Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2019 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
Іноземна мова для географів
Вища математика з основами математичної статистики
Хімія з основами геохімії
Геологія
Метеорологія
Топографія
Вступ до університетських студій
Фізика з основами геофізики
Гідрологія та океанологія
Ґрунтознавство
Біогеографія
Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
Частина 1 Польова топографічна зйомка
Частина 2 Геологічні дослідження
Частина 3 Метеорологічні дослідження
Частина 4 Гідрологічні дослідження
Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
Частина 6 Біогеографічні дослідження
Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
Геоморфологія
Картографія
Основи геоекології
Фізична географія материків та океанів
Ландшафтознавство
Економічна та соціальна географія світу
Українська та зарубіжна культура
Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
Навчальна професійно-орієнтована практика
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Соціально-політичні студії
Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
Виробнича практика
Філософія
Основи ГІС
Еволюція біосфери Землі
ГІС в природничій географії
Структура та управління блоками геоданих
Історичне ландшафтознавство
Глобальні екологічні проблеми
Геоекологічні проблеми Європи
Дистанційне зондування Землі
Динамічна геоморфологія
Рельєф і геологічна будова України
Ґрунти України
Клімат України
Поверхневі води України
Біогеографія України
Природничо-географічне моделювання
Ландшафти України
Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106-«Географія» (Природнича географія)

Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія та геотуризм»
Основи геотуризму
Геотуристичні атракції світу
Методи палеогеографічних та геоархеологічних досліджень
Методи геоморфологічних досліджень
Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні
Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
Четвертинні відклади України
Структурна геоморфологія
Геотуристичне проектування
Організація, правові та економічні основи геотуризму
Палеогеографія антропогену та основи геоархеології
Геотуристичні атракції України
Інтернет-ресурс у геоморфологічних, геоархеологічних та геотуристичних дослідженнях

Вибірковий блок спеціалізації  «
Ґрунтознавство та моніторинг ґрунтів»
Методологія та методи ґрунтознавчих досліджень
Фізика та хімія ґрунту
Рельєф як фактор ґрунтоутворення
Систематика та класифікація ґрунтів 
Земельний кадастр та бонітування ґрунтів
Ґрунти та земельні ресурси України і світу
Картографування ґрунтового покриву
Генезис та морфологія ґрунтів
Моніторинг якості ґрунтового покриву
Меліоративне ґрунтознавство
Агроекологія та екологічні функції ґрунтів
Антропогенні ґрунти  
Науковий семінар з теоретичного та прикладного ґрунтознавства

Вибірковий блок спеціалізації  «
Екологія та дизайн ландшафту»
Перцепційна географія
Методи досліджень ландшафту
Геофізика ландшафту
Геохімія ландшафту
Ландшафтна екологія
Дизайн та планування ландшафту
СЕО та ОВД
Естетика ландшафту
Геопросторовий аналіз
Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
Агро- та урбоекологія
Комп'ютерні методи в плануванні та дизайні  ландшафту
Екологія рослин та декоративна дендрологія

Вибірковий блок спеціалізації  «
Ландшафтне планування та екологічна експертиза»
Основи експертології
Методи досліджень ландшафту
Геоекологічна експертиза
Екологічний моніторинг
Ландшафтна екологія
Дизайн та планування ландшафту
СЕО та ОВД
Естетика ландшафту
Геопросторовий аналіз
Міжнародний досвід планування ландшафту
Планування екомереж
Комп'ютерні методи в плануванні та дизайні  ландшафту
Основи планування природоохоронних територій

Вибір з переліку
Геопозиціонування та зйомка ландшафту
Рельєф дна Світового океану
Психологія
Геоекологічні проблеми України
Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
Латинська мова
Екологічні стандарти та критерії якості довкілля
Класифікація та паспортизація природних об'єктів
Соціологія
Камінь в архітектурі і мистецтві
Рекультивація земель та ревіталізація природних об'єктів
Педагогіка
Екологічний менеджмент
Менеджмент земельних ресурсів
Геоархеологічні пам'ятки України та світу