Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
  Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2021 р.)
 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Основи математичної статистики та теорії ймовірностей
ОК 3. Вступ до фаху
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Картографія з основами топографії
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Екологічні проблеми сталого розвитку
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01  Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02  Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Екологічний моніторинг
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Теорія міжнародних відносин
ОК 29. Заповідна справа
ОК 30. Географічні інформаційні системи
ОК 31. Географічні інформаційні технології
ОК 32. Екологічні стандарти і критерії якості довкілля
ОК 33. Правові основи міського та територіального планування
ОК 34. Дистанційне зондування Землі
ОК 35. Міжнародний досвід планування ландшафту
ОК 36. Природне середовище України
ОК 37. Урбоекологія
ОК 38. СЕО та ОВД
ОК 39. Антропізація ландшафтів
ОК 40. Політична географія (Political Geography)
ОК 41. Моделювання  геосистем
ОК 42. Ландшафти України
ОК 43. Кваліфікаційна робота бакалавра
 Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Транскордонне екологічне співробітництво в територіальному плануванні»
ВБ 2.1.1 Теорія і практика планування
ВБ 2.1.2 Гуманістична географія
ВБ 2.1.3 Сучасні технології пом'якшення зміни клімату
ВБ 2.1.4 Основи планування ландшафту
ВБ 2.1.5 Ландшафтна екологія
ВБ 2.1.6 Геоекологічні основи природокористування
ВБ 2.1.7 Геофізика та геохімія ландшафту
ВБ 2.1.8 Міжнародні екологічні угоди
ВБ 2.1.9 Геопросторовий аналіз
ВБ 2.1.10 Транскордонні природоохоронні території України
ВБ 2.1.11 Довкілля Карпатського регіону
ВБ 2.1.12 Довкілля Центральної Європи 
ВБ 2.1.13 Довкілля Балкансько-Анатолійського регіону
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Транскордонне екологічне співробітництво в природокористуванні»
ВБ 2.2.1 Географія населення та розселення
ВБ 2.2.2 Поведінкова географія
ВБ 2.2.3 Екологічні мережі
ВБ 2.2.4 Політика ЄС в галузі охорони довкілля
ВБ 2.2.5 Геоекологічні проблеми Європи
ВБ 2.2.6 Транскордонне перенесення забруднень
ВБ 2.2.7 Абіотичні процеси в ландшафтах
ВБ 2.2.8 Політика ООН в галузі охорони довкілля
ВБ 2.2.9 Збір та обробка просторової інформації
ВБ 2.2.10 Екологічні проблеми прикордонних регіонів України
ВБ 2.2.11 Ландшафтний синтез
ВБ 2.2.12 Ландшафтна мозаїка
ВБ 2.2.13 Фітоценологія
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
ВБ 3.1.1.  Міжнародне співробітництво з охорони атмосфери
ВБ 3.1.2.  Міжнародне співробітництво з оцінки та охорони земель
ВБ 3.1.3.  Міжнародне співробітництво з охорони поверхневих вод
Перелік 2
ВБ 3.2.1.  Медична географія та екологія людини
ВБ 3.2.2.  Відкриті дані для оцінки та охорони земель
ВБ 3.2.3.  Геоекологічні проблеми України
Перелік 3
ВБ 3.3.1.  Природно-культурна спадщина Світу
ВБ 3.3.2.  Природно-культурна спадщина України
ВБ 3.3.3.  Історичне ландшафтознавство
Перелік 4
ВБ 3.4.1.  Екосистемні та ландшафтні послуги
ВБ 3.4.1.  Ймовірність в геоекології
ВБ 3.4.1.  Основи гідроекології
Перелік 5
ВБ 3.5.1.  Єврорегіони
ВБ 3.5.1.  Регіональна політика пом'якшення зміни клімату
ВБ 3.5.1.  Планування експериментальних і польових досліджень 
Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
  Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2020 р.)
 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01  Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02  Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Теорія міжнародних відносин
ОК 29. Заповідна справа
ОК 30. Географічні інформаційні системи
ОК 31. Екологічний моніторинг
ОК 32. Географічні інформаційні технології
ОК 33. Глобальні екологічні проблеми
ОК 34. Геоекологічні проблеми Європи
ОК 35. Основи світової політики
ОК 36. Методи експертної оцінки довкілля
ОК 37. Дистанційне зондування Землі
ОК 38. Урбоекологія
ОК 39. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси світу
ОК 40. Біорізноманіття світу
ОК 41. Екологічний менеджмент
ОК 42. Природничо-географічне моделювання
ОК 43. Антропізація ландшафтів
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
 Вибіркові компоненти ОП
ВБ 2.1. Конфліктологія та теорія переговорів
ВБ 2.2. Система земельних покривів світу
ВБ 2.3. Методика планування польових екологічних досліджень
ВБ 2.4. Екологічні конфлікти та їх врегулювання
ВБ 2.5. Ландшафтна екологія
ВБ 2.6. Агроекологія
ВБ 2.7. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та оцінка впливу на довкілля (ОВД)
ВБ 2.8. Міжнародні екологічні угоди
ВБ 2.9. Геопросторовий аналіз
ВБ 2.10. Міжнародний досвід планування ландшафту
ВБ 2.11. Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
ВБ 2.12. Управління природоохоронними територіями
ВБ 2.13. Міжнародні екологічні організації
ВБ 3.1.1. Екосистемні та ландшафтні послуги
ВБ 3.1.2. Міжнародне співробітництво з оцінки та охорони земель
ВБ 3.1.3. Психологія
ВБ 3.2.1. Дипломатичний протокол та етикет
ВБ 3.2.2. Відкриті дані для оцінки та охорони земель
ВБ 3.2.3. Латинська мова
ВБ 3.3.1. Екологічні критерії та стандарти якості довкілля
ВБ 3.3.2. Природно-культурна спадщина світу
ВБ 3.3.3. Соціологія
ВБ 3.4.1. Основи планування ландшафту
ВБ 3.4.2. Інфраструктура просторових даних (ІПД)
ВБ 3.4.3. Педагогіка
ВБ 3.5.1. Європейська та міжнародна безпека
ВБ 3.5.2. Історичне ландшафтознавство
ВБ 3.5.3. Екологічне картографування

Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

  Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2019 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01  Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02  Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Теорія міжнародних відносин
ОК 29. Заповідна справа
ОК 30. Географічні інформаційні системи
ОК 31. Екологічний моніторинг
ОК 32. Географічні інформаційні технології
ОК 33. Глобальні екологічні проблеми
ОК 34. Геоекологічні проблеми Європи
ОК 35. Основи світової політики
ОК 36. Методи експертної оцінки довкілля
ОК 37. Дистанційне зондування Землі
ОК 38. Урбоекологія
ОК 39. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси світу
ОК 40. Біорізноманіття світу
ОК 41. Екологічний менеджмент
ОК 42. Природничо-географічне моделювання
ОК 43. Антропізація ландшафтів
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
 Вибіркові компоненти ОП
ВБ 2.1. Конфліктологія та теорія переговорів
ВБ 2.2. Система земельних покривів світу
ВБ 2.3. Методика планування польових екологічних досліджень
ВБ 2.4. Екологічні конфлікти та їх врегулювання
ВБ 2.5. Ландшафтна екологія
ВБ 2.6. Агроекологія
ВБ 2.7. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та оцінка впливу на довкілля (ОВД)
ВБ 2.8. Міжнародні екологічні угоди
ВБ 2.9. Геопросторовий аналіз
ВБ 2.10. Міжнародний досвід планування ландшафту
ВБ 2.11. Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
ВБ 2.12. Управління природоохоронними територіями
ВБ 2.13. Міжнародні екологічні організації
ВБ 3.1.1. Екосистемні та ландшафтні послуги
ВБ 3.1.2. Міжнародне співробітництво з оцінки та охорони земель
ВБ 3.1.3. Психологія
ВБ 3.2.1. Дипломатичний протокол та етикет
ВБ 3.2.2. Відкриті дані для оцінки та охорони земель
ВБ 3.2.3. Латинська мова
ВБ 3.3.1. Екологічні критерії та стандарти якості довкілля
ВБ 3.3.2. Природно-культурна спадщина світу
ВБ 3.3.3. Соціологія
ВБ 3.4.1. Основи планування ландшафту
ВБ 3.4.2. Інфраструктура просторових даних (ІПД)
ВБ 3.4.3. Педагогіка
ВБ 3.5.1. Європейська та міжнародна безпека
ВБ 3.5.2. Історичне ландшафтознавство
ВБ 3.5.3. Екологічне картографуванняОсвітньо-наукова програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Природнича географія» (рівень: магістр; форма навчання: денна; редакція 2021 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1 Теорія та методологія природничої географії
ОК 2. Інфраструктури просторових даних (Spatial Data Infrastructures)
ОК 3. Професійна та корпоративна етика
ОК 4. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 5. Глобальна екологія (GlobalEcology)
ОК 6. Культурні ландшафти
ОК 7. Виробнича практика
ОК 8. Асистентська практика
ОК 9. Науково-дослідницький практикум з природничої географії
ОК 10. Ландшафтні покриви
ОК 11. Трансфер технологій для пом’якшення наслідків зміни клімату (Transfer Technologies for Climate Change Mitigation)
ОК 12. Екогеографія України
ОК 13. Управління проектами та програмами в сфері природничої географії (Management of Projects and Programs in the Scopeof Natural Geography)
ОК 14. Небезпечні природні процеси в довкіллі (Hazardous Processes in the Environment)
ОК 15. Контроль якості довкілля
ОК 16. Оцінка ландшафтних і екосистемних послуг (Assessment of Landscape and Ecosystem Services)
ОК 17. Кваліфікаційна робота магістра
  Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
 Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Управління природокористуванням» 
ВБ 1.1 Прикладна геоекологія
ВБ 1.2 Управління ГІС-проектуванням (Managementof GIS Designing)
ВБ 1.3 Геоекологічні основи сталого розвитку (Geoecological Foundations of Sustainable Development) 
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Міжнародне екологічне співробітництво»
ВБ 2.1 Глобалізація та міжнародне екологічне співробітництво (Globalization and internationalen vironmental cooperation)
ВБ 2.2 Проектування ГІС (GIS Designing)
ВБ 2.3 Ландшафтне та біологічне різноманіття (Landscape and Biological Diversity)
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з переліку)
Перелік 1
ВБ 3.1.1 Оцінка антропізації ландшафтів (Assessment of Landscape Anthropization)
ВБ 3.1.2 Інформаційні мережі в географії
ВБ 3.1.3 Хімікати в антропосфері (Chemicals in the Anthroposphere)
Перелік 2
ВБ 3.2.1 Методика навчання природничо-географічних дисциплін у ЗВО
ВБ 3.2.2 Дидактика географії
ВБ 3.2.3 Методика навчання географічних дисциплін у ЗВО

 

Освітньо-наукова програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Туризм» (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2016 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
ННД.01 Управління якістю в туризмі
ННД.02 Наукові основи стійкого розвитку туризму
ННД.05 Туризмологія
ННД.06 Система підготовки кадрів для сфери туризму
ННД.07 Виробнича практика
ННД.08 Асистентська практика
ННД.09 Магістерська робота
ННД.10 Digital Technology in Tourism (Scientific Workshop)/Цифрові технології в туризмі (Науковий семінар)
ННД.03 Професійна та корпоративна етика
ННД.04 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ННД.12 Ринок туристичних послуг
ННД.13 Педагогіка і психологія вищої школи
ННД.14 Управління проектами в туризмі
ННД.15 Управління сталим розвитком туризму
Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»
ДВС 2.01.01 Інноваційна діяльність в туризмі
ДВС 2.01.02 Ризики в туризмі
ДВС 2.01.03 Міжнародний туристичний бізнес і логістика
Вибір блоками
Спеціалізація «Організація курортної справи»
ДВС 2.02.01 Курортна справа з основами курортології та реабілітології
ДВС 2.02.02 Маркетинг і менеджмент курортної справи
ДВС 2.02.03 Управління рекреаційним  підприємством
Перелік №1 вільного вибору студента
ДВС 2.03.01 Соціологія туризму
ДВС 2.03.02 Адміністративне право
ДВС 2.03.03 Екологічна експертиза і аудит
Перелік №2 вільного вибору студента
ДВС 2.04.01 Психологія туризму
ДВС 2.04.02 Міжнародне право
ДВС 2.04.03 Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі