Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2020 р.)
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Основи загальної та історичної геології
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Основи ГІС
ОК 29. Палеоекологія
ОК 30. Вступ до фаху
ОК 31. Динамічна геоморфологія
ОК 32. Дистанційне зондування Землі
ОК 33. Основи ГІС-картографування
ОК 34. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
ОК 35. Урбогеоморфологія
ОК 36. Структурна геоморфологія
ОК 37. Палеогеографія антропогену та четвертинні відклади
ОК 38. Рельєф і геологічна будова України
ОК 39. Клімат та поверхневі води України
ОК 40. Ґрунти України
ОК 41. Біогеографія України
ОК 42. Ландшафти України
ОК 43. Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 45. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Геоморфологія та природопізнавальний туризм)
Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 
 ВБ 2.1. Основи природопізнавального туризму
 ВБ 2.2. Природничотуристичні атракції Світу
 ВБ 2.3. Літолого-петрографічна основа рельєфу
 ВБ 2.4. Класифікація та паспортизація об’єктів природопізнавального туризму
 ВБ 2.5. Методи геоморфологічних досліджень
 ВБ 2.6. Морфометричний аналіз рельєфу
 ВБ 2.7. Ревіталізація природних об’єктів
 ВБ 2.8. Камінь в архітектурі та мистецтві
 ВБ 2.9. Природничотуристичні атракції України
 ВБ 2.10. Морська геоморфологія
 ВБ 2.11. Спецрозділи з природопізнавального туризму
 ВБ 2.12. Природничотуристичне проектування
 ВБ 2.13.  Правові та економічні основи природопізнавального туризму
  Вибір з переліку
 ВБ 3.1.1. Латинська мова
 ВБ 3.1.2. Інтернет-ресурс у геоморфологічних та природничотуристичних дослідженнях
 ВБ 3.1.3. Етнокультурні феномени України
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Географія рекреаційних ресурсів
 ВБ 3.2.3. Географія мінеральних ресурсів
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Методи дослідження приодничотуристичного потенціалу території
 ВБ 3.3.3. Методи рекреаційно-туристичних досліджень
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Основи геоархеології
 ВБ 3.4.3. Методи палеогеографічних досліджень
 ВБ 3.5.1. Психологія
 ВБ 3.5.2. Геоархеологічні пам’ятки України та Світу
 ВБ 3.5.3. Пам'ятки історії розвитку природи антропогену