Кафедра країнознавства та туризму

Н а в ч а н н я

Освітньо-наукова програма «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика», другого (магістерського) рівня за спеціальністю 106 «Географія», галузі знань 10 «Природничі науки»


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП  «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Геоглобалістика  *.pdf
- Педагогіка та психологія вищої школи. Методика викладання географії у ЗВО *.pdf
- Еволюція географічної думки та географія постмодерну *.pdf
- Науковий семінар з актуальних проблем сталого розвитку, географічного країнознавства та глобальних досліджень: глокалізація *.pdf
- Професійна та корпоративна етика *.pdf
- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
- Виробнича практика *.pdf
- Асистентська практика (без відриву від теоретичного навчання) *.pdf
- Магістерська робота *.pdf
- Геопросторове управління *.pdf
- Імажинарна географія та брендінг місця *.pdf
- Географія інформаційної трансформації світосистеми *.pdf
- Географія нерівності та геоконфліктологія *.pdf
- Країни світу: глобальне та регіональне середовище розвитку *.pdf
- Країни світу: антропогенна трансформація геосистем *.pdf
- Країни світу: геополітичні та геоекономічні трансформації *.pdf
- Просторовий вимір сили у глобальному світі *.pdf
- Країни світу: географія глобального співробітництва  *.pdf

 
Освітньо-наукова програма «ТУРИЗМ», другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Туризм" (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2018 р.)

- Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування  *.pdf
- Управління якістю туристичних послуг *.pdf
- Професійна та корпоративна етика *.pdf
- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
- Туризмологія *.pdf
- Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf
- Науковий семінар з туризмознавства *.pdf
- Ринок туристичних послуг *.pdf
- Geoglobalistics (Геоглобалістика) *.pdf
- Human Geography (Суспільна географія) *.pdf
- Tourism Politics and Menegment of Tourism Regional Development (Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму) *.pdf
- Управління проектами в туризмі *.pdf
- LogisticsinTourism (Логістика в туризмі) *.pdf
- Інноваційна діяльність в туризмі *.pdf
- Ризики в туризмі *.pdf
- Міжнародний туристичний бізнес *.pdf
- Соціологія туризму *.pdf
- Психологія туризму *.pdf 
- Програма та методичні рекомендації з організації і проведення асистентської практики *.pdf
- Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики *.pdf 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 242 – "Туризм"  *.pdf 

Освітньо-професійна програма "ТУРИЗМ", другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм", галузі знань 24 "Сфера обслуговування"

 - Звіт  (відомості)  про самооцінювання освітньої програми (Освітньо-професійна программа «Туризм», другого (магістерського)
   рівня за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування»).
    
 - Програма візиту експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП "Туризм" (заочна форма навчання)

 - Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування *.pdf 
 - Туризмологія *.pdf 
 - Управління якістю туристичних послуг *.pdf 
 - Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf 
 - Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму *.pdf
 - Ринок туристичних послуг *.pdf
 - Геоінформаційний менеджмент *.pdf
 - Управління проектами в туризмі *.pdf 
 - Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі *.pdf
 - Інноваційно-інформаційна діяльність в туризмі *.pdf 
 - Управління ризиками в туризмі *.pdf
 - Управління кадрами туристичного підприємства *.pdf
 - Соціологія туризму *.pdf
 - Психологія туризму *.pdf
 - Професійна та корпоративна етика *.pdf