Освітньо-професійна програма «Економічна географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Навчальний план за програмою «Економічна географія» (2017)

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Економічна географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2017 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1. Іноземна мова 
ОК 2. Математико-статистичні методи в географії
ОК 3. Українська та зарубіжна культура
ОК 4. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 5.  Соціально-політичні студії
ОК 6.  Філософія
ОК 7.  Суспільна географія (Human Geography)
ОК 8.  Географія населення та розселення
ОК 9.  Географічне країнознавство та краєзнавство
ОК 10.  Географія Європи, Північної Америки, Арктики, Північно-Льодовитого та Атлантичного океанів
ОК 11.  Географія країн Європи, Північної Америки
ОК 12.  Географія Азії, Океанії, Австралії, Індійського та Тихого океанів
ОК 13.  Географія країн Азії, Океанії, Австралії
ОК 14.  Географія Африки, Південної Америки, Антарктиди
ОК 15.  Географія країн Африки, Південної Америки
ОК 16.  Географія України
ОК 17.  Економічна географія (Economic geography)
ОК 18.  Соціальна географія (Social geography)
ОК 19.  Навчальна практика з методів набуття географічної інформації (за спеціалізаціями)
ОК 20.  Навчальна практика з основ польових економіко-географічних досліджень
ОК 21.  Навчальна практика з методів обробки географічної інформації (за спеціалізаціями)
ОК 22.  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації (за спеціалізаціями)
ОК 23.  Навчальна практика (професійно-орієнтована за спеціалізаціями)
ОК 24. Виробнича практика
ОК 26. Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)
ОК 27.  Вступ до університетських студій
ОК 28.  Дослідження рельєфу та геологічної будови
ОК 29.  Метеорологічні та гідрологічні дослідження
ОК 30.  Біогеографічні та грунтознавчі дослідження
ОК 31.  Географічна картографія
ОК 32.  Медична та рекреаційна географія
ОК 33.  Географія культури і релігії
ОК 34.  Урбаністична географія
ОК 35. Географія послуг
ОК 36. Політична географія
ОК 37. Географічне моделювання
ОК 38.  Географія світового господарства і міжнародної торгівлі
ОК 39.  Географічна інформатика та віддалене спостереження
ОК 40.  Географічні інформаційні системи
ОК 41. Поведінкова географія
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Географія рекреації та туризму»)
ВБ 2.1.1. Географія аутдор та індоррекреації   
ВБ 2.1.2. Методи рекреаційно-географічних досліджень
ВБ 2.1.3. Географія рекреаційних ресурсів
ВБ 2.1.4. Географія подорожей та туризму
ВБ 2.1.5. Рекреаційні ландшафти
ВБ 2.1.6. Спеціалізовані види рекреації та туризму
ВБ 2.1.7. Атрактивність географічного середовища
ВБ 2.1.8. Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС
ВБ 2.1.9. Географічні основи організації подорожей та екскурсій
ВБ 2.1.10. Спеціалізовані рекреаційно-географічні технології
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні дослідження»)
ВБ 2.2.1. Історико-географічні основи формування політичної карти світу
ВБ 2.2.2. Географія міжнародної мобільності
ВБ 2.2.3. Методи країнознавчих  та політико-географічних досліджень
ВБ 2.2.4. Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне позиціонування
ВБ 2.2.5. Країнознавчі та політико-географічні студії
ВБ 2.2.6. Країни світу: географічне середовице розвитку
ВБ 2.2.7. Країни світу: макро- та мезо-структури країноустрою
ВБ 2.2.8. Географія глобальних виробничих систем
ВБ 2.2.9. Електоральна географія
ВБ 2.2.10. Географія глобальних проблем людства
Вибірковий блок 3 (Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»)
ВБ 2.3.1. Теорії РПС та регіональної економіки
ВБ 2.3.2. Суспільно-географічна картографія
ВБ 2.3.3. Методи регіональних досліджень
ВБ 2.3.4. Географія сільського господарства та продовольства
ВБ 2.3.5. Географія промисловості
ВБ 2.3.6. Суспільно-географічна районологія
ВБ 2.3.7. Територіальне планування
ВБ 2.3.8. Регіональне бізнес-планування
ВБ 2.3.9. Регіональна суспільна географія України
ВБ 2.3.10. Географія транспорту і торгівлі
Вибірковий блок 4 (Спеціалізація «Управління розвитком регіону та міське планування»)
ВБ 2.4.1. Теорії управління регіональним розвитком
ВБ 2.4.2. Географія природноресурсного потенціалу
ВБ 2.4.3. Методи просторового аналізу
ВБ 2.4.4. Географія праці та гендеру
ВБ 2.4.5. Географія науки та освіти
ВБ 2.4.6. Районне планування
ВБ 2.4.7. Міське планування та основи містобудування
ВБ 2.4.8. Географія сільської місцевості
ВБ 2.4.9. Географія міст України та світу
ВБ 2.4.10. Спецсемінар з проблем регіонального розвитку
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1. Менеджмент
ВБ 3.1.2. Загальна екологія
ВБ 3.1.3. Психологія
ВБ 3.2.1. Маркетинг
ВБ 3.2.2. Прикладна екологія
ВБ 3.2.3. Педагогіка
ВБ 3.3.1. Фінанси
ВБ 3.3.2. Геоекологія
ВБ 3.3.3. Соціологія
ВБ 3.4.1. Бухоблік
ВБ 3.4.2. Екологічна експертиза
ВБ 3.4.3. Основи викладання географії в школі
ВБ 3.5.1. Основи підприємницької діяльності
ВБ 3.5.2. Екологічний менеджмент
ВБ 3.5.3. Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі