Освітньо-наукова програма "ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ГЕОГЛОБАЛІСТИКА / GEOGLOBALISTICS AND REGIONAL STUDIES" редакція 2020; (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська/англійська) (другого рівня вищої освіти 2020 (надалі ОНП ГКГГ/GGRS)

 

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП  «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Mandatory components of ESP
            Обов’язкові компоненти ОП
           
ОК1 Geoglobalistics Геоглобалістика
ОК2

Pedagogic and Psychology of High School. Methodology of Teaching Specialized Disciplines at Higher Education Institution

Педагогіка та психологія вищої школи. Методика викладання профільних дисципліну ЗВО

ОК3 Sustainable Development: Conceptual and Indicator Analysis Сталий розвиток: концептуальний та індикаторний аналіз
ОК4 Evolution of Geographic Enquiry in Postmodernist Perspective Еволюція географічної думки у постмодерністській перспективі
ОК5 Geospatial Governance Геопросторове управління
ОК6 Imaginary Geography and Place Branding Імажинарна географія та брендінг місця
ОК7

Methodology and Organization of Scientific Research and Fundamentals of the Intellectual Property

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК8 Global Inequality and Geoconflictology Глобальна нерівність та геоконфліктологія
ОК9 Glocalization: Contextual Analysis of Socio-spatial Organization Transformations Глокалізація: контекстний аналіз трансформацій суспільно- просторової органіазції
ОК10 Democracy: from Theory to Practice Демократія від теорії до практики
ОК11 Professional and Corporate Ethics Професійна та корпоративна етика
ОК12 Traineeship Виробнича практика
ОК13 Professional Analytics, Research Design and Project Management under Informational Transformation of Social Development (scientific seminar) Фахова аналітика, дизайн та менеджмент дослідних проєктів в умовах інформаційної трансформації суспільного розвитку (науковий семінар)
ОК14 AssistantTtraineeship (full-time) Асистентська практика (без відриву від теоретичного навчання)
ОК15 Master Thesis Магістерська робота
Selective components
Вибіркові компоненти
Selective block No.1 (Socio-Political Geoglobalistics)
Вибірковий блок 1 («Суспільно-політична геоглобалістика»)
ВБ 2.1.1. Secessionism and Modern Protest Movements Сецессіонізм та сучасні протестні рухи
ВБ 2.1.2 Political Modernization Політична модернізація
ВБ 2.1.3. Spatial Dimension of Power in Global World Просторовий вимір сили у глобальному світі
ВБ 2.1.4. Geostrategic Positioning of Contry under Globalization Геостратегічне позиціонування країни в умовах глобалізації
Elective block No.2 (Geoglobalistics and Regional, Country Studies)
Вибірковий блок 2 («Країнознавча геоглобалістика»)
ВБ 2.2.1. Global and Regional Environment for Development and Cooperation: Countries/Regions of the World Країни світу: глобальне та регіональне середовище розвитку та співробітництва
ВБ 2.2.2. Geopolitical and Geoeconomic Transformations: Countries/Regions of the World Країни світу: геополітичні та геоекономічні трансформації
ВБ 2.2.3. Anthropogenic Transformation of Earth’s sphheres: Countries/Regions of the World Країни світу: антропогенна трансформація географічної оболонки
ВБ 2.2.4. Interaction of Civilizations: Countries/Regions of the World Країни світу: міжцивілізаційна взаємодія
Elective components from the list (selection of two disciplines from the list)
Вибіркові компоненти з переліку (вибір двох дисциплін з переліку)
ВБ 3.1 Global Political Geography Глобальна політична географія
ВБ 3.2 International Communications and Global Media Міжнародні комунікації та глобальні медіа
ВБ 3.3 Transborder Ecologic Cooperation Транскордонне екологічне співробітництво
ВБ 3.4 Geography of Information Society Географія інформаційного суспільства
ВБ 3.5 Modern Political History of Ukraine and Adjacent Areas Новітня політична історія України та суміжних земель
ВБ 3.6 Political and Geographic Aspects of Elections Engineering Політико-географічні аспекти виборчої інженерії