Освітньо-наукова програма "Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Гідрологія та інтегроване управління   водними ресурсами» (освітній рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

        Обов’язкові компоненти ОПП     
ОК 1. Водогосподарські розрахунки
ОК 2. Прикладне застосування ГІС у вирішенні гідроекологічних задач
ОК 3. Гідрологія материків
ОК 4. Гідроекологія
ОК 5. Небезпечні гідрологічні явища
ОК 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 7. Екологічна оцінка антропогенного впливу на водні ресурси
ОК 8. Руслознавство
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 11. Глобальні зміни клімату та їх вплив на гідросферу
ОК 12. Гідрологія гірських регіонів
ОК 13. Виробнича практика
ОК 14. Асистентська практика
ОК 15. Передатестаційна підготовка магістрів із спеціальності 103Науки про Землю (Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами)
ОК 16. Магістерська робота
Вибіркові компоненти ОНП1. Дисципліни вільного вибору студента за блоками
Вибірковий блок 1. «Гідрологія та гідроекологія
ВБ 1.1.1 Гідрологічні ризики та методи їх оцінки
ВБ 1.1.2 Моделювання стану водних екосистем
ВБ 1.1.3 Агрогідрохімія
Вибірковий блок 2. «Інтегроване управління водними ресурсами»
ВБ 1.2.1 Водна політика та водний менеджмент
ВБ 1.2.2 Управління районами річкових басейнів
ВБ 1.2.3 Транскордонне управління водними ресурсами
Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
Перелік 1.
ВБ 2.1.1 Мінеральні води
ВБ 2.1.2 Прикладна гідрохімія
ВБ 2.1.3 Екологічна стандартизація та вплив відходів на довкілля
Перелік 2.
ВБ 2.2.1 Водна інфраструктура в умовах сталого розвитку
ВБ 2.2.1 Економічна оцінка водокористування
ВБ 2.2.1 Оцінка водоресурсного потенціалу (світовий досвід)