Кафедра геодезії та картографії

Завідувач кафедри - доктор географічних наук, професор

Даценко Людмила Миколаївна
тел. 521-33-62

https://www.youtube.com/watch?v=_8M5DIWIDQc

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ  Кафедра геодезії та картографії
є однією з найстаріших кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі) було введено у Київському університеті з перших років його існування. У 1838 р. при фізико-математичному відділенні філософського факультету Київського університету Св. Володимира засновано кафедру астрономії, яка невдовзі дістала назву «астрономії та геодезії». У 1933 р. почав діяти геолого-географічний факультет і кафедру геодезії було відокремлено від кафедри астрономії. У 1944 р. кафедра одержала назву «геодезії та картографії», у складі виділеного в самостійний географічного факультету, та було відкрито підготовку кадрів з вищою освітою за спеціальністю «картографія».

Станом на 1 січня 2019 р. на кафедрі геодезії та картографії працює 16 викладачів. У складі викладачів: 2 доктори географічних наук (разом із завідуючим), 3 викладачі мають вчене звання професора; 13 кандидатів наук з яких 12 мають вчене звання доцента, 4 асистенти, з яких 3 без наукового ступеня. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі спеціальностями і кваліфікаціями, що підтверджуються документами вищої атестаційної комісії.

Спеціальності та освітні програми(ОП) кафедри геодезії та картографії:

103 Науки про Землю:

Бакалаврат:

ОП Картографія, географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) (Денна)

ОП Картографія (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Денна)

Магістратура

ОП Картографія та географічні інформаційні системи (Денна)

 

193 Геодезія та землеустрій:

Бакалаврат:

ОП Геодезія та землеустрій (Денна)

ОП Геодезія та землеустрій (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Денна)

Магістратура

ОП Землеустрій та кадастр (Денна)

 

У складі кафедри функціонують:

 • Навчальна лабораторія, яка забезпечує організацію навчального процесу.
 • Навчальна лабораторія цифрової фотограмметрії.

Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 8 співробітників (завідувач навчальної лабораторії, 6 спеціалістів та 1 лаборант), які забезпечують навчальний процес;

Тематика практичних занять включають:

 • Укладання топографічних карт за матеріалами стереознімання;
 • стереофотограмметричну зйомку та складання планів існуючих пам'яток архітектури;
 • створенняортофотопланів;
 • вивчення методів дослідження стійкості споруд та виконання інших інженерних геодезичних робіт;
 • проведення кадастрових зйомок.

Кафедра геодезії та картографії забезпечена сучасним обладнанням необхідним для підготовки фахівців - електронними тахеометрами Sokkia, цифровими нівелірами та теодолітами Sokkia, комплектами GNSS/GPS приймачів Sokkia, світловіддалемірами. На кафедрі також є цифрові фотограмметричні станції «Дельта», фотограмметричний сканер «Дельта»,  комп'ютери з новітнім програмним забезпеченням.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес для студентів на загальному потоці факультету з напряму географічної підготовки; а також для напрямів: туризм та гідрометеорологія; у Навчально-наукових інститутах «Інститут геології» та «Інститут біології та медицини»; забезпечує виконання замовлення з підготовки військових картографів (денне та заочне відділення) з числа курсантів кафедри «Географічні інформаційні системи та технології» Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка здійснюється починаючи з 1993 р.

Фахові навчальні практики проводяться на базі Богуславського гідрологічного стаціонару Київської області (з 1998 р.)

Структура і зміст навчального плану: кафедра здійснює підготовку спеціалістів за навчальними планами, які передбачають обов'язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані дисципліни та фахових дисциплін, що включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки бакалаврів та магістрів, навчальні та виробничі практики студентів.

Викладачі та співробітники кафедри проводять наукову роботу з таких напрямів досліджень: геоінформаційне забезпечення картографічного моделювання та розробки карт для потреб освіти, геодинамічні дослідження, зокрема деформації інженерних споруд, зйомки місцевості, в тому числі наземні, із застосуванням методів цифрової фотограмметрії при архітектурних вимірах та реконструкціях, комплексне тематичне картографування, зокрема еколого- та медико-географічне, проблемно-орієнтоване картографування України.

Кафедра забезпечує підготовку вищих наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з затвердженої ВАК України спеціальності 11.00.12 - географічна картографія.

Міжнародні зв'язки: кафедра здійснює зв'язки з науковими та освітніми установами світу завдяки участі в роботі Міжнародної картографічної асоціації - МКА (зокрема членом комісії з теоретичної картографії цієї організації є проф. В.О. Шевченко), узгодженню змісту навчальних програм в межах УМО Євразійської Асоціації університетів, організації Міжнародних картографічних конференцій та ГІС-Форумів, ініціатором проведення яких, зокрема, в Києві вона виступала в 1996, 1998 та 2002 роках, а також стажувань студентів картографів у Франції (м. Бордо), організації післядипломного навчання (в рамках спільного українсько-шведського пілот-проекту «Збір та реєстрація даних…»), співробітництву (читання лекцій, спільні публікації) з науковцями Інституту картографії Дрезденського технічного університету та ін., підтримці студентських ініціатив з Європейської географічної асоціації - EGA. Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародному українсько-канадського освітньому проекті «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» (2014-2018 рр.). Проект здійснюється за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади (DFATD, Ottawa, ON, Canada), Ванкуверським острівним університетом, ВОУ (Nanaimo, BC, Canada) та його партнерами в Україні: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».

 Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі:

 • журі Всеукраїнських олімпіад з географії
 • журі Всеукраїнських турнірів з географії
 • журі конкурсу «Вчитель року» з географії
 • робочої групи з розробки програми ЗНО
 • робочої групи з розробки навчальних програм з географії для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 • робочої групи із розроблення навчальних програм з географії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Профільний рівень)
 • Науково-методичної комісії з географії МОН України

експертизі електронних версій підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників з географії для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

На базі кафедри видається збірник наукових праць (1996-2009 рр. - «Картографія та вища школа», з 2010 р. - «Часопис картографії». З 2000 р. (вип. 4) збірник зареєстровано у ВАК України як фахове видання з географічних наук. Співробітники кафедри є членами науково-редакційних колегій збірників: «Вісник геодезії та картографії», «Картографія та вища школа».

Працевлаштування випускників забезпечується завдяки потребам відповідних державних відомств, управлінь та установ. Випускники працевлаштовуються також у комерційних та приватних підприємствах і організаціях, зокрема: Держгеокадастру, Державному космічному агентстві, філії ДУ «Укргідрографія - Укрморкартографія» Мінтрансзвязку України, Топографічній службі Збройних Сил України, ДНВП «Картографія», інститутах НАН України, науково-дослідних, проектних, інженерно-вишукувальних та інших підприємствах, інститутах, організаціях та фірмах різноманітних відомств.

Серед випускників кафедри різних років - видатні вчені, організатори науки, освіти і картографічного виробництва: директор Інституту географії НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук Л.Г. Руденко; доктор географічних наук, відомий економіко-географ В.А. Поповкін; доктор історичних наук, відомий географ-етнограф В.І. Наулко; відомий геоморфолог, доктор географічних наук М.Г. Волков; доктор географічних наук, географ, відомий картограф Г.О.Пархоменко; доктор географічних наук, проф. Ю.В. Поліщук - колишній зав. кафедри інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту (нині КНУБІА); доктор географічних наук В.А. Барановський - колишній завідувач відділу картографічного моделювання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України; член-кореспондент Української екологічної академії, доктор географічних наук В.О.Шевченко; директор НВП «Картографія», доктор географічних наук Р.І.Сосса; заступник декана географічного факультету, кандидат географічних наук, проф. А.М.Молочко; завідувач кафедри геодезії та картографії доктор географічних наук Л.М.Даценко, директор Київського топографічного технікуму В.М.Катющенко та багато інших.

В різні часи кафедру очолювали відомі вчені:

 • д.т.н., проф. Петро Кирилович Нечипоренко у 1933-1937 рр. (у 1937 р. був репресований);
 • д.т.н., проф. Володимир Григорович Леонтович у 1944-1946 рр.;
 • к.с.-г.н., доц. Микола Микитович Бєлонін (також професор Харківського інституту землеустрою, Одеського сільськогосподарського та Київського гідромеліоративного інститутів) у 1946-1953 рр.;
 • к.т.н., доц. Петро Іванович Михайловський у 1953-1954р.;
 • к.т.н., проф. Андрій Семенович Харченко у 1954-1980 рр.;
 • д.т.н., проф. Віктор Михайлович Сердюков у 1980-1992 рр.;
 • д.т.н., проф. Анатолій Григорович Григоренко у 1992-1995 рр.;
 • к.г.н., проф. Анатолій Миколайович Молочко - у 1995-2012 рр.;
 • д.г.н., проф. Людмила Миколаївна Даценко - з 2012 р.

Науково-організаційна діяльність на кафедрі у цілому дає усі підстави стверджувати про наукову національну школу картографії, яка була започаткована діяльністю проф. А.С.Харченка Серед випускників та співробітників кафедри, які успішно розвивали і розвивають ідеї картографічної школи в різних напрямках картографування і в програмах географічних дисциплін - доктори наук: В.А.Поповкін, М.Г.Волков, А.П.Золовський, Л.Г.Руденко, В.І.Наулко, Г.О.Пархоменко, В.О.Шевченко, В.А. Барановський, Р.І. Сосса. Викладацький склад кафедри вважає себе його безпосередніми учнями та послідовниками.