Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2017 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
Іноземна мова для географів
Вища математика з основами математичної статистики
Хімія з основами геохімії
Геологія
Метеорологія
Топографія
Вступ до університетських студій
Фізика з основами геофізики
Гідрологія та океанологія
Ґрунтознавство
Біогеографія
Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
Частина 1 Польова топографічна зйомка
Частина 2 Геологічні дослідження
Частина 3 Метеорологічні дослідження
Частина 4 Гідрологічні дослідження
Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
Частина 6 Біогеографічні дослідження
Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
Геоморфологія
Картографія
Основи геоекології
Фізична географія материків та океанів
Ландшафтознавство
Економічна та соціальна географія світу
Українська та зарубіжна культура
Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
Навчальна професійно-орієнтована практика
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Соціально-політичні студії
Навчальна  практика з методів поширення географічної інформації
Виробнича практика
Філософія
Основи ГІС
Еволюція біосфери Землі
ГІС в природничій географії
Структура та управління блоками геоданих
Історичне ландшафтознавство
Глобальні екологічні проблеми
Геоекологічні проблеми Європи
Дистанційне зондування Землі
Динамічна геоморфологія
Рельєф і геологічна будова України
Ґрунти України
Клімат України
Поверхневі води України
Біогеографія України
Природно-географічне моделювання
Ландшафти України
Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106-«Географія» (Природнича географія)
 
Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія, геоархеологія, геотуристика»
Основи геотуристики
Геотуристичні  атракції світу
Методи палеогеографічних та геоархеологічних досліджень
Методи геоморфологічних досліджень
Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні
Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
Четвертинні відклади України
Структурна геоморфологія
Геотуристичне проектування
Організація, правові та економічні основи геотуристики
Палеогеографія антропогену та основи геоархеології
Геотуристичні атракції України
Інтернет у геоморфологічних, геоархеологічних та геотуристичних дослідженнях

Вибірковий блок спеціалізації

«Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»
Морфологічна організація території та просторове планування  
Фізика  ґрунту
Хімія  ґрунту
Земельний кадастр та бонітування 
Просторове та ландшафтне планування
Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Світу
Генезис та морфологія ґрунтів
Методи ґрунтознавчих досліджень
Інженерно-геоморфологічна оцінка, інженерна підготовка та захист території
Меліоративне ґрунтознавство
Ґрунтовий покрив та земельні ресурси України
Агроекологія та екологічні функції ґрунтів 
Моніторинг якості  ґрунтів та ґрунтового покриву
 
Вибірковий блок спеціалізації
 «Міжнародне екологічне співробітництво і екологія ландшафту»
Методи фізико-географічних досліджень
Геохімія ландшафту
Геофізика ландшафту
Естетика і дизайн ландшафту
Ландшафтна екологія
Основи планування ландшафту і природоохоронних територій
Екологія людини
Міжнародні екологічні угоди
Геопросторовий аналіз в дослідженнях ландшафтів
Агро- та урбоекологія
Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
Созологія та заповідна справа
Дипломатичний протокол та етикет
 
Вибір з переліку
Геоекологічна експертиза
Рельєф дна Світового океану
Психологія
Екологічний моніторинг
Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
Латинська мова
Екологічні стандарти та критерії якості довкілля
Класифікація та паспортизація природних об'єктів
Соціологія
Камінь в архітектурі і мистецтві
Рекультивація земель та ревіталізація природних об'єктів
Педагогіка
Екогідрохімія
Менеджмент земельних ресурсів
Геоархеологічні пам'ятки України та світу