Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2019 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12.

Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень

ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Основи ГІС
ОК 29. Історія біосфери Землі
ОК 30. Вступ до фаху
ОК 31. Структурна геоморфологія
ОК 32. Дистанційне зондування Землі
ОК 33. Динамічна геоморфологія
ОК 34. Морфометричний аналіз рельєфу
ОК 35. Урбогеоморфологія
ОК 36. Основи ГІС-картографування
ОК 37. Рельєф і геологічна будова України
ОК 38. Ґрунти України
ОК 39. Клімат України
ОК 40. Поверхневі води України
ОК 41. Біогеографія України
ОК 42. Ландшафти України
ОК 43. Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 45. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Геоморфологія та природопізнавальний туризм)
Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія та природопізнавальний туризм»
 ВБ 2.1. Основи природопізнавального туризму
 ВБ 2.2. Природничотуристичні атракції Світу
 ВБ 2.3. Спецрозділи з природопізнавального туризму
 ВБ 2.4. Класифікація та паспортизація об’єктів природопізнавального туризму
 ВБ 2.5. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
 ВБ 2.6. Методи геоморфологічних досліджень
 ВБ 2.7. Природничотуристичне проектування
 ВБ 2.8. Морська геоморфологія
 ВБ 2.9. Природничотуристичні атракції України
 ВБ 2.10. Інтернет- ресурс у геоморфологічних, та природничотуристичних дослідженнях
 ВБ 2.11. Геоархеологічні пам'ятки України та світу
 ВБ 2.12. Ревіталізація природних об'єктів
 ВБ 2.13. Правові та економічні основи природопізнавального туризму
  Вибір з переліку
 ВБ 3.1.1. Латинська мова
 ВБ 3.1.2. Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні
 ВБ 3.1.3. Природничо-географічне моделювання
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Методи палеогеографічних досліджень
 ВБ 3.2.3. Географія рекреаційних ресурсів
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Четвертинні відклади України
 ВБ 3.3.3. Камінь в архітектурі і мистецтві
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Палеогеографія антропогену
 ВБ 3.4.3. Географія мінеральних ресурсів
 ВБ 3.5.1. Психологія
 ВБ 3.5.2.  Основи геоархеології
 ВБ 3.5.3.  Геоморфологічне картографування