Освітньо-наукова програма "Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Гідрологія та інтегроване управління   водними ресурсами» (освітній рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

        Обов’язкові компоненти ОПП     
ОК 1. Водогосподарські розрахунки
ОК 2. Прикладне застосування ГІС у вирішенні гідроекологічних задач
ОК 3. Гідрологія материків
ОК 4. Гідроекологія
ОК 5. Небезпечні гідрологічні явища
ОК 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 7. Екологічна оцінка антропогенного впливу на водні ресурси
ОК 8. Руслознавство
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 11. Глобальні зміни клімату та їх вплив на гідросферу
ОК 12. Гідрологія гірських регіонів
ОК 13. Виробнича практика
ОК 14. Асистентська практика
ОК 15. Передатестаційна підготовка магістрів із спеціальності 103Науки про Землю (Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами)
ОК 16. Магістерська робота
Вибіркові компоненти ОНП1. Дисципліни вільного вибору студента за блоками
Вибірковий блок 1. «Гідрологія та гідроекологія
ВБ 1.1.1 Гідрологічні ризики та методи їх оцінки
ВБ 1.1.2 Моделювання стану водних екосистем
ВБ 1.1.3 Агрогідрохімія
Вибірковий блок 2. «Інтегроване управління водними ресурсами»
ВБ 1.2.1 Водна політика та водний менеджмент
ВБ 1.2.2 Управління районами річкових басейнів
ВБ 1.2.3 Транскордонне управління водними ресурсами
Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
Перелік 1.
ВБ 2.1.1 Мінеральні води
ВБ 2.1.2 Прикладна гідрохімія
ВБ 2.1.3 Екологічна стандартизація та вплив відходів на довкілля
Перелік 2.
ВБ 2.2.1 Водна інфраструктура в умовах сталого розвитку
ВБ 2.2.1 Економічна оцінка водокористування
ВБ 2.2.1 Оцінка водоресурсного потенціалу (світовий досвід)
Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2020 р.)
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Основи загальної та історичної геології
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Основи ГІС
ОК 29. Палеоекологія
ОК 30. Вступ до фаху
ОК 31. Динамічна геоморфологія
ОК 32. Дистанційне зондування Землі
ОК 33. Основи ГІС-картографування
ОК 34. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
ОК 35. Урбогеоморфологія
ОК 36. Структурна геоморфологія
ОК 37. Палеогеографія антропогену та четвертинні відклади
ОК 38. Рельєф і геологічна будова України
ОК 39. Клімат та поверхневі води України
ОК 40. Ґрунти України
ОК 41. Біогеографія України
ОК 42. Ландшафти України
ОК 43. Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 45. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Геоморфологія та природопізнавальний туризм)
Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 
 ВБ 2.1. Основи природопізнавального туризму
 ВБ 2.2. Природничотуристичні атракції Світу
 ВБ 2.3. Літолого-петрографічна основа рельєфу
 ВБ 2.4. Класифікація та паспортизація об’єктів природопізнавального туризму
 ВБ 2.5. Методи геоморфологічних досліджень
 ВБ 2.6. Морфометричний аналіз рельєфу
 ВБ 2.7. Ревіталізація природних об’єктів
 ВБ 2.8. Камінь в архітектурі та мистецтві
 ВБ 2.9. Природничотуристичні атракції України
 ВБ 2.10. Морська геоморфологія
 ВБ 2.11. Спецрозділи з природопізнавального туризму
 ВБ 2.12. Природничотуристичне проектування
 ВБ 2.13.  Правові та економічні основи природопізнавального туризму
  Вибір з переліку
 ВБ 3.1.1. Латинська мова
 ВБ 3.1.2. Інтернет-ресурс у геоморфологічних та природничотуристичних дослідженнях
 ВБ 3.1.3. Етнокультурні феномени України
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Географія рекреаційних ресурсів
 ВБ 3.2.3. Географія мінеральних ресурсів
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Методи дослідження приодничотуристичного потенціалу території
 ВБ 3.3.3. Методи рекреаційно-туристичних досліджень
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Основи геоархеології
 ВБ 3.4.3. Методи палеогеографічних досліджень
 ВБ 3.5.1. Психологія
 ВБ 3.5.2. Геоархеологічні пам’ятки України та Світу
 ВБ 3.5.3. Пам'ятки історії розвитку природи антропогену

Освітньо-наукова програма «Політична географія та геополітика»  за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки» редакція 2021 р.

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Політична географія та геополітика» (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п. 2017 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Теорія політичної географії та геополітики
ОК 2. Geoglobalistics/ Геоглобалістика
ОК 3. Актуальні проблеми балансованого розвитку
ОК 4. Теорія географічних місць
ОК 5. Geospatial Governance/Геопросторове управління
ОК 6. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 7. Геоконфліктологія
ОК 8. Informational and network transformations of socio- spatial processes/ Інформаційно-мережеві трансформації суспільно-географічних процесів
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Виробнича практика
ОК 11. Науково-дослідницький практикум з політико-географічних студій
ОК 12. Асистентська практика
ОК 13. Кваліфікаційна робота магістра
Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 «Політична географія країн та регіонів світу»

ВБ 1.1 Політико-географічний аналіз регіонів і країн світу
ВБ 1.2 Глобальна політична географія
ВБ 1.3 Регіональна географія розвитку
ВБ 1.4 Стратегічна    географія       та        геостратегічне позиціонування країни (Strategic Geography and Geostrategic positioning of the Country)

Вибірковий блок 2 «Глобальна політична географія та геополітика»

ВБ 2.1 Просторовий вимір сили в глобальному світі (Spatial Dimension of Power in Global World)
ВБ 2.2 Геопросторовий аналіз в політичній географії
ВБ 2.3 Геополітична та        геоекономічна          кон’юнктура сучасного світу
ВБ 2.4 Глокалізація: контекстний аналіз трансформацій суспільно-просторової організації (Glocalization: Contextual Analysis of Socio-spatial Organization Transformations)

Перелік №1 вільного вибору студента

ВБ 3.1 Новітня політична історія України та суміжних земель
ВБ 3.2 Країни            світу:   глобальне      та        регіональне середовище розвитку та співробітництва (Global and Regional Environment for Development and Cooperation: Countries/Regions of the World)
ВБ 3.3 Географічний аналіз електоральних систем
ВБ 3.4 Основи регіональної політики

Перелік №2 вільного вибору студента

ВБ 3.5. Імажинарна географія та брендінг місця (Imaginary Geography and Place Branding)
ВБ 3.6. Міжнародна логістика
ВБ 3.7. Територіальна ідентичність
ВБ 3.8. Демократія: від теорії до практики

Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2020 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
НДД.01 Іноземна мова
НДД.02 Основи туризмознавства
НДД.03 Вступ до університетських студій
НДД.04 Географія рекреації та туризму
НДД.05 Туристичне країнознавство
НДД.06 Туристична картографія
НДД.07 Безпека в туризмі та туристичні формальності
НДД.08 Суспільно-політично студії
НДД.09 Туристичне краєзнавство 
НДД.10 Українська та зарубіжна культура
НДД.11 Основи курортної справи
НДД.12 Міжнародні організації в туризмі
НДД.13 Навчальна з туристичного орієнтування та краєзнавства
НДД.14 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
НДД.15 Інформаційні технології в туризмі
НДД.16 Організація екскурсійних послуг
НДД.17 Курсова робота з організації екскурсійних послуг
НДД.18 Іноземна мова/Фаховий переклад (англійська)
НДД.19 Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
НДД.20.  Екологічний і активні види туризму
НДД.21.  Організація дозвілля і анімації в туризмі
НДД.22.  Навчальна професійно-орієнтована екскурсійна практика
НДД.23.  Навчальна професійно-орєнтована практика з активних видів туризму
НДД.24. Іноземна мова/мова ділового спілкування (англійська)
НДД.25. Організація готельного господарства
НДД.26.  Економіка туризму
ННД.27 Організація харчування в туризмі
ННД.28 Організація транспортного обслуговування в туризмі
ННД.29 Курсова робота з організації послуг
ННД.30 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ННД.31 Виробнича практика
ННД.32 Сільський туризм
ННД.33 Організація діяльності туристичного підприємства, туроперейтинг
ННД.34 Методи досліджень в туризмі
ННД.35 Маркетинг туризму
ННД.36 Менеджмент туризму
ННД.37 Системи резервування в туризмі
ННД.38 Туристична політика і державне регулювання
ННД.39 Філософія
ННД.40 Правове регулювання туристичної діяльності
ННД.41 Виробнича переддипломна практика
ННД.42 Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)

Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»

ДВС.01.01 Музеї світу і туризм
ДВС.01.02 Географія населення і розселення, культури і релігії
ДВС.01.03 Геосистемні дослідження
ДВС.01.04 Регіональне середовище розвитку міжнародного туризму
ДВС.01.05 Математичні методи з основами вищої математики і статистики
ДВС.01.06 Організація послуг
ДВС.01.07 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі
ДВС.01.08 ГІС-технології в міжнародному туризмі 
ДВС.01.09 Міжнародний туристичний бізнес
ДВС.01.10 Міжнародні комунікації в туризмі
ДВС.01.11 Реклама і PR в туризмі

Вибір блоками 
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»

ДВС.02.01 Музейний туризм
ДВС.02.02 Географія населення і розселення
ДВС.02.03 Природні процеси і закономірності
ДВС.02.04 Основи регіонального розвитку туризму
ДВС.02.05 Електронна картографія в туризмі
ДВС.02.06 Економіка туристичного підприємства
ДВС.02.07 Методика розробки турів
ДВС.02.08 Діяльність громадських організацій в туризмі
ДВС.02.09 Конкурентоздатність туристичного підприємства
ДВС.02.10 Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі
ДВС.02.11 Брендінг і реклама в туризмі
ВБ. 2.1. Перелік №1 вільного вибору студента
ВБ. 2.1.1 Економічна теорія
ВБ. 2.1.2 Іноземна мова (друга)
ВБ. 2.1.3 Мистецтвознавство
ВБ. 2.2. Перелік №2 вільного вибору студента
ВБ.2.2.1 Бухоблік
ВБ.2.2.1 Іноземна мова (друга)
ВБ.2.2.1 Психологія
ВБ. 2.3. Перелік №3 вільного вибору студента
ДВС.3.03.01 Фінанси
ДВС.3.03.02 Іноземна мова (друга).Фаховий переклад
ДВС.3.03.03 Соціологія
ВБ. 2.4. Перелік №4 вільного вибору студента
ДВС.3.04.01 Маркетинг
ДВС.3.04.02 Іноземна мова (друга).Фаховий переклад
ДВС.3.04.03 Правознавство 
ВБ. 2.5. Перелік №5 вільного вибору студента
ДВС.3.05.01 Менеджмент 
ДВС.3.05.01 Іноземна мова (друга).Ділове спілкування
ДВС.3.05.01 Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2016 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
НДД.01 Іноземна мова 
НДД.02 Основи туризмознавства
НДД.03 Вступ до університетських студій
НДД.04 Географія туризму
НДД.05 Туристичне країнознавство
НДД.06 Географія України
НДД.07 Географія населення
НДД.08 Топографія з основами геодезії та туристичного орієнтування
НДД.09 Туристичне краєзнавство з основами безпеки в туризмі
НДД.10 Рекреаційна географія з основами рекреології
НДД.11 Туристична картографія
НДД.12 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
НДД.13 Математичні методи з основами вищої математики і статистики
НДД.14 Організація екскурсійних послуг
НДД.15 Українська та зарубіжна культура
НДД.16 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
НДД.17 Соціально-політичні студії
НДД.18 Маркетинг туризму
НДД.19 Філософія
НДД.20.  Менеджмент туризму
НДД.21.  Моніторинг розвитку туризму
НДД.22.  Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика
НДД.23.  Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
НДД.24. Навчальна професійно-орєнтована практика з туристичного супроводу
НДД.26. Виробнича практика
НДД.25.  Курсова робота з організації екскурсійних послуг
Вибіркові компоненти ОП

ДВВ.01 Рекреаційна кліматологія
ДВВ.02 Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства 
ДВВ.03 Географія культури і релігії
ДВВ.04 Медична географія з основами курортної справи
ДВВ.05 Організація готельного господарства
ДВВ.06 Організація послуг
ДВВ.07 Інформаційні технології в туризмі 
ДВВ.08 Організація харчування в туризмі 
ДВВ.09 Організація транспортного обслуговування в туризмі 
ДВВ.10 Туроперейтинг
ДВВ.11 Методи досліджень в туризмі
ДВВ.12 Організація діяльності туристичного підприємства
ДВВ.13 Туристична політика
ДВВ.14 Географія світового господарства
ДВВ.15 Курсова робота з організації транспортного обслуговування в туризмі

Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»

ДВС.2.01.01 Суспільна географія
ДВС.2.01.02 Музейний туризм 
ДВС.2.01.03 Міжнародні організації в туризмі 
ДВС.2.01.04 Активний туризм
ДВС.2.01.05 Сільський туризм
ДВС.2.01.06 Основи економіки туризму
ДВС.2.01.07 Організація дозвілля туристів 
ДВС.2.01.08 Основи регіонального розвитку туризму
ДВС.2.01.09 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі 
ДВС.2.01.10 ГІС-технології в туризмі
ДВС.2.01.11 Реклама і PR в туризмі

Вибір блоками 
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»

ДВС.2.02.01 Основи управління розвитком регіону 
ДВС.2.02.02 Регіональне середовище туристичної діяльності 
ДВС.2.02.03 Діяльність громадських організацій в туризмі
ДВС.2.02.04 Основи зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства 
ДВС.2.02.05 Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі 
ДВС.2.02.06 Економіка туристичної фірми 
ДВС.2.02.07 Регулювання туристичної діяльності 
ДВС.2.02.08 Регіональне планування розвитку туризму 
ДВС.2.02.09 Туристичний геомаркетинг
ДВС.2.02.10 Електронна картографія в туризмі 
ДВС.2.02.11 Брендінг і реклама в туризмі
Перелік №1 вільного вибору студента
ДВС.3.01.01 Економічна теорія
ДВС.3.01.02 Основи екології
ДВС.3.01.03 Психологія 
 Перелік №2 вільного вибору студента
ДВС.3.02.01 Бухоблік
ДВС.3.02.02 Прикладна екологія 
ДВС.3.02.03 Педагогіка 
 Перелік №3 вільного вибору студента
ДВС.3.03.01 Фінанси
ДВС.3.03.02 Заповідна справа 
ДВС.3.03.03 Соціологія
Перелік №4 вільного вибору студента
ДВС.3.04.01 Маркетинг
ДВС.3.04.02 Екологічна експертиза та аудит 
ДВС.3.04.03 Правознавство 
Перелік №5 вільного вибору студента
ДВС.3.05.01 Менеджмент 
ДВС.3.05.01 Екологічний менеджмент 
ДВС.3.05.01 Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі