Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "ГІДРОЛОГІЯ"
освітній рівень магістр


Використання методів математичної статистики та моделювання в гідрохімії  *.pdf
Радіоактивність природних вод  *.pdf
Бальнеологічна гідрохімія *.pdf
Агрохімічні засоби в природних водах*.pdf
Екологічна стандартизація та вплив відходів на довкілля *.pdf
Водно-енергетичні розрахунки *.pdf
Гідрологія материків *.pdf
Небезпечні гідрологічні явища *.pdf
Руслознавство *.pdf
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
Гідрологія гірських регіонів *.pdf
Асистентська практика *.pdf
Мінеральні води *.pdf
Інженерна гідрохімія *.pdf
Водна радіологія *.pdf
Агрогідрохімія *.pdf
Екологічне управління якістю природних вод *.pdf
Оцінка водо ресурсного потенціалу України *.pdf
Гідроекологія *.pdf
Оцінка екологічного стану водних об’єктів *.pdf
Професійна та корпоративна етика *.pdf
Глобальні зміни клімату та їх вплив на гідросферу *.pdf
Виробнича практика *.pdf
Передатестаційна підготовка магістрів із спеціальності науки про Землю (Гідрологія) *.pdf

"Робочі програми навчальних дисциплін ОПП "ГІДРОЛОГІЯ", освітній рівень бакалавр" 

"Робочі програми навчальних дисциплін ОПП "Управління та екологія водних ресурсів", освітній рівень бакалавр"

Програма комплексного іспиту з гідрології на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 103 - Науки про Землю за ОПП "Гідрологія"  *.pdf

Перелік вибіркових дисциплін ОНП "Гідрологія *.pdf  
Програма кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 103 - "Науки про Землю" за ОНП "Гідрологія"  *.pdf

"Графік консультацій на 2020-2021  н.р."