Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
Іноземна мова для географів
Вища математика з основами математичної статистики 
Хімія з основами геохімії 
Геологія
Метеорологія
Топографія
Вступ до університетських студій 
Фізика з основами геофізики
Гідрологія та океанологія 
Ґрунтознавство
Біогеографія
Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
Частина 1 Польова топографічна зйомка
Частина 2 Геологічні дослідження
Частина 3 Метеорологічні дослідження
Частина 4 Гідрологічні дослідження
Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження 
Частина 6 Біогеографічні дослідження
Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
Геоморфологія
Картографія
Основи геоекології
Фізична географія материків та океанів
Ландшафтознавство
Економічна та соціальна географія світу
Українська та зарубіжна культура
Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
Навчальна професійно-орієнтована практика
 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 
 Соціально-політичні студії 
 Навчальна  практика з методів поширення географічної інформації 
 Виробнича практика 
 Філософія 
 Основи ГІС
Еволюція біосфери Землі
 ГІС в природничій географії
 Структура та управління блоками геоданих 
Історичне ландшафтознавство
Глобальні екологічні проблеми
Геоекологічні проблеми Європи
Дистанційне зондування Землі
Динамічна геоморфологія 
Рельєф і геологічна будова України  
Ґрунти України 
Клімат України 
Поверхневі води України
Біогеографія України 
Природничо-географічне моделювання
Ландшафти України  
Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням 
Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Природнича географія)

Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Природоохоронна справа та геотуризм»
Вступ до фаху
Геотуристичні атракції Світу
Заповідна справа
Методи просторово-часового аналізу земної поверхні 
Літолого-петрографічна основа рельєфу
Природоохоронне законодавство України 
Основи планування природоохоронних територій
Структурна геоморфологія
Геотуристичне проектування
Ревіталізація та валоризація природних та природно-антропогенних об’єктів
Палеогеографія антропогену та основи геоархеології
Геотуристичні атракції України
Організація, правові та економічні основи геотуризму

Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Ландшафтне планування та дизайн ландшафту»
Перцепційна географія
Методи досліджень ландшафту
Геофізика ландшафту
Геохімія ландшафту
Ландшафтна екологія
Ландшафтний дизайн
Основи планування природоохоронних територій
Фізіономіка ландшафту
Геопросторовий аналіз
Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
Агро- та урбоекологія
Комп'ютерні методи в плануванні та дизайні ландшафту
Екологія рослин та декоративна дендрологія

Вибір з переліку
Геопозиціонування та зйомка ландшафту
Географія рекреаційних ресурсів
Психологія 
Геоекологічні проблеми України 
Екскурсійна справа 
Соціологія
Екологічні стандарти та критерії якості довкілля
Основи планування ландшафту
Етнокультурні феномени України
Камінь в архітектурі та мистецтві
Геоархеологічні пам’ятки України та Світу
Охорона палеоприродної спадщини
Екологічний менеджмент
Геотуристичні маршрути та стежки Світу
Організація туристсько-краєзнавчої роботи