вступ до університетських студій
ОК 7.  Іноземна мова
ОК 8.  Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 9.  Географічне країнознавство та краєзнавство
ОК 10.  Географія Європи, Північної Америки, Північного Льодовитого та Атлантичного океанів  
ОК 11.  Географія країн Європи, Північної Америки
ОК 12.  Навчальна практика з основ польових економіко-географічних досліджень
ОК 13.  Географія населення та розселення
ОК 14.  Економічна географія (Economic geography)
ОК 15.  Математико-статистичні методи в географії 
ОК 16.  Географія Азії, Океанії, Австралії, Індійського та Тихого океанів
ОК 17.  Географія країн Азії, Океанії, Австралії
ОК 18.  Українська та зарубіжна культура
ОК 19.  Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 20.  Соціальна географія (Social geography) 
ОК 21.  Географія Африки, Південної Америки, Антарктиди
ОК 22.  Географія країн Африки, Південної Америки
ОК 23.  Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 24. Медична та рекреаційна географія
ОК 25. Урбаністична географія (Urban geography)
ОК 26.  Географія послуг
ОК 27.  Географія культури і релігії
ОК 28.  Соціально-політичні студії 
ОК 29.  Географія України
ОК 30.  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 31.  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 32.  Виробнича практика
ОК 33.  Політична географія (Political geography)
ОК 34. Філософія
ОК 35. Географія світового господарства
ОК 36. Моделювання в географії 
ОК 37.  Географічні інформаційні системи та віддалене спостереження 
ОК 38.  Сталий розвиток міст та регіонів
ОК 39.  Поведінкова географія
ОК 40. Кваліфікаційна робота бакалавра 
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні долідження»
ВК 1.1.1. Історико-географічні основи формування політичної карти світу
ВК 1.1.2. Методи країнознавчих та політико-географічних досліджень
ВК 1.1.3. Географія міжнародної мобільності
ВК 1.1.4. Проблеми країнознавчого аналізу
ВК 1.1.5. Країнознавчі та політико-географічні студії
ВК 1.1.6. Країни світу: географічне середовище розвитку
ВК 1.1.7. Електоральна географія
ВК 1.1.8. Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне позиціонування
ВК 1.1.9. Географія глобальних проблем людства
ВК 1.1.10. Географія глобальних виробничих систем
Вибірковий блок 2 «Географія рекреації та туризму»
ВК 1.2.1. Географія аутдор та індоррекреації
ВК 1.2.2. Методи рекреаційно-географічних досліджень
ВК 1.2.3. Географія рекреаційних ресурсів
ВК 1.2.4. Географія подорожей та туризму
ВК 1.2.5. Рекреаційні ландшафти
ВК 1.2.6. Спеціалізовані види рекреації та туризму
ВК 1.2.7. Атрактивність географічного середовища
ВК 1.2.8. Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС
ВК 1.2.9. Географічні основи організації подорожей та екскурсій
ВК 1.2.10. Спеціалізовані рекреаційно-географічні технології
Вибірковий блок 3 «Регіональний розвиток та регіональна економіка»
ВК 1.3.1. Теорії розміщення та регіональної економіки
ВК 1.3.2. Методи регіональних досліджень
ВК 1.3.3. Суспільно-географічна картографія
ВК 1.3.4. Географія сільського господарства та продовольства
ВК 1.3.5. Географія промисловості
ВК 1.3.6. Суспільно-географічна районологія
ВК 1.3.7. Територіальне планування
ВК 1.3.8. Регіональне бізнес-планування
ВК 1.3.9. Географія транспорту і торгівлі
ВК 1.3.10. Регіональна суспільна географія України
Вибірковий блок 4 «Управління розвитком регіону та просторове планування»
ВК 1.4.1. Теорія і практика планування
ВК 1.4.2. Методи просторового аналізу
ВК 1.4.3. Географія природноресурсного потенціалу
ВК 1.4.4. Просторове планування громад і регіонів
ВК 1.4.5. Географія праці та гендеру
ВК 1.4.6. Географія науки та освіти
ВК 1.4.7. Міське планування та основи містобудування
ВК 1.4.8. Географія сільської місцевості
ВК 1.4.9. Географія виробництва і споживання
ВК 1.4.10. Теорії управління регіональним розвитком
Вибір з переліку
(студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
ВК 2.1.1. Історична географія
ВК 2.1.2. Геоекологія
ВК 2.1.3. Макроекономіка
Перелік 2
ВК 2.2.1. Менеджмент
ВК 2.2.2. Урбоекологія
ВК 2.2.3. Мікроекономіка
Перелік 3
ВК 2.3.1. Соціологія
ВК 2.3.2. Оцінка впливу на довкілля
ВК 2.3.3. Рекреаційне природокористування
Перелік 4
ВК 2.4.1. Маркетинг
ВК 2.4.2. Еволюція біосфери Землі
ВК 2.4.3. Міжнародний туризм
Перелік 5
ВК 2.5.1. Психологія
ВК 2.5.2. Фінанси
ВК 2.5.3. Організація туристсько-краєзнавчої роботи