Освітньо-професійна програма "ТУРИЗМ", другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм", галузі знань 24 "Сфера обслуговування"

 - Звіт  (відомості)  про самооцінювання освітньої програми (Освітньо-професійна программа «Туризм», другого (магістерського)
   рівня за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування»).
    
 - Програма візиту експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП "Туризм" (заочна форма навчання)

 - Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування *.pdf 
 - Туризмологія *.pdf 
 - Управління якістю туристичних послуг *.pdf 
 - Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf 
 - Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму *.pdf
 - Ринок туристичних послуг *.pdf
 - Геоінформаційний менеджмент *.pdf
 - Управління проектами в туризмі *.pdf 
 - Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі *.pdf
 - Інноваційно-інформаційна діяльність в туризмі *.pdf 
 - Управління ризиками в туризмі *.pdf
 - Управління кадрами туристичного підприємства *.pdf
 - Соціологія туризму *.pdf
 - Психологія туризму *.pdf
 - Професійна та корпоративна етика *.pdf