Кафедра землезнавства та геоморфології
Наукові відомості

Основні напрямки наукових досліджень

  • Структурна геоморфологія та морфоструктурний аналіз
  • Інженерна, антропогенна, екологічна та кліматична геоморфологія
  • Палеогеографія антропогену та стратиграфія четвертинних відкладів, палеоекологія давньої людини.
  • Палеогеоморфологія та розшуки корисних копалин
  • Регіональна геоморфологія та геоморфологічне районування. Геоморфологічне та палеогеографічне картографування.
  • Геопланування та ландшафтна організація територій. Раціональне природокористування. Геотуристика
  • Комплексне атласне картографування
  • Систематика, класифікація, ґенезис, морфологія та фізико-хімічні процеси природних та антопогенних ґрунтів
  • Структура, деградація, охорона та картографування ґрунтового покриву
  • Земельний кадастр та бонітування ґрунтів

Участь професорів кафедри у керівництві науковою роботою аспірантів

Проф. Герасименко Н.П. – Кравець А.М. (ІІІ рік з відривом від виробництва). Рогозін Є.П. (І рік з відривом від виробництва). Проф. Комлєв О.О. – Довніч О.С. (V рік без відриву від виробництва). Проф. Стецюк В.В. – Веселова О.А. (ІII рік з відривом від виробництва).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ:

МОНОГРАФІЇ

Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду території України. Герасименко Н.П., Матвіїшина Ж.М. Передерій В.І,Івченко А.С. та ін. Київ: Наукова думка, 2010. 12,5 д.а.
Морфоструктури центрального типу Українських Карпат. Монографія/ С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук //. – К. ВГЛ «Обрії», 2012. – 164 с.
Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Сілецький Ю.А., Стецюк В.В.,Палієнко Е.Т.,Ткаченко Т.І. К. : ВД «Слово», 2010. 8,0 д.а.
Шляхи зменшення негативного впливу опустелювання на землі сільськогоспо-дарського призначення України в контексті зміни клімату. Макаренко В.В.,Макаренко Н.А., Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П. К., «Аграр Медіа Груп», 2010. 3 д.а.
Антропогеновий розвиток зональних рис ландшафтів в українських землях. Н.П. Герасименко. Історичний атлас України: найдавніше минуле. – К : Мапа, 2011. 3 д.а.
Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України. К. : ВПК «Експрес-поліграф». 2011. Стецюк В.В., Масляк П.О., Ковальчук І.П. та ін. 32 д.а.
Морфоструктури центрального типу Українських Карпат. Бортник С. Ю., Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 10,3 д.а.
Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу. Бортник С. Ю., Ковтонюк О. В. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 11,9 д.а.
Національні природні парки України. Гетьман В. І. К. : Редакція газет природ.-математ. циклу, 2012. (Бібліотека “Шкільного cвіту”). 6 д.а.
Передгірські урбанізовані ландшафти: структура, функціонування, дослідження для прикладних цілей. Тимуляк Л.М. К. : Прінт-сервіс, 2013. 12,0 д.а.
Постаті географічного факультету. Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Цвелих Є.М. К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. 12,5 д.а.
Географічному факультету-80! Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Цвелих Є.М. К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. 5,0 д.а.
Ледниковый период, ледовые щиты, гравитационный колапс, водно-ледниковые потоки и их последствия. Стецюк В.В. (научный редактор) // Пазинич В.Г. Вік-принт. – Київ, 2014. 7,5 д.а.
Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України: концептуальні засади, методи і реалізація. Бортник С.Ю. // Палієнко В.П., Барщевський М.Є., та ін. НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України» - Київ, 2013. 27,5 д.а.
Літолого-генетична зумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя / О. М. Підкова, М. Г. Кіт. Монографія. – Л. : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – 246 с.
Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф. – ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 118 с.
Гетьман В. І. Природознавчі конспекти лекцій: від загального до локального / Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 72 с.
Гетьман В. І. Національні природні парки України / К.: Редакція газет природничо-математичного циклу, 2012. – (Бібліотека “Шкільного cвіту”). – С. 128.
Природна та етнокультурна спадщина України. Монографія. – К., «Вища школа», 2012. – (співавтори В.Г. Пазинич, Т. І. Ткаченко); За загальною редакцією В.В. Стецюка.
Roztocze – przyroda i człowiek /Pidkova Oksana.Gleby / Jacek Chodorowski, Piotr Bartmiński, Andrzej Plak, Zbigniew Klimowich, Ryszard Debicki, Stepan Pozniak, Myron Kit, Oksana Pidkova // Zwierzyniec, 2015. - 220 с.
Україна–Польща. Путівник комплексної професійно спрямованої географічної практики / Бортник С., Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н., Плешакова А., Мельник В., Шевчук Н. / за ред. Бортника С.Ю – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 70 с.
Стецюк В.В.Ізяславський Край: природа – історія – людина. Монографія. – Київ, видавництво «Сталь». – 250 с. (співавтор І. І. Міньков).
Стецюк В.В. Природні та етнокультурні феномени України. Монографія (видання друге, доповнене і перероблене). - ВПЦ "Київський університет" (співавтор Я. Б. Олійник).
Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Україні: наукові і практичні аспекти (Монографія)/ Н.А.Макаренко, В. І.Бондарь, В. В.Макаренко, А. В.Сальникова, Р. В. Подзерей, Л. В.Рудницька.- К.:ЦП «Компринт». - 2016. - 276 с.

НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ

Нестеровський В.А., Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. Основи мінералогії та петрографії. - К. : ВПЦ "Київський університет". 2011. - 448 с.
Природна та етнокультурна спадщина України. Стецюк В. В., Пазинич В. Г., Ткаченко Т. І. К. : Вища школа, 2012. 30 д.а.
Методи польових географічних досліджень. Вивчення рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів: навчальний посібник. К.: «Прінт-сервіс», 2015. – 165 с. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В. Погорільчук Н.М.)

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф. Гетьман В.І. ВПЦ “Київський університет”. Київ, 2014. 7,3 д.а.
Екологічна геоморфологія та охорона надр. Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів. Стецюк В.В., Сілецький Ю.А., Ткаченко Т.І. К. : Сталь, 2009. 8 д.а.
Лабораторний практикум з екологічної геоморфології. Стецюк В.В Ю. Сілецький, Т. Ткаченко. Видавництво «Сталь», Київ. 2010. 5.5 д.а.
Природно-культурна спадщина України. Навчальний практикум. В.В.Стецюк, Т.І. Ткаченко. К. : Слово, 2011. 8 д.а.
Рельєф України. Навчальний посібник. (співавтори Б.О. Вахрушев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк); За загальною редакцієюВ.В. Стецюка. – Київ: Видавничий дім «Слово». – 668 с.
Екологічна геоморфологія України. Навчальний посібник. (співавтори Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко); За загальною редакцією В.В. Стецюка. – Київ: «Вища школа». – 367 с.
Геоморфологія. Курс лекцій. Навчальний посібник. (співавтори С. В. Міхелі, Т. І. Ткаченко); За загальною редакцією В. В. Стецюка. - Видавництво географічної літератури «Обрії», Київ.
Рахівський район: природа, населення, господарство / Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Ковтонюк О.В. , Цвелих Є.М. та ін. // К. : ВПЦ «Київ. Університет», 2016. – 254 с.

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Безпека життєдіяльності. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Т.М. Лаврук. К. : ВГЛ «Обрії», 2011. 3 д.а.
Екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Т.М. Лаврук. К. : ВГЛ «Обрії», 2011. 3 д.а.
Безпека життєдіяльності. Науково-методичні рекомендації для студентів ВНЗ. Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
Основи екології та безпека життєдіяльності. Навчально-методичні рекомендації для студентів Інституту філології. Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
Безпека життєдіяльності. Навчально-методичні рекомендації для студентів Ін-ту філології (напрям підготовки – західна філологія). Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
Основи екології. Навчально-методичні рекомендації для студентів Ін-ту філології (рос. мовою). Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
Оцінка придатності ґрунтів для виробництва органічної продукції рослинництва. Макаренко В.В. К. : НУБіП, 2013. 6,0 д.а.
Органічна сільськогосподарська продукція: основні вимоги до якості та умов виробництва. Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Макаренко В.В. НУБіП України. Київ. 2014. 5,8 д.а.
Оцінка придатності грунтів для виробництва органічної продукції рослинництва. Макаренко Н.А., Рудніцька А.П.,Макаренко В.В. НУБіП України. Київ. 2014. 3,0 д.а.
Методичні рекомендації до проведення навчальної професійно орієнтованої практики у м. Києві (для студентів географічного факультету) / Лаврук Т., Підкова О. // К.: Прінт Сервіс, 2016. - 62 с.
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Ґрунтознавство” для студентів ННЦ “Інституту біології” / укл. О. М. Підкова. – К. : ВГЛ Обрії, 2015. – 70 с.
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Фізика ґрунту”. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту / укл. Підкова О.М.. – К. : ВГЛ Обрії, 2014. – 38 с.
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Бонітування ґрунтів” / уклала Підкова О.М. – К. : ВГЛ Обрії, 2013. – 60 с.
Методичні рекомендації щодо проведення навчальної професійно орієнтованої практики у м. Києві (для студентів географічного факультету) /Лаврук Т., Підкова О., / за ред. Бортника С.Ю – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 62 с.
Security studies. Principles of personal and social safety. Work programme and guidelines for practical training of the discipline. / Lavruk T. // edited by S. Bortnyk. – К. : Print Servis, 2016. – 24 p.
Університетський курс «Геопланування та ландшафтна організація території»: теоретичні та методичні засади викладання / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. І. – С. 132-134.
Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Геоморфологія та палеогеографія» для гідрологів та метеорологів / Лаврук Т.М. К.: Прінт-Сервіс, 2015 89 с.
Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі географії та охорони природи»/ Лаврук Т.М. К.: Прінт-Сервіс, 2015 40 с.
В. В.Макаренко. Органічна сільськогосподарська продукція: основні вимоги до якості та умов виробництва (науково-методичні рекомендації) за ред. д.с.-г.н., проф. Макаренко Н.А. К.: НУБіП України, 2014 – 93 с.