Кафедра геодезії та картографії

Відмінники кафедри 2015-2016 року навчання

І курс
 1. Єрмакович Максим Олегович
 2. Краковський Станіслав Павлович
 3. Миколаєнко Олена Анатоліївна
 4. Сидорук Оксана Олександрівна
 5. Скубенко Валерія Валеріївна
ІІ курс
 1. Ремига Юлія Сергіївна
 2. Решетняк Олена Геннадіївна
 3. Сірий Богдан Сергійович
ІІІ курс
 1. Бойко Ксенія Василівна
 2. Василець Лідія Сергіївна
 3. Мельнійчук Максим Михайлович
 4. Трощук Тетяна Василівна
 5. Турчик Тетяна Володимирівна
IV курс
 1. Запальська Вікторія Олександрівна
 2. Кирилюк Микола Олександрович
 3. Ропотило Анна Вадимівна
І курс (спеціаліст)
 1. Максимчук Антон Олександрович
 2. Применко Яна Володимирівна
І курс (магістр)
 1. Іванов Павло Сергійович
 2. Ковальчук Андрій Іванович
 3. Кравченко Анастасія Володимирівна
 4. Шемчук Максим Петрович
ІІ курс (магістр)
 1. Бібік Лілія Андріївна
 2. Ніжинська Юлія Віталіївна

 Рекомендована фахова література

Монографії

 1. Геоінформаційнееколого-географічне картографування / Бондаренко Е.Л.- К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 272 с.
 2. Геоінформаційне картографування / [Молочко А.М., Шевченко В.О., Бондаренко Е.Л.]. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 264 с.
 3. Київська наукова школа тематичного та комплексного атласного картографування (1950-1980) / Палієнко Л.О. - К.: Сталь, 2009.– 180 с.
 4. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теорія і практика / Даценко Л.М..- К.: ДНВП "Картографія", 2011. – 228 с.
 5. Тлумачний міні-словник: Картосеміотика / Володченко А., Шевченко В.О., Полякова Н.О. / Дрезденський технічний університет: Дрезден, 2009. – 34 с.

Навчальні посібники

 1. Дистанційне зондування з основами фотограмметрії / Білоус В.В., Боднар С.П., Курач Т.М., Молочко А.М., Патиченко Г.О., Підлісецька І.О.- К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 367 с.
 2. Загальногеографічні карти / Дудун Т. В.- К.: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. – 2013. – 202 с.
 3. Картографічне креслення та комп'ютерний дизайн / Тітова С.В., Дудун Т.В., Курач Т.М.- К.: ВГЛ "Обрії", 2012.- 253 с.
 4. Картографія: підручник / Божок А. П., Молочко А. М., Остроух В. І.; за ред. А. П. Божок. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271 с.
 5. Картознавство / Божок А. П., Молочко А.М., Остроух В.І..- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 332 с.
 6. Навчальні карти для школи (для студентів географічного ф-ту зі спеціальності "картографія". – К.: ВГЛ "Обрії", 2008. – 108 с.
 7. Основи геоінформаційних систем і технологій / Даценко Л. М., Остроух В. І.- К.: ДНВП «Картографія», 2013. – 184 с.
 8. Проектування ГІС: підручник (англ. і укр.) / В.М. Самойленко, Л.М. Даценко, І.О. Діброва.- К.: ДП "Прінт Сервіс", 2015.- 256 с.
 9. Територіальне проектування та районне планування. Частина 1: Основи територіального проектування та районного планування територій населених пунктів / П. О. Сухий,, К. В. Дарчук,, Я. В. Смірнов.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с.
 10. Топографія з основами геодезії: підручник /   Божок А.П., Барановський В.Д., Білоус В.В. та інші. - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Київ, 2009 р. – 304 с.

Методичні вказівки

 1. ГІСі бази даних (конспект лекцій) / Бондаренко Е.Л.- К.: НТУ, 2014.- 167 с.
 2. ГІС, бази даних та цифрова картографія / Остроух В.І., Полякова Н.О.- Київ: Київ ЦНТЕІ, 2009. – 40 с.
 3. Практикум з електронних геодезичних приладів / П. О. Сухий, Я. В. Смірнов, В. І. Сабадаш.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 168 с.
 4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографія та картографічні методи в туризмі"/ Даценко Л. М., Підлісецька І. О.- К.: ДП "Принт-Сервіс", 2014.- 35 с.
 5. Метрологія і стандартизація / Полякова Н. О.- К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 64 с.
 6. Морська картографія з основами гідрографії (Методичні вказівки до виконання практичних робіт) / Онищенко М. Г.- К.: ЛГТ, 2014.- 14 с
 7. Морські навігаційні карти (навчально-методичний посібник для студетнів-картографів) / Гордєєв А.Ю., Полякова Н.О., Шевченко В.О., Остроух В.І.- Київ: КиївЦНТЕІ, 2009. – 44 с.
 8. Навчальна туристична топографо-ресурсна практика/ Полякова Н. О.- К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 48 с.
 9. Основи топографії (методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів геологічного факультету) / Остроух В.І..- Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 46 с.
 10. Практикум з картографії та галузевого картографування / Приседько В.Л.- К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 96 с.
 11. Практичні роботи з курсу «Географічні інформаційні системи в туризмі» / Даценко Л. М., Підлісецька І. О.- К.: ЛГТ, 2013. – 58 с.
 12. Технології створення інфраструктур просторових даних (конспект лекцій) / Бондаренко Е.Л.- К.: НТУ, 2014.- 59 с.
 13. Технології створення інфраструктур просторових даних (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та написання курсової роботи) / Бондаренко Е.Л.- К.: НТУ, 2014.- 20с.
 14. Топографічні методи в навчальній геологічній практиці (навчально-методичний посібник для студентів геологічних спеціальностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Бондаренко Е.Л., Остроух В.І., Полякова Н.О., Шевченко В.О.- Київ: Київ ЦНТЕІ, 2009. – 40 с.

Інші джерела

 1. Геодезія / [за заг. ред. проф. С. Г. Могильного і проф. С. П. Войтенка]. – Донецьк, 2003. – 458 с.
 2. ДеМерс Майкл М. Географическиеинформационныесистемы. Основы: Перевод с англ. / ДеМерс Майкл М. – М.: Изд-воДата+, 1999. – 508 с.
 3. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії: підручник / О. Л. Дорожинський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 214 с.
 4. Лебедева О. А. Картографическиепроекции: методическоепособие / Лебедева О. А. – Новосибирск: электронноеиздание, 2000.
 5. Магазинщиков Т. П. Земельний кадастр: підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.
 6. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / [Дехтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М.]. – К.: Профі, 2007. – 624 с.
 7. Назаров А. С. Фотограмметрия: учеб. пособие для студентоввузов / А. С. Назаров – М.: Тетра Система, 2006. – 368 с.
 8. Обиралов А. И. Фотограмметрия и дистанционноезондирование / Обиралов А. И., Лимонов А. Н., Гаврилова Л. А. – М.: Колос, 2006. – 334 с.

Фахові конференції

 1. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва (виходить збірник наукових праць Західного геодезичного товариства українського товариства геодезії та картографії Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності» (збірник праць: «Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку»), м. Київ, початок жовтня.
 3. Сучасні проблеми безперервної географічної освіти і картографії – Міжнародний науково-методичний семінар (виходить однойменний збірник праць). – м. Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, початок вересня.
 4. Молоді науковці – географічній науці. – Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (виходить однойменний збірник праць). – м. Київ, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, листопад.

Наукові видання

 1. Український географічний журнал, Інститут географії Національної академії наук України.
 2. Часопис картографії : зб. наук. пр. – К. : Геопринт.
 3. Вісник геодезії та картографії : зб. наук. пр. – К. : ТОВ „Літера-Графік”.
 4. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Географія. – Київ : ВПЦ “Київський університет”.
 5. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна.